References
Beltran, Rafael
2011“El diàleg poètic entre les divises de Tirant i Carmesina i els diàlegs emblemàtics dels ducs de Borgonya”, In: La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV. 2 vols. Vol. II, 451–484. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.Google Scholar
Cabanes Pecourt, Mª. Desamparados
1978–1985“La diplomática y la literatura valenciana: Tirant lo Blanch”. Anales de la Academia de Cultura Valenciana 63: 83–105.Google Scholar
Cahner, Max
1977–1978Epistolari del Renaixement. 2 vols. Valencia: Albatros Edicions.Google Scholar
Cruselles Gómez, José María
2010“El teòleg Francesc Eiximenis i la política educativa del Consell de València en el trànsit dels segles XIV–XV”. In: Eiximenis i la seua obra. 203–221. Valencia: Acadèmia Valenciana de la Llengua.Google Scholar
Duran, Eulàlia
1982“Unes cartes amoroses del segle XVI en català”. L’Espill 15: 22–51.Google Scholar
Epistolari del segle XV
1926Francesc Martorell (ed.) Barcelona: Barcino.Google Scholar
Escartí, Vicent Josep
2009“Aportacions a la biografia i a la ideologia de Lluís del Milà”. In: Miscel·lània Joaquim Molas 4: 23–53. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2010 “ Tirant lo Blanch, Cervantes i més enllà: Breu història d’una novel·la de cavalleries”, eHumanista 16: 240–267.Google Scholar
2011a“Conexiones e interferencias en la literatura valenciana del siglo XV”. e-Spania. Revue interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales, 11. [URL]Google Scholar
2011b“La representació social del poder i la festa al Tirant i a la cort dels Borja”. In: La novel·la de Joanot Martorell i l’Europa del segle XV. 2 vols. Vol. I, 209–265. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.Google Scholar
2012a“Els capítols de nomenament de Joanot Martorell com a procurador del comtat de Dénia. Aportació a la controvertida identitat de l’autor del Tirant”, Estudis Romànics 34: 389–403.Google Scholar
2012b “La imatge de l’escriptura al Curial e Güelfa: Usos i funcions”, In: Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Antoni Ferrando (ed.). 2 vols. Vol. 2, 253–276. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Escartí, Vicent Josep & Borràs, Marc J
1991“Albarans de commoure a la València del XV. Sobre els usos públics i criminals de l’escriptura”. Miscel·lània Joan Fuster 4: 75–96. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Eiximenis, Francesc
1925Marçal Olivar (ed.). Contes i faules. Barcelona: Barcino.Google Scholar
Ferrando, Antoni
1980Consciència idiomàtica i nacional dels valencians. Valencia: Institut de Filologia Valenciana.Google Scholar
Gimeno Blay, Francisco M. & Palasí Fas, Mª Teresa
1986 “Del negocio y del amor. El diario del mercader Pere Seriol (1371)”. Saitabi XXXVI: 37–55.Google Scholar
Hauf, Albert
1993“Tirant lo Blanc: Algunes qüestions que planteja la connexió corelliana”. In: Actes del novè col·loqui internacional de llengua i literatura catalanes. Alacant / Elx 9–14 de setembre de 1991. Alemany, R. et al. (eds.), 69–116. Alacant / Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Le Goff, Jacques
1999La civilización del Occidente medieval. Barcelona: Paidós.Google Scholar
Lletres de batalla
1963–1968. Martí de Riquer (ed.) 3 vols Barcelona Barcino
Malory, Thomas
1999La muerte de Arturo. 3 vols. Madrid: Ediciones Siruela.Google Scholar
Matorell, Joan
2003Albert Hauf (ed.). Tirant lo Blanch. Valencia: Tirant lo Blanc.Google Scholar
Matorell, Joan & Galba, Martí Joan
1979Martí de Riquer (ed.). Tirant lo Blanc i altres escrits. Barcelona: Ariel.Google Scholar
1990Albert Hauf & Vicent J. Escartí (ed.) Tirant lo Blanch. 2 vols. Valencia: Generalitat Valenciana.Google Scholar
Ordinacions de la casa i cort de Pere el Cerimoniós
2009Francisco M. Gimeno, et al. (ed.). Valencia: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
Orts, Toni
1994“La llengua de les estil·lades y amoroses lletres. Contribució lingüística a la problemàtica sobre la seva autoria”. Estudi General 14: 59–86.Google Scholar
Roca Traver
1983. El tono de vida en la Valencia medieval. Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura.Google Scholar
Rodríguez Llopis, Miguel
1988“La escritura y el poder. La emisión de documentos en la sociedad murciana bajomedieval”. Areas 9: 11–24.Google Scholar
Romeu i Figueras, Josep
1983“Quatre epístoles paròdiques procedents d’un plec solt valencià en prosa del segle XVI”. In: Homenaje a José Manuel Blecua. Ofrecido por sus discípulos, colegsa y amigos, 577–593. Madrid: Gredos.Google Scholar
Rubio Vela, Agustín
1993“L’escrivania municipal de València en els segles XIV i XV. Notes i documents”. Caplletra 15: 127–161.Google Scholar
1995L’escrivania municipal de València en els segles XIV i XV: burocràcia, política i cultura. Valencia: Consell Valencià de Cultura.Google Scholar
2010Joanot Martorell y el condado de Dénia. Una clave en el Tirant. Valencia: Gràfiques Papallona.Google Scholar
Ruiz Calonja, Juan
1956“Valor literario de los preámbulos de la Cancillería Real catalano-aragonesa en el siglo XV”. Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 26: 205–234.Google Scholar
Soler, Abel
2014El corsari Jaume de Vilaragut i la donzella Carmesina. Valencia: Institució Alfons el Magnànim. 2 vols.Google Scholar
Tractats de cavalleria
1947Pere Bohigas (ed.). Barcelona: Barcino.Google Scholar