Article published In:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 6:1 (2019) ► pp.162176
References

参考文献

Beijing Language and Culture University Institute of Linguistics 北京语言学院语言研究所编
(1986) Xiandai hanyu pinlyu cidian 现代汉语频率词典 [Dictionary of Word Frequency in Modern Chinese]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Canavan, A., & Zipperlen, G.
(1996) CALLFRIEND Mandarin Chinese-Mainland dialect. Linguistic Data Consortium, Philadelphia.Google Scholar
Chafe, Wallace and Jane Danielewicz
1987Properties of Spoken and Written language. In Horowitz, R. & Samuels, S. J. (Eds.) Comprehending Oral and Written Language (pp. 83–113). San Diego: Academic Press.Google Scholar
Chinese Academy of Social Sciences Institute of Linguistics 中国社会科学院语言研究所编
(2012) Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典 [Dictionary of Modern Chinese]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Diao, Yanbin 刁晏斌
(2004) Xiandai hanyu xuyi dongci yanjiu 现代汉语虚义动词研究 [Study on the delexical verbs in Modern Chinese]. Dalian: Liaoning Normal University Press.Google Scholar
Duranti, A.
(1994) From grammar to politics: Linguistic anthropology in a Western Samoan village. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Hopper, P. J.
(1991) Dispersed verbal predicates in vernacular written narrative. Berkeley Linguistics Society, 171, 402–413. DOI logoGoogle Scholar
Hoppee, P. J.
(1997) Dispersed verbal predicates in vernacular written narrative. In A. Kamio (Ed.), Directions in Functional Linguistics (pp. 1–18). Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hopper, P. J., & Thompson, S.
(1980) Transitivity in grammar and discourse. Language, 56 (2), 251–299. DOI logoGoogle Scholar
Hu, Junfei 胡骏飞 and Hongyin Tao 陶红印
(2017) Jiyu yuliaoku de nongziju jiwuxing yanjiu 基于语料库的“弄”字句及物性研究 [A Corpus-based study on Low Transitivity Features of the Verb Nong in Chinese]. Waiyu jiaoxue yu yanjiu 外语教学与研究 [Foreign Language Teaching and Research], 49(1), 50–58.Google Scholar
Lin, J.
(2014) Light verbs. In Huang, C.-T., Li, Y.-H., & Simpson, A. (Eds.). The Handbook of Chinese Linguistics (pp. 73–99). Chichester and New York: John Wiley. DOI logoGoogle Scholar
Louw, B.
(1993) Irony in the Text or Insincerity in the Writer? The Diagnostic Potential of Semantic Prosodies. In Baker, M., Francis, G., & Tognini-Bonelli, E. (Eds.) Text and Technology: In Honour of John Sinclair (pp. 157–176). Philadelphia/Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lu, Qinning 鹿钦佞
(2008)  Gao(nong/nao) buhao de gongneng jiqi yufahua “搞(弄/闹)不好”的功能及其语法化 [Function and Grammaticalization of VC Construction “Gao(Nong/Nao) Buhao ”]. Hanyu xuexi 汉语学习 [Chinese Language Leraning] 2008(2), 37–44.Google Scholar
Lyu, Shuxiang 吕叔湘主编.
(1980) Xiandai hanyu babai ci 现代汉语800词 [800 words in Modern Chinese]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
McEnery, A., & Xiao, Z.-H.
(2004) The Lancaster Corpus of Mandarin Chinese. Lancaster.Google Scholar
Meng, Cong 孟琮等编.
(1999) Hanyu dongci yongfa cidian 汉语动词用法词典 [Dictionary of the usage of verbs in Chinese]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Partington, A.
(2004) “Utterly content in each other’s company”: Semantic prosody and semantic preference. International Journal of Corpus Linguistics, 9(1), 131–156. DOI logoGoogle Scholar
Sinclair, J.
(1991) Corpus, concordance, collocation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Su, Xinchun 苏新春等编.
(2009) Xiandai hanyu zuci cidian 现代汉语组词词典 [Dictionary of words in Modern Chinese]. Shanghai: Shanghai lexicographic Publishing House.Google Scholar
Tao, Hongyin 陶红印
(2001) Chuxianlei dongci yu dongtai yuyixue “出现”类动词与动态语义学 [Emergent Grammar and Verbs of Appearing]. Xiandai zhongguoyu yanjiu 现代中国语研究 [Contemporary Research in Modern Chinese] 2001(2), 89–100.Google Scholar
Tao, H., & Xiao, Z.
(2007) The UCLA Chinese Corpus. UCREL, Lancaster.Google Scholar
Tao, Hongyin 陶红印 and Yaqiong Liu 刘娅琼
(2010a) Cong yuti chayi dao yufa chayi (shang) – yi ziran huihua yu yingshi duibai zhong de baziju, beidong jiegou, guanggan dongciju, fouding fanwenju wei li 从语体差异到语法差异(上) ——以自然会话与影视对白中的把字句、被动结构、光杆动词句、否定反问句为例 [From Register Difference to Grammatical Difference: Grammatical Constructions in Natural Speech and the Media (Part One)]. Dangdai xiucixue 当代修辞学 [Contemporary Rhetoric] 2010(1), 37–44.Google Scholar
(2010b) Cong yuti chayi dao yufa chayi (xia) – yi ziran huihua yu yingshi duibai zhong de baziju, beidong jiegou, guanggan dongciju, fouding fanwenju wei li 从语体差异到语法差异(下) – 以自然会话与影视对白中的把字句、被动结构、光杆动词句、否定反问句为例 [From Register Difference to Grammatical Difference: Grammatical Constructions in Natural Speech and the Media (Part Two)]. Dangdai xiucixue 当代修辞学 [Contemporary Rhetoric] 2010(2), 22–27.Google Scholar
Thompson, S., & Hopper, P. J.
(2001) Transitivity, clause structure, and argument structure: evidence from conversation. In: Bybee, J., & Hopper, P. (Eds.). Frequency and the Emergence of the Linguistic Structure (pp. 27–60). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Tie, Yanfeng 铁艳凤
(2010) Fanyi dongci nong de tanci – jian yu gao, gan, zuo de duibi yanjiu 泛义动词“弄”的探析——兼与“搞、干、做”的对比研究 [Comparative Study on Polysemous Verbs between “Nong” and “Gao, Gan and Zuo” (Unpublished Master Thesis)]. Guangzhou: Jinan University.Google Scholar
Xiao, Z., & A. McEnery
(2006) Collocation, semantic prosody and near synonymy: A cross-linguistic perspective. Applied Linguistics, 27(1), 103–129. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Bojiang 张伯江
(2008) Dongci gaojiwuxing de yuyong bianhua – dui liangzu sheshoudongci de kaocha 动词高及物性的语用变化——对两组涉手动词的考察 [Pragmatic Changes of High Transitive of Verb – Study on Two Groups of Hand-related Verbs]. Proceedings of the 14th Chinese Academy of Social Sciences Modern Chinese Grammar.
Zhu, Xingfan 朱行帆
(2005) Qingdongci he hanyu bujiwudongci dai binyu xianxiang 轻动词和汉语不及物动词带宾语现象 [Light Verb and Intransitive Verbs Taking Objects in Chinese]. Xiandai waiyu 现代外语 [Modern Foreign Languages], 28(3), 221–231.Google Scholar