Article published In:
Chinese Language and Discourse
Vol. 6:2 (2015) ► pp.218244
References
Ao, Hongde
1929a “Yutiwen Yingyong Zihui Yanjiu Baogao: Chen Heqin Shi Yutiwen Yingyong Zihui zhi Xu [A study of characters used in vernacular Chinese: Extending Chen’s character list].” Jiaoyu Zazhi [Journal of Education] 21 (2): 77–101.Google Scholar
1929b “Yutiwen Yingyong Zihui Yanjiu Baogao (Xu): Chen Heqin Shi Yutiwen Yingyong Zihui zhi Xu [A Study of Characters Used in Vernacular Chinese: Extending Chen’s Character List (Continued)].” Jiaoyu Zazhi [Journal of Education] 21 (3): 97–113.Google Scholar
Bei, Guiqin,Xuetao Zhang
and 1988Hanzi Pindu Tongji [Frequency calculation of Chinese characters]. Beijing: Publishing House of Electronics Industry.Google Scholar
Bybee, Joan, and Paul Hopper
(eds) 2001Frequency and the Emergence of Linguistic Structure. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Chen, Heqin
1922 “Yutiwen Yingyong Zihui [Characters used in vernacular Chinese].” Xin Jiaoyu [New Education] 5 (5): 987–995.Google Scholar
1928Yutiwen Yingyong Zihui [Characters used in vernacular Chinese]. Shanghai: The Commercial Press.Google Scholar
2008“Yutiwen Yingyong Zihui [Characters used in vernacular Chinese].” In Chen Heqin Quanji (Di Liu Juan) [The complete works of Heqin Chen (Volume 6)], ed. by Xiuyun Chen and Yifei Chen, 55–114. Nanjing: Jiangsu Education Press.Google Scholar
Chen, Liang, and Jiansheng Guo
China State Language Commission and China State Bureau of Standards
1992Xiandai Hanyu Zipin Tongji Biao [A frequency list of modern Chinese characters]. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Chu, Chengzhi, and Xiaohe Chen
1993 “Jianli Hanyu Zhongjieyu Yuliaoku Xitong de Jiben Shexiang [The initial considerations of creating a Chinese interlanguage corpus system].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 7 (3): 199–205.Google Scholar
Cui, Xiliang
2005 “Oumei Xuesheng Hanyu Jieci Xide de Tedian ji Pianwu Fenxi [The acquisition of Chinese prepositions by European and American learners and analysis of their errors].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 19 (3): 83–95.Google Scholar
Cui, Xiliang, and Baolin Zhang
(eds.) 2013Dier Jie Hanyu Zhongjieyu Yuliaoku Jianshe yu Yingyong Guoji Xueshu Taolunhui Lunwen Xuanji [Proceedings of the second international symposium on the construction and application of Chinese interlanguage corpora]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Eifring, Halvor
1992A Concordance to Baiyujing. Oslo: Solum Forlag.Google Scholar
Feng, Shengli
2002The Prosodic Syntax of Chinese. Muenchen: Lincom Europa.Google Scholar
Feng, Zhiwei
2006 “Evolution and Present Situation of Corpus Research in China.” International Journal of Corpus Linguistics 11 (2): 173–207. DOI logoGoogle Scholar
2012Ziran Yuyan Chuli Jianming Jiaocheng [A concise course of natural language processing]. Shanghai: Shang Foreign Language Education Press.Google Scholar
Granger, Sylviane
1996 “From CA to CIA and Back: An Integrated Approach to Computerized Bilingual and Learner Corpora.” In Languages in Contrast: Text-based cross-linguistic studies, ed. by Karin Aijmer, et al., 37–51. Lund: Lund University Press.Google Scholar
(ed.) 1998Learner English on Computer. London: Longman.Google Scholar
2002 “A Bird’s-eye View of Learner Corpus Research.” In Computer Learner Corpora, Second Language Acquisition and Foreign Language Teaching, ed. by Sylviane Granger, et al., 3–33. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Gu, Yueguo
2009 “From Real-life Situated Discourse to Video-Stream Data-mining.” International Journal of Corpus Linguistics 14 (4): 433–466. DOI logoGoogle Scholar
Hai, Liuwen
2011Shisan Jing Zipin Yanjiu [The frequency study of the thirteen Chinese canons]. Beijing: Higher Education Press.Google Scholar
Halliday, Michael
1959The Language of the Chinese “Secret History of the Mongols”. Oxford: Basil Blackwell.Google Scholar
1992 “Language as System and Language as Instance: The Corpus as a Theoretical Construct.” In Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of Nobel symposium 82 , ed. by Jan Svartvik, 61–77. Berlin: Mouton de Gruyter.
