Part of
Tradition, Tension and Translation in Turkey
Edited by Şehnaz Tahir Gürçağlar, Saliha Paker and John Milton
[Benjamins Translation Library 118] 2015
► pp. 7386
References
Ahmet Midhat Efendi
1304/1888Hulâsa-i Hümâyunnâme [Summary]. Istanbul: Matbaa-i Âmire.Google Scholar
Ali bin Salih Çelebi
1251/1835Hümâyunnâme. Bulak.Google Scholar
Akün, Ömer Faruk
1986 “Vasi Alisi.” In İslâm Ansiklopedisi. Vol. 13, 226–230. Istanbul: MEB.Google Scholar
Baydar, Mustafa
1954Ahmet Mithat Efendi: Hayatı, Sanatı, Eserleri. Istanbul: Varlık.Google Scholar
Brockelmann, Carl
1977 “Kelile ve Dimne.” In İslam Ansiklopedisi. Vol. VI, 552–58, Istanbul: MEB.Google Scholar
Chain, V
1897 “Kalilah.” In Bibliographic des Ouvrages Arabes. Vol II, 49–55. Liège: H. Vaillout-Casmanne.Google Scholar
de Blois, François
1990Burzoy’s Voyage to India and the Origin of the Book of Kalilah wa Dimnah. Prize Publication Fund Vol. XXIII. Royal Asiatic Society.Google Scholar
Demircioğlu, Cemal
2009 “Translating Europe: The Case of Ahmed Midhat as an Ottoman Agent of Translation.” In Agents of Translation, edited by John Milton and Paul Bandia, 131–159. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing. DOI logoGoogle Scholar
Demirel, Fatmagül
2007II. Abdülhamid Döneminde Sansür. Istanbul: Bağlam Yayınları.Google Scholar
Demirel, Fatmagül and Raşit Çavaş
2005 “Yeni Bulunan Belgelerin Işığında II. Abdülhamid’in Yaktırdığı Kitapların Bir Listesi.” Müteferrika, 28: 13.Google Scholar
Fleischer, Cornell H
1986Bureaucrat and Intellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustafa Âli (1541–1600). Princeton University Press. DOI logoGoogle Scholar
İnalcık, Halil
2005Şair ve Patron: Patrimonyal Devlet ve Sanat Üzerinde Sosyolojik Bir İnceleme. Ankara: Doğu-Batı Yayınları.Google Scholar
Kudret, Cevdet
1962Ahmet Mithat Efendi. Ankara: Türk Dil Kurumu.Google Scholar
Levend, Agâh Sırrı
1973Türk Edebiyatı Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.Google Scholar
1959Arap, Fars ve Türk Edebiyatlarında Leyla ve Mecnun Hikayesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu.Google Scholar
Özege, Seyfettin
1973Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu, Vol. II. Istanbul: Fatih Matbaası.Google Scholar
Paker, Saliha, and Zehra Toska
1997 “A Call for Descriptive Translation Studies on the Turkish Tradition of Rewrites.” In Translation as Intercultural Communication, edited by Mary Snell-Hornby, Zuzana Jettmarová, and Klaus Kaindl, 79–88. Amsterdam/Philadelphia: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Paker, Saliha
2002 “Translation as Terceme and Nazire. Culture-bound Concepts and their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History.” In Crosscultural Transgressions. Research Models in Translation Studies II. Historical and Ideological Issues, edited by Theo Hermans, 120–143. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
2006 “Ottoman Conceptions of Translation and its Practice. The 1897 ‘Classics Debate’ as a Focus of Examining Change.” In Translating Others, Vol. 2, edited by Theo Hermans, 325–348. Manchester UK & Kinderhook, USA: St. Jerome.Google Scholar
Tahir Gürçağlar, Şehnaz
2009 “Retranslation.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker and Gabriela Saldanha, 233–236. London and New York: Rougledge.Google Scholar
Toska, Zehra
2007 “Ahmet Mithat Efendi’nin ‘Bir Diğer Eseri’: Hulâsa-i Hümâyunnâme.” Journal of Turkish Studies 31: II: 291–318.Google Scholar
1991 “Kelile ve Dimne’nin Türkçe Çevirileri.” Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları Fahir İz Armağanı II, 15: 355–80.Google Scholar
1989Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi Vol. I, Unpublished PhD Dissertation, Istanbul University.
Yılmaz Orak, Kadriye, and Mahmut Berköz
2013 “Kelile ve Dimne Tercümeleri ve Kitlelerin Eğimindeki Rolü”. Türkiyat Mecmuası, 23: 207–232.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

ÇEKÇİ, Selim Ozan
2023. Efsuncu Baba Romanı Işığında Türkiye'de Diliçi Çeviri. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi :34  pp. 44 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 20 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.