References

Primary source

Xiao pengyou
[Little Friend] 1945–1949 Shanghai: Zhonghua Book Company.Google Scholar

Secondary sources

Ahmed, Sara
2004The Cultural Politics of Emotion. New York: Routledge.Google Scholar
2010Happy Objects. In The Affect Theory Reader, Melissa Gregg & Gregory J. Seigworth (eds), 29–51. Durham & London: Duke University Press. DOI logoGoogle Scholar
Bi, Lijun & Xiangshu Fang
2013Childhoods: Childhoods in Chinese Children’s Texts-Continuous Reconfiguration for Political Needs. In (Re)Imagining the World: Children’s Literature’s Response to Changing Times, Yan Wu, Kerry Mallan, & Roderick McGillis (eds), 55–68. Heidelberg: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Cai, Danni
2020Power, Politeness, and Print: Children’s Letter Writing in Republican China. The Journal of the History of Childhood and Youth 13.1: 38–62. DOI logoGoogle Scholar
Cai, Jie
2019Guonan xia de ertong xiuxue lvxing yu ertong zhutixing shenfen de jiangou [Children’s School Trips and the Construction of Children’s Subjectivity in the Context of National Calamity]. Gansu shehui kexue [Gansu Social Sciences] 6: 204–210.Google Scholar
Chen, Ying
2013Minguo shiqi ertong shijie he xiao pengyou de bankan tese yanjiu [Research on the Journal Features of Children’s World and Little Friend in Republican Period]. Master thesis, Hunan Normal University.
Culp, Robert
2007Articulating Citizenship: Civic Education and Student Politics in Southeastern China, 1912–1940. Cambridge: Harvard University Asia Center.Google Scholar
2019The Power of Print in Modern China: Intellectuals and Industrial Publishing from the End of Empire to Maoist State Socialism. New York: Columbia University Press. DOI logoGoogle Scholar
Day, Jenny Huangfu
2021The War of Textbooks: Educating Children during the Second Sino-Japanese War, 1937–1945. Twentieth-Century China 46.2: 105–129. DOI logoGoogle Scholar
Farquhar, Mary Ann
1999Children’s Literature in China: From Lu Xun to Mao Zedong. Armonk: M. E. Sharpe.Google Scholar
Hemmings, Clare
2005Invoking Affect: Cultural Theory and the Ontological Turn. Cultural Studies 19.5: 548–567. DOI logoGoogle Scholar
Hogan, Patrick Colm
2016Affect Studies and Literary Criticism. In Oxford Research Encyclopedia of Literature, Paul Rabinowitz (ed). Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Jian, Ping
2010Shanghai shaonian ertong baokan jianshi [A Brief History of Shanghai Children’s Newspapers and Periodicals]. Shanghai: shaonian ertong chubanshe [Children’s Publishing House].Google Scholar
Kubler, Carl
2018Imagining China’s Children: Lower-Elementary Reading Primers and the Reconstruction of Chinese Childhood, 1945–1951. Cross-Currents: East Asian History and Culture Review 7.1: 153–196. DOI logoGoogle Scholar
Lee, Haiyan
2007Revolution of the Heart: A Genealogy of Love in China, 1900–1950. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
Li, Lifang
2013Subjectivity and Culture Consciousness in Chinese Children's Literature. In Subjectivity in Asian Children's Literature and Film: Global Theories and Implications, John Stephens (ed), 79–94. London: Taylor & Francis Group. DOI logoGoogle Scholar
Li, Jing & Zeyu Chang
2021Zai xiangxiang yu shijian zhijian de meijie: kangzhan qianxi minguo ertong kanwu de shenfen goujian kaocha [The Media between Imagination and Practice: An Investigation of Children’s Identity Construction in Pre-war Republican Children’s Magazines]. Xinwen xue yu chuanbo xue [Modern Communication (Journal of Communication University of China)] 2: 44–62.Google Scholar
Lynch, Michael
2010The Chinese Civil War, 1945–1949. Oxford: Osprey Pub.Google Scholar
Moore, Aaron William
2016Growing Up in Nationalist China: Self-Representation in the Personal Documents of Children and Youth, 1927–1949. Modern China 42.1: 73–110. DOI logoGoogle Scholar
