Article published In:
Text and Context Revisited Within a Multimodal Framework
Edited by Yves Gambier and Olli Philippe Lautenbacher
[Babel 70:1/2] 2024
► pp. 186210
References
Bezemer, Jeff, and Gunther Kress
2016Multimodality, Learning, and Communication – A Social Semiotic Frame. London: Routledge.Google Scholar
Boria, Monica, and Marcus Tomalin
2020 “Introduction.” In Translation and Multimodality: Beyond Words, edited by Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, and Marcus Tomalin, 1–23. London: Routledge.Google Scholar
Chen, Mingfu 陈明富, and Pengli Zhang 张鹏丽
2005 “ Chuci de rencheng daici ”《楚辞》的人称代词 [On personal pronouns in Chuci ]. Shangrao shifan xueyuan xuebao 上饶师范学院学报 [Journal of Shangrao Normal College] 25 (4): 75–76.Google Scholar
Fu, Baoshi 傅抱石
(1942) 2022 “Renwu Chongqing huazhan zixu” 壬午重庆画展自序 [A preface to Fu Baoshi’s exhibition at Chongqing in the year Renwu]. Yishu bowuguan 艺术博物馆 [Art museum magazine] (1): 19–29.Google Scholar
Gambier, Yves, Saule Juzeleniene, and Saule Petroniene
2021 “Translation and Plurisemiotic Practices: Examples of Mural Painting.” JosTrans 351: 96–121.Google Scholar
Gu, Chengtian 顾成天
1741Lisao Jiejinglue: Lisao jie: Chuci Jiuge jie 离骚经解略:离骚解:楚辞九歌解 [Explanations of Li Sao-Jiu Ge ] 1111. Retrieved from [URL]
Gu, Yueguo 顾曰国
2007 “Duomeiti duomotai xuexi pouxi” 多媒体、多模态学习剖析 [On multimedia learning and multimodal learning]. Waiyu dianhua jiaoxue 外语电化教学 [Technology enhanced foreign language education] (2): 3–13.Google Scholar
Guo, Moruo 郭沫若
1953Quyuan fu jinyi 屈原赋今译 [Modern translation of Qu Yuan’s poetry] Beijing: Renmin wenxue chubanshe.Google Scholar
Halliday, Michael. A. K.
1978Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.Google Scholar
1994An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold.Google Scholar
Hawreliak, Jason
2018Multimodal Semiotics and Rhetoric in Videogames (1st Editions). London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Hong, Xingzu 洪兴祖
2007Chuci buzhu 楚辞补注 [Supplementary notes on Chuci ]. Nanjing: Fenghuang, 701.Google Scholar
Hodge, Robert, and Gunther Kress
1988Social Semiotics. Cambridge: Polity.Google Scholar
Huang, Chengwen, and Arlene Archer
2014 “Fluidity of Modes in the Translation of Manga: The Case of Kishimoto’s Naruto.” Visual Communication 13 (4): 471–486. DOI logoGoogle Scholar
Iedema, Rick
2003 “Multimodality, Resemiotization: Extending the Analysis of Discourse as Multi-Semiotic Practice.” Visual Communication 2 (1): 29–57. DOI logoGoogle Scholar
Kaindl, Klaus
2004 “Multimodality in the Translation of Humour in Comics.” In Perspectives on Multimodality, edited by Eija Ventola, Cassily Charles, and Martin Kaltenbacher, 173–209. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Kress, Gunther, and Theo van Leeuwen
2001Multimodal Discourse – The Models and Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold.Google Scholar
(1996) 2006Reading Images: The Grammar of Visual Design. London: Routledge.Google Scholar
Lessing, Gotthold Ephraim
(1766) 2005Laocoon: An Essay upon the Limits of Painting and Poetry. New York: Dover Publications.Google Scholar
Li, Eden Sum-Hung
2007A Systemic Functional Grammar of Chinese: A Text-Based Analysis. London: Continuum.Google Scholar
Li, Meiling 李美龄
2018 “Gong Linna ban gequ Shangui zhong suzao de renwu xingxaing fenxi” 龚琳娜版歌曲《山鬼》中塑造的人物形象分析 [Analysis of characters in Song Shan Gui by Gong Linna]. Yishu pingjian 艺术评鉴 [Art evaluation] 161: 7–8.Google Scholar
Liu, Yuqing 刘毓庆
2002 “ Shangui kao” 《山鬼》考 [The textual research on Shan’gui ]. Shanxi daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 山西大学学报 (哲学社会科学版) [Journal of Shanxi University (philosophy & social science)] 25 (4): 3–9.Google Scholar
Ma, Changyi 马昌仪
2001Guben shanhaijing tushuo 古本山海经图说 [The classic of mountains and seas]. Jinan: Shandong huabao chubanshe.Google Scholar
Macken-Horarik, Mary, and James R. Martin
eds. 2003Special issue “Negotiating Heteroglossia: Social Perspectives on Evaluation.” Text 23 (2). [URL]
Martin, James. R., and Peter. R. R. White
2005The Language of Evaluation: Appraisal in English. New York: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Martin, James. R., and David Rose
2003Working with Discourse: Meaning beyond the Clause. London: Continuum.Google Scholar
Martinec, Radan
2000 “Types of Processes in Action.” Semiotica 130 (3–4): 243–268. DOI logoGoogle Scholar
2001 “Interpersonal Resources in Action.” Semiotica 135 (1–4): 117–145. DOI logoGoogle Scholar
Matthiessen, Christian. M. I. M.