2008Complementarities in Language. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Hung, William
1932Yinde Shuo [On indexing]. Peking: Harvard-Yenching Institute Sinological Index Series, Peking University Library.Google Scholar
Institute of Language Teaching Research at Beijing Language Institute
1985aHanyu Cihui de Tongji yu Fenxi [The statistics and analysis of Chinese words]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.Google Scholar
1985bChangyong Zi he Changyong Ci [Frequently used characters and words]. Beijing: The Publishing House of Beijing Language Institute.Google Scholar
1988Xiandai Hanyu Pinlu Cidian [Frequency dictionary of Chinese words]. Beijing: The Publishing House of Beijing Language Institute.Google Scholar
Lau, Din Cheuk, Ho Che Wah, and Chen Fong Ching
(eds.) 1992A Concordance to Shuoyuan No. 1 (ICS Ancient Chinese Texts Concordance Series). Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Li, Fanglan
2011Xiandai Hanyu Yuyiyun de Lilun Tansuo yu Xide Yanjiu: Yuliaoku Yuyanxue Shijiao [A theoretical exploration into semantic prosody and its acquisition of modern Chinese: A corpus linguistics perspective]. Unpublished PhD thesis. Minzu University of China.Google Scholar
Li, Jinman, and Fuyun Wu
2013 “Leixingxue Gaikuo yu Eryu Xuexizhe Hanyu Guanxi Congju Chanchu Yanjiu [Typological generalisations and the study on the production of Chinese relative clauses by second language learners].” Waiyu Jiaoxue yu Yanjiu [Foreign language teaching and research] 45 (1): 80–92.Google Scholar
Li, Jinxi
1922 “Guoyu zhong Jiben Yuci de Tongji Yanjiu [Statistical considerations of basic ocabulary in Chinese].” Guowen Xuehui Congkan [Journal of Chinese language society] 1 (1): 81–84.Google Scholar
Liu, Eric Shen
1973Frequency Dictionary of Chinese Words. The Hague: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Liu, Yuan, Nanyuan Liang, Dejin Wang, Sheying Zhang, Tieying Yang, Chunyu Jie, and Wei Sun
1990Xiandai Hanyu Changyong Ci Cipin Cidian [A dictionary of frequency of modern Chinese words]. Beijing: Astronautic Publishing House.Google Scholar
Liu, Yun
2009 “Hanyu Cihui Tongji Yanjiu Shuping [A review of Chinese vocabulary statistical studies].” Hanyu Xuexi [Chinese Language Learning] 30 (1): 62–69.Google Scholar
Liu, Zhiji
2009 “Zipin Shijiao de Gu Wenzi Sishu Fenbu Fazhan Yanjiu [Research on the distribution and development of four categories of character construction in ancient writings from the isual angle of character frequency].” Gu Hanyu Yanjiu [Research in ancient Chinese Language] 22 (4): 2–11.Google Scholar
Louw, Bill
1993 “Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies.” In Text and Technology: In honour of John Sinclair, ed. by Mona Baker, Gill Francis, and Elena Tognini-Bonelli, 157–176. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Lu, Wu, Fuyin Nan, and Shan Chen
(eds.) 2000Yuanchao Mishi Jiaozhu [Collated and annotated secrect history of the Mongols]. Jinan: Qilu Publishing House.Google Scholar
Luke, Kang-kwong, and Theodossia-Soula Pavlidou
Matthews, Peter
1991Morphology (2nd Edition). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
McCarthy, John, and Alan Prince
1995 “Prosodic Morphology.” In Handbook of Phonology, ed. by John Goldsmith, 318–366. Oxford: Blackwell.Google Scholar
McEnery, Tony, and Andrew Hardie
2012Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Pan, Shuguang
1984Guji Suoyin Gailun [Indexing of Chinese classics: A general introduction]. Beijing: Catalogs and Documentations Publishing House.Google Scholar
Sentence Pattern Research Group at Beijing Language Institute
1989a “Xiandai Hanyu Jiben Juxing [Basic sentence patterns of modern Chinese].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese teaching in the world] 3 (1): 26–35.Google Scholar
1989b “Xiandai Hanyu Jiben Juxing (Xuyi) [Basic sentence patterns of modern Chinese (Continued I)].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 3 (3): 144–148.Google Scholar
1989c “Xiandai Hanyu Jiben Juxing (Xuer) [Basic sentence patterns of modern Chinese (Continued II)].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 3 (4): 211–219.Google Scholar
