Review published In:
Historiographia Linguistica
Vol. 5:3 (1978) ► pp.318321
References
Baudouin de Courtenay, Jan Niecisɫaw
1976Dzieɫa wybrane. Vol.21. Warsaw: PWN.Google Scholar
Bešta, Teodor
ed. 1972Listy J. Baudouina de Courtenay do A. Černego. Wrocɫaw: Ossolineum.Google Scholar
Doroszewski, Witold
1972 “Jan Baudouin de Courtenay na tle swej epoki i jako prekursor nowych prądów w jȩzykoznawstwie”. PF 221.5–28.Google Scholar
Häusler, Frank
1968Das Problem Phonetik und Phonologie bei Baudouin de Courtenay und in seiner Nachfolge. Halle/S.: Niemeyer.Google Scholar
Koerner, E. F. K.
1972a “Jan Baudouin de Courtenay: His place in the history of linguistic science”. CSlP 14:4.663–83.Google Scholar
1972b Review of Häusler 1968 Linguistics 771.63–77.Google Scholar
1973Ferdinand de Saussure: Origin and development of his linguistic thought in western studies of language. Braunschweig: Vieweg. DOI logoGoogle Scholar
Jakobson, Roman
1960 “Kazańska szkoɫa polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii”. BPTJ 191.1–34.Google Scholar
Maɫachowska, Ewelina
1973 “Jan Baudouin de Courtenay wżyciu prywatnym”. PrzH 17:3.91–104, and 51.119–31.Google Scholar
Péter, Mihály
1972 Review of Häusler 1968 SSlav 181.168–74.Google Scholar
Ruszkiewicz, Piotr
1973 “Baudouin de Courtenay and distinctive features”. BFon 141.91–99.Google Scholar
Zinder, L. R.
1970 Review of Häusler 1968 IzvAN 29:4.352–54.Google Scholar