Owen, Stephen
ed 1992Readings in Chinese Literary Thought. Cambridge, Mass. Council on East Asian Studies, Harvard University.Google Scholar
Peng, Siyuan
2013Xiao pengyou jiushi nian (1922–2012) [Little Friend for Ninety Years (1922–2012)]. Shanghai: shaonian ertong chubanshe [Children’s Publishing House].Google Scholar
Plum, M. Colette
2006Unlikely Heirs: War Orphans during the Second Sino-Japanese War, 1937–1945. PhD dissertation, Sanford University.
2012Lost Childhoods in a New China: Child-Citizen-Workers at War, 1937–1945. European Journal of East Asian Studies 11.2: 237–258. DOI logoGoogle Scholar
2015Inscribing War Orphans’ Losses into the Language of the Nation in Wartime China, 1937–1945. In Childhood, Youth and Emotions in Modern History: National, Colonial and Global Perspectives, Stephanie Olsen (ed), 198–220. New York: Palgrave Macmillan. DOI logoGoogle Scholar
Sheng, Ye
1993 Xiao pengyou chuangkan qishi zhounian huigu [ Little Friend: Review of 70 Years since Its Inception]. Zhejiang shifan daxue bao, shehui kexue ban [Journal of Zhejiang Normal University (Social Science Edition)] 2: 67–72.Google Scholar
Wang, David Der-wei
2015The Lyrical in Epic Time: Modern Chinese Intellectuals and Artists through the 1949 Crisis. New York: Columbia University Press. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Lanjun
2007Save the Children: Problem Childhoods and Narrative Politics in Twentieth-Century Chinese Literature. PhD dissertation, Princeton University.
2015Ertong yu zhanzheng: guozu, jiaoyu ji dazhong wenhua [Children and War: Nation, Education and Mass Culture]. Beijing: Beijing daxue chubanshe [Peking University Press].Google Scholar
2016Little Teachers: Children’s Drama, Traveling, and Ruptured Childhoods in 1930s and 1940s China. Twentieth-Century China 41.2: 180–200. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Lanjun & Lidan Li
eds. 2016Jiangou Nanyang ertong: zhanhou xinma huayu ertong kanwu ji wenhua yanjiu [Constructing Southeast Asian Children: Studies on Post-War Chinese Periodicals for Children and Culture]. Singapore: Bafang wenhua chuangzuoshi [Global Publishing].Google Scholar
Xu, Xu
2013aImagination: Imaginations of the Nation-Childhood and Children’s Literature in Modern China. In (Re)Imagining the World: Children’s Literature’s Response to Changing Times, Yan Wu, Kerry Mallan, & Roderick McGillis (eds), 69–80. Heidelberg: Springer. DOI logoGoogle Scholar
2013bThe Nation’s Child: Childhood, Children’s Literature and National Identity in Modern China. PhD dissertation., The Pennsylvania State University.
2013cTranslation, Hybridization, and Modernization: John Dewey and Children’s Literature in Early Twentieth Century China. Children’s Literature in Education 44.3: 222–237. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Yan
2014The Originality of Lu Xun’s Views of Children and China’s Modern Image of Children. In Representing Children in Chinese and U.S. Children’s Literature, Claudia Nelson & Rebecca Morris (eds), 47–62. Translated by Chi Xin. Burlington: Ashgate.Google Scholar
Zarrow, Peter
2015Educating China: Knowledge, Society, and Textbooks in a Modernizing World, 1902–1937. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Mei
2016Wanqing wusi shiqi ertong duwu shang de tuxiang xushi [Graphic Storytelling in Children's Books from the Late Qing to the May Fourth Period]. Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe [China Social Sciences Press].Google Scholar
Zhou, Ziqiang
2014The Discovery of Children: The Origins of Zhou Zuoren’s Thoughts on ‘Humane Literature’. In Representing Children in Chinese and U.S. Children’s Literature, Claudia Nelson & Rebecca Morris (eds), 63–74. Translated by Xu Derong. Burlington: Ashgate.Google Scholar