1990 “Xiandai Hanyu Jiben Juxing (Xusan) [Basic sentence patterns of modern Chinese (Continued III)].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 4 (1): 27–33.Google Scholar
1991 “Xiandai Hanyu Jiben Juxing (Xusi) [Basic sentence patterns of modern Chinese (Continued IV)].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 5 (1): 23–29.Google Scholar
Siewierska, Anna, Jiajin Xu, and Richard Xiao
2010 “ Bang-le Yi Ge Da Mang (Offered a Big Helping Hand): A Corpus Study of the Splittable Compounds in Spoken and Written Chinese.” Language Sciences 32 (4): 464–487. DOI logoGoogle Scholar
Sinclair, John
2004Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Tao, Hongyin
1996Units in Mandarin Conversation: Prosody, Discourse, and Grammar. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
2000 “Cong ‘Chi’ Kan Dongci Lunyuan Jiegou de Dongtai Tezheng [‘Eating’ and emergent argument structure].” Yuyan Yanjiu [Language research] 20 (3): 21–38.Google Scholar
Tao, Zhixing, and Jingnong Zhu
1923Pingmin Qianzi Ke [Early Chinese lessons for illiterates]. Shanghai: The Commercial Press.Google Scholar
Teubert, Wolfgang
2005 “My Version of Corpus Linguistics.” International Journal of Corpus Linguistics 10 (1): 1–13. DOI logoGoogle Scholar
Thompson, Sandra, and Hongyin Tao
2010 “Conversation, Grammar, and Fixedness: Adjectives in Mandarin Revisited.” Chinese Language and Discourse 1 (1): 3–30. DOI logoGoogle Scholar
Thorndike, Edward
1921The Teacher’s Word Book. New York City: Teachers College, Columbia University.Google Scholar
Tognini-Bonelli, Elena
2001Corpus Linguistics at Work. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Tsai, Ting Kan
1922Laojielao [The interpretation of Dao De Jing based on Dao De Jing texts]. Beijing: Self-publication. A synthetic study of LaoTzu’s TaoTeChing in ChineseGoogle Scholar
Tsou, Benjamin, and Rujie You
200721 Shiji Huayu Xin Ciyu Cidian’ Bianzhu Ganyan [Reflections on compiling ‘The Dictionary of Chinese Neologisms for the 21st Century’ ]. Cishu Yanjiu [Lexicographical Studies] 29 (6): 123–128.Google Scholar
2010Quanqiu Huayu Xin Ciyu Cidian [An international dictionary of Chinese neologisms]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Tsou, Benjamin, Hing-Lung Lin, Terence Chan, Jerome Hu, Ching-hai Chew, and John K.P. Tse
1997 “A Synchronous Chinese Language Corpus from Different Speech Communities: Construction and Application.” International Journal of Computational Lingusitics and Chinese Language Processing 2 (1): 91–104.Google Scholar
Unihan Digital Technology Co., Ltd
2008Guji Hanzi Zipin Tongji [Character frequency calculation of classical Chinese]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Wang, Chunxia
2001Jiyu Yuliaoku de Lihe Ci Yanjiu [ A corpus-based study of splittable sompounds ]. M.A. dissertation, Beijing Language and Culture University.Google Scholar
Wang, Fengyang
1983Ci de Pinlu he Zi de Fenhua [Word frequency and character differentiation]. Paper presented at the Second Annual Conference of Chinese Linguistics Society . Hefei, Anhui, May 1983.Google Scholar
Wang, Haifeng
2011Xiandai Hanyu Liheci Lixi Xingshi Gongneng Yanjiu [A functional study of the split forms of splittable compounds in Modern Chinese]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Xiao, Richard, and Tony McEnery
2004Aspect in Mandarin Chinese: A Corpus-based Study. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Xiao, Richard, Paul Rayson, and Tony McEnery
2009A Frequency Dictionary of Mandarin Chinese: Core Vocabulary for Learners. London: Routledge.Google Scholar
Xiao, Xiqiang, and Wangxi Zhang
(eds.) 2011Shoujie Hanyu Zhongjieyu Yuliaoku Jianshe yu Yingyong Guoji Xueshu Taolunhui Lunwen Xuanji [Proceedings of the first international symposium on the construction and application of Chinese interlanguage corpora]. Beijing: World Publishing Corporation.Google Scholar
Xiong, Wenxin
1996 “Liuxuesheng Ba Zi Jiegou de Biaoxian Fenxi [An Analysis of the Performance of Ba Constructions by International Students].” Shijie Hanyu Jiaoxue [Chinese Teaching in the World] 10 (1): 80–87.Google Scholar
