References

Reading primers and catechisms (in chronological order)

Seklucjan, Jan
1547Catechismus to jest, nauka naprzednieysza y potrzebniejsza ku zbawieniu, o wierze krześcijańskiej. Królewiec: Jan Weinreich.Google Scholar
Anon.
1556Nauka ku czytaniu dziatkom małym pisma polskiego. Poznań: Piotr Sextilis. [See text of the primer in the book: Wydra, W. 2003 O najdawniejszej drukowanej książce w Poznaniu. Poznań: Biblioteka Uniwersytecka.] [URL] (28 February 2022).Google Scholar
No date [sixteenth century]. Nauka krótka ku czytaniu pisma polskiego. Kraków: Drukarnia Łazarzowa Jana Januszowskiego.
1601Dla dziatek nauka czytania pisma polskiego. Kraków: Drukarnia Dziedziców Jakuba Sybeneychera.Google Scholar
1622Nauka ku czytaniu pisma polskiego dla panienek młodych. Kraków: Drukarnia Marcina Filipowskiego.Google Scholar
1633Dla dziatek nauka czytania pisma polskiego. Wilno: n. p. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
1692Elementa Pverilis Institutionis. Kraków: Drukarnia Macieja Wirzbięty.Google Scholar
1775Elementarz ku pożytkowi młodzieży w szkołach JJ XX. Congregationis SSmi Redemptoris. Warszawa.Google Scholar
Paprocki, Franciszek
1777Elementarz dla płci męskiej nowym sposobem y użytecznym ułożony przez X. F.P. Łowicz: Drukarnia Prymasowska. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Anon.
1783Nauka czytania pisma polskiego dla małych dziatek z różnem nabożeństwem i katechizmem katolickim krótko zebrana. Wilno: Drukarnia Bazylianów.Google Scholar
Kopczyński, Onufry
1785Elementarz dla szkół parafiialnych, narodowych zawierający: I. Naukę pisania i czytania, II. Katechizm, III. Naukę obyczajową, IV. Naukę rachunków. Pierwszy raz wydany. Kraków: Szkoła Główna Koronna. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Anon.
1791Elementarz ku pożytkowi szkół narodowych w cesarsko-królewskich dziedzicznych państwach. Lwów: drukarnia Tomasza Pillera. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
1791Nauka czytania pisma polskiego. Teraz z przydatkiem nowego Katechizmu dla Małych Dziatek zebrana. Kraków: Drukarnia Anny Dziedzicki i sukcesorów. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
No date [eighteenth century]. Aaáąbcćdeęfg. Brzeg. [URL] (28 February 2022).
1816Elementarz polsko-francuzko-niemiecki dla dzieci. Warszawa: XX. Pijarzy.Google Scholar
1827Nauka czytania pisma polskiego. Częstochowa: Drukarnia Jasney Góry Częstochowskiéy. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
1843Bukvar’ dlâ obučeniâ unošestva čitat’ na rossijskom i polskom âzykě/Elementarz dla uczenia młodzieży czytać w rossyjskim i polskim języku. Berdičev: Tipogrfia OO. Karmelitov. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
1856Fibel fűr die katholischen Volksschulen im Kaiserthume Österreich. Wien: Im k. k. Schulbücher-Verlage. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Onderka, Anton R.
1862Elementarz Polsko-niemiecki, oder Polnisch=Deutsches Lesebuch für die utraquistischen Elementarschulen. Breslau: Schletter'sche Buchhandlung. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Anon.
1862Fibel fűr die evangelischen Volksschulen im Kaiserthum Österreich. Wien: Im k. k. Schulbücher-Verlage.Google Scholar
1865Elementarz dla dzieci wiejskich. St. Pietierburg: Iwan Boukariow.Google Scholar
Rendschmidt, Felix
1865Nauka czytania dla szkół elementarnych, oder Polnisch-Deutsches Lesebuch fur utraquistische Elementarschulen. Breslau: Wilhelm Gottlieb Korn. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Anon.
1898 (ed. 2)/1909 (ed. 4). Podręcznik do domowej nauki religii rzymsko-katolickiej. Nauka czytania na Ojcze nasz. Krótka historya św. Całkowity katechizm. Przysposobienie do Sakramentów świętych. 24 pieśni. Poznań. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Chociszewski, Józef.
1907Elementarzyk obrazkowy dla polskich dzieci. Gniezno: J. Chociszewski. [URL] (28 February 2022).Google Scholar

Secondary sources

Czekalski, Ryszard
2010Rys historyczny lekcji religii katolickiej w Polsce. Studia Katechetyczne 7: 95–115. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Frąckowiak, Wiktor
1977Wydawnictwa z zakresu elementarnej nauki języka polskiego na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1920. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Korzo, Margarita
2015O tekstach religijnych w XVI-wiecznych elementarzach polskich. Pamiętnik Literacki 1: 169–189. [URL] (28 February 2022). DOI logoGoogle Scholar
2016Elementa Puerilis Institutionis (Kraków 1692): przyczynek do historii elementarzy polskich. Biblioteka 20(29): 71–80. [URL] (28 February 2022). DOI logoGoogle Scholar
Lewińska, Aneta
2007Katechizm jako integralna część dawnych elementarzy. In Język – szkoła – religia. Księga referatów z konferencji w Pelplinie (7 kwietnia 2006), Vol. 2., Aneta Lewińska & Małgorzata Chmiel (eds), 217–229. Pelplin: Bernardinum. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
2012Ojców mowę znać należy. Język elementarzy polskich wydawanych na Pomorzu Gdańskim w latach 1840–1929 jako narzędzie kształcenia i wychowania. Pelplin: Bernardinum.Google Scholar
Madeja, Jozef
1960Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XVIII i XIX (1763–1848). T. I. Katowice: Śląsk.Google Scholar
1965Elementarze i nauka elementarna czytania i pisania na Śląsku w wiekach XIX i XX (1848–1930). T. II. Katowice: Śląsk.Google Scholar
Natoński, Bronisław.
1994Szkolnictwo jezuickie w Polsce w dobie kontrreformacji. In Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, Jerzy Paszenda (ed), 34–62. Kraków: WAM.Google Scholar
Paszenda, Jerzy
1994Wstęp. In Z dziejów szkolnictwa jezuickiego w Polsce. Wybór artykułów, Jerzy Paszenda (ed), 6–8. Kraków: WAM.Google Scholar
Pawlik, Wojciech
2010Katechizmy w Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku. Lublin: KUL.Google Scholar
Pilarczyk, Franciszek
1993Elementarze polskie XVI-XVIII wieku. Dydaktyka Literatury XIII: 89–112. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
2003Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski.Google Scholar
Rombowski, Aleksander
1958 Recenzja [review of the paper]: J. Madeja. Elementarze na Śląsku. Katowice 1957.Google Scholar
Słowiński, Jan Zbigniew
2005Katechizmy katolickie w języku polskim od XVI do XVIII wieku. Lublin: KUL.Google Scholar
Walasek, Stefania
2003Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym: na przykładzie zaboru rosyjskiego na przełomie XIX i XX wieku. Prace Naukowe. Pedagogika 12: 49–59. [URL] (28 February 2022).Google Scholar
Wroczyński, Ryszard
1996aDzieje oświaty polskiej. Tom I. Do roku 1795. Warszawa: ‘Żak’.Google Scholar
1996bDzieje oświaty polskiej. 1795–1945. Warszawa: ‘Żak’.Google Scholar