1995Lexicogrammatical Cartography: English Systems. Tokyo: International Language Sciences Publisher.Google Scholar
Mubenga, Kajingulu S.
2009 “Towards a Multimodal Pragmatic Analysis of Film Discourse in Audiovisual Translation.” Meta: Translators’ Journal 54 (3): 466–484. DOI logoGoogle Scholar
O’Halloran, Kay L.
2005Mathematical Discourse: Language, Symbolism and Visual Images. London: Continuum.Google Scholar
O’Toole, Michael
1994The Language of Displayed Art. London: Leicester University Press.Google Scholar
Painter, Clare, James R. Martin, and Len Unsworth
2013Reading Visual Narratives: Image Analysis of Children’s Picture Books. London: Equinox.Google Scholar
Skwarzyński, Jerzy
2019 “Translating Images. Comic Books and Graphic Novels as Multimodal Texts in Translation.” New Horizons in English Studies (4): 102–117. DOI logoGoogle Scholar
Stenglin, Maree
2009 “Space Odyssey: towards a Social Semiotic Model of Three-Dimensional Space.” Visual Communication 8 (1): 35–64. DOI logoGoogle Scholar
Song, Wanming 宋万鸣, and Hongwei Peng 彭红卫
2017 “Quyuan Jiuge Shangui shihua huwen guanxishi kaolun” 屈原《九歌 · 山鬼》诗画互文关系史考论 [On Intertextual Relationship between Poetry and Painting in Qu Yuan’s Shan Gui ]. Sanxia daxue xuebao (renwen shehui kexue ban) 三峡大学学报 (人文社会科学版) [Journal of China Three Gorges University (humanities & social sciences)] 39 (4): 9–14.Google Scholar
Sun, Zuoyun 孙作云
1936 “ Jiuge Shangui kao” 九歌山鬼考 [On the archetype of Shan Gui in Jiuge ]. Qinghua daxue xuebao (ziran kexue ban) 清华大学学报 (自然科学版) [Journal of Tsinghua University (science and technology)] (4): 977–1005.Google Scholar
Tomalin, Marcus
2020 “The Multimodal Dimensions of Literature in Translation.” In Translation and Multimodality, edited by Monica Boria, Ángeles Carreres, María Noriega-Sánchez, and Marcus Tomalin. 134–157. London: Routledge.Google Scholar
van Leeuwen, Theo
1999Speech, Music, Sound. London: Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Fuzhi 王夫之
2018Chuci tongshi 楚辞通释 [The perforated annotations of Chuci ]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Google Scholar
Wang, Moxiao 王陌潇, and Zongxian Huang 黄宗贤
2020 “Cangyu chuantongjiazhi xiade xiandaixing: Xubeihong yu ‘Jiugetu’” 藏于传统价值下的现代性:徐悲鸿与《九歌图》 [The modernity concealed beneath traditional values: Xu Beihong and his “Qu Yuan’s nine songs”]. In Meishu 美术 [Art magazine] (5): 106–113, 121.Google Scholar
Xu, Jie 许结
2021 “Ligonglin ‘Jiugetu’ de yihan yu piping” 李公麟《九歌图》的意涵与批评 [On implication and critique of Li Gonglin’s ‘Jiuge Paintings’]. Anhui daxue xuebao (zhexue shehui kexue ban) 安徽大学学报 (哲学社会科学版) [Journal of Anhui University (philosophy and social sciences)] 45 (1): 50–56.Google Scholar
Xu, Mianjun 许勉君
2017 “Zhongguo duomotai fanyi yanjiu shuping” 中国多模态翻译研究述评 [A review of multimodal translation studies in China]. Guangdong waiyuwaimao daxue xuebao 广东外语外贸大学学报 [Journal of Guangdong University of Foreign Studies] 28 (2): 40–46.Google Scholar
Xu, Yuangao 徐元诰
2002Guoyu jijie 国语集解 [The collection of annotations to Guoyu]. Beijing: Zhonghua shuju.ßßGoogle Scholar
Ye, Xiao 叶潇
2000 “Shiyi de shanlin nüshen jimo de xiangzheng: Echo yu Shangui bijiao yanjiu” 失意的山林女神:寂寞的象征:Echo与山鬼比较研究 [Forlorn nymphs: The symbol of loneliness: A comparative study of Echo and Shan Gui]. Jiangsu shehui kexue 江苏社会科学 [Jiangsu journal of social sciences] (6): 160–164.Google Scholar
Zhang, Meifang 张美芳
2015 “Teaching Translation with a Model of Multimodality.” Asia Pacific Translation and Intercultural Studie 2 (1): 30–45. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Xian 张娴
2013 “Sun Dayu Yingyi Quyuan shixuan xianghouzhan sanwei chanshi shijiao” 孙大雨《英译屈原诗选》 “向后站” 三维阐释视角 [Sun Dayu’s Selected Poems of Qu Yuan: A three-dimensional interpretative perspective of “stand back”]. Waiyu jiaoyu 外语教育 [Foreign education] 34 (4): 109–113.Google Scholar
Zhou, Mengru 周梦茹
2019 “Jiuge wuwu xingtai tezheng yanjiu” 九歌巫舞形态特征研究 [Study on morphological characteristics of witch dance in Jiu Ge ]. MA diss., Wuhan Conservatory of Music.
Zhu, Xi 朱熹
1979Chuci jizhu 楚辞集注 [Chu elegies variorum]. Shanghai: Shanghai guji chubanshe.Google Scholar