Xu, Jiajin
2009Qingshaonian Hanyu Kouyu zhong Huayu Biaoji de Huayu Gongneng Yanjiu [The use of discourse markers in spoken Chinese of urban teenagers]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.Google Scholar
Yang, Bojun
1980Lunyu Yizhu [Annotations to the Analects]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Yang, Shiqiao
2011Jiyu Yuliaoku de Hanyu Yihuan Huihua Xiuzheng Yanjiu [A corpus based study of repair in Chinese doctor–patient conversations]. Unpublished PhD thesis. Shanghai: Shanghai International Studies University.Google Scholar
Zhang, Pu
1999a “Guanyu Daguimo Zhenshi Wenben Yuliaoku de Jidian Lilun Sikao [Some theoretical thoughts about the large-scale corpora of authentic texts].” Yuyan Wenzi Yingyong [Applied Linguistics] 8, 1, 34–43.Google Scholar
1999b “Guanyu Yugan yu Liutongdu de Sikao [On Language sense and degree of circulation].” Yuyan Jiaoxue yu Yanjiu [Language Teaching and Linguistic Studies] 21 (2): 83–96.Google Scholar
Zhou, Shengya
2007Soushenji Yuyan Yanjiu [A linguistic study of Soushenji]. Beijing: China Renmin University Press.Google Scholar
Zipf, George
1935The Psycho-Biology of Language: An Introduction to Dynamic Philology. Boston: Houghton Mifflin Company.Google Scholar
Zou, Shaohua, and Biao Ma
2007Qiyi de Qingxiangxing Yanjiu [Studies of preferred interpretations of morpho-syntactic ambiguities]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Zou, Shaohua
2001Yuyong Pinlu Xiaoying Yanjiu [Studies in frequency effects of language use]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Cited by

Cited by 11 other publications

Chen, Howard Ho-Jan & Hongyin Tao
2019. Academic Chinese: From Corpora to Language Teaching. In Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning [Chinese Language Learning Sciences, ],  pp. 57 ff. DOI logo
Hsu, Chan-Chia & Shu-Kai Hsieh
2022. Identifying lexical bundles in Chinese. Language and Linguistics. 語言暨語言學  pp. 525 ff. DOI logo
Jiang, Shang, Xin Jiang & Anna Siyanova-Chanturia
2020. The processing of multiword expressions in children and adults: An eye-tracking study of Chinese. Applied Psycholinguistics 41:4  pp. 901 ff. DOI logo
Man Kit Lee, Stephen, Hey Wing Liu & Shelley Xiuli Tong
2023. Identifying Chinese Children with Dyslexia Using Machine Learning with Character Dictation. Scientific Studies of Reading 27:1  pp. 82 ff. DOI logo
Wu, Shuqiong
2021. A corpus-based study of the Chinese synonymous approximativesshangxia, qianhouandzuoyou. Corpus Linguistics and Linguistic Theory 17:2  pp. 411 ff. DOI logo
Xu, Jiajin
2019. The Corpus Approach to the Teaching and Learning of Chinese as an L1 and an L2 in Retrospect. In Computational and Corpus Approaches to Chinese Language Learning [Chinese Language Learning Sciences, ],  pp. 33 ff. DOI logo
Yu, Guodong, Yaxin Wu, Paul Drew & Chase Wesley Raymond
2024. The DIG Mandarin Conversations (DMC) Corpus. Chinese Language and Discourse. An International and Interdisciplinary Journal 15:1  pp. 105 ff. DOI logo
Zhang, Haiwei, Peng Sun, Yaowaluk Bianglae & Winda Widiawati
2024. The development of a Chinese vocabulary proficiency test (CVPT) for learners of Chinese as a second/foreign language . Language Testing 41:2  pp. 412 ff. DOI logo
Zhang, Huiyu & Yayu Shi
2023. Evolution of English language education policies in the Chinese mainland in the 21st century: A corpus-based analysis of official language policy documents. Linguistics and Education 76  pp. 101190 ff. DOI logo
Zhang, Huiyu, Yayu Shi & Haitao Liu
2023. Evolving means of formal language policy on Putonghua and minority languages on the Chinese mainland (1986–2021). International Journal of Multilingualism  pp. 1 ff. DOI logo
Zhang, Huiyu, Hailing Zhang, Yayu Shi & Yueyu Chen
2024. Features of translation policies on the Chinese mainland (1979–2021). Target. International Journal of Translation Studies 36:2  pp. 276 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 18 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.