Part of
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep M. Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 297318
References

Bibliografia

Aguiló, Marià
1867 “Discurs del senyor president del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona en 1867, 29–40. Barcelona: Llibreria d’A. Verdaguer. Reproduït en facsímil (d’on cito) a Joaquim Molas, Manuel Jorba i Antònia Tayadella (eds.), 1984, 281–291.Google Scholar
2006Focs follets. Gabriel, Andreu (ed.). Estudi introductori de Margalida Tomàs. Tarragona: Arola Editors.Google Scholar
Alcover, Joan
1985 Cap al tard . Dins Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. Poesia, 55–188. Barcelona: Edicions 62 / Edicions Orbis.Google Scholar
Argullol, Rafael
2008El héroe y el único. El espíritu trágico del Romanticismo. Barcelona: Acantilado.Google Scholar
Arqués, Rossend
1988 “La Morta-Viva: gènesi, tradició i funció d’una al·legoria de la Renaixença de la llengua catalana i de Catalunya”. Anuari Verdaguer 3: 31–76.Google Scholar
Ballot, Josep Pau
1987Gramática y apología de la llengua cathalana. Edició facsímil a cura de Mila Segarra. Barcelona: Alta Fulla.Google Scholar
Bastons, Miquel
1994 “Set cartes de Josep Aladern a Miguel de Unamuno”. Dins Josep Aladern (1869–1918). Vida i obra, 40–50. Reus/Alcover: Edicions del Centre de Lectura/Centre d’Estudis Alcoverencs.Google Scholar
Bauer, Laurie, i Peter Trudgill
(eds.) 1998Language Myths. Londres: Penguin Books.Google Scholar
Berlin, Isaiah
2000Las raíces del romanticismo. Henry Hardy (ed.). Madrid: Taurus.[The Roots of Romanticism. 1999. Princeton: Princeton University Press.]Google Scholar
Cabré, Rosa
1995 “Memòria de Josep Yxart: l’home i el crític”. Dins Josep Yxart. Obra completa, Vol. i, 13–97. Barcelona: Proa/Ajuntament de Tarragona.Google Scholar
Cahner, Max
1984 “Contribució al coneixement de l’ús lingüístic entre els escriptors catalans de la fi del segle xviii”. Dins Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a 
R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari. Vol. iv [ Estudis Universitaris Catalans, Vol. xxvi ], 5–16. Barcelona: Curial.Google Scholar
Carbonell, Antoni
1986Literatura catalana del segle xix. Barcelona: Jonc.Google Scholar
Caussat, Pierre, Dariusz Adamski, i Marc Crépon
1996La langue source de la nation. Messianismes sèculiers en Europe centrale et orientale (du xviiie au xxe siècle). Lieja: Pierre Mardaga.Google Scholar
Comas, Antoni
1967Les excel·lències de la llengua catalana. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor.Google Scholar
1973Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra. 
Barcelona: Dopesa.Google Scholar
Comellas, Pere
2006Contra l’imperialisme lingüístic. A favor de la linguodiversitat. Barcelona: La Campana.Google Scholar
Duch, Lluís
1996Mite i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Ginebra, Jordi
1996L’obra gramatical d’Antoni Febrer Cardona (1761–1841). Maó: Institut Menorquí d’Estudis.Google Scholar
1997 “El mite de la llengua de les muntanyes: algunes referències sobre la desclosa i pervivència d’una constant romàntica”. Dins El segle romàntic. Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 i 4 de febrer de 1995, Manuel Jorba, Antònia Tayadella i Montserrat Comas (eds.), 157–169. Vilanova i la Geltrú: Organisme Autònom Biblioteca-Museu V. Balaguer / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.Google Scholar
2010Llengua, nació i modernitat. Projectes i conflictes en la Catalunya dels segles xix i xx. Valls: Cossetània.Google Scholar
Guimerà, Àngel
1895 “Senyors: [Discurs presidencial]”. Dins Acta de la sesión pública celebrada en el Ateneo Barcelonés el 30 de noviembre de 1895, 21–50. Barcelona: Tip. “L’Avenç”.Google Scholar
Gumperz, John J., i Stephen C. Levinson
(eds.) 1996Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Hill, Jane J., i Bruce Mannheim
1992 “Language and World View”. Annual Review of Anthropology 21: 381–406. DOI logoGoogle Scholar
Hina, Horst
1979 “¿Dialecto o lengua? Sobre el estatuto literario del catalán en el Romanticismo”. Dins Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari 1. [ Estudis Universitaris Catalans. Vol. xxiii], 285–295. Barcelona: Curial.Google Scholar
Izenberg, Gerald N
1992Impossible Individuality. Romanticism, Revolution and the Origins of Modern Selfhood, 1787–1802. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
Jorba, Manuel
1983 “Actituds davant la llengua en relació amb la Renaixença”. Dins Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Roma, 28 de setembre–2 d’octubre 1982, Giuseppe Tavani i Jordi Pinell (eds.), 127–151. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2013A propòsit de la primeríssima recepció de La pàtria d’Aribau (1833–1859). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Molas, Joaquim, Manuel Jorba, i Antònia Tayadella
(eds.) 1984La Renaixença. Fonts per al seu estudi 1815–1877. Barcelona: Universitat de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona.Google Scholar
Nadal, Josep M
1999 “Són les llengües semblants a les aigües del mar: normativa i història de la llengua”. Dins Estudis de filologia catalana. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc d’Eiximenis, Pep Valsalobre i August Rafanell (eds.), 9–27. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2012“I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima. Per què vivim les llengües amb tanta passió?”. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
en premsa). “Swimmers in the sea of word”. Text inèdit.
Oller, Narcís
1896 “Discurs del President del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxxviii de llur restauració, 49–57. Barcelona: Estampa “La Renaixensa”.Google Scholar
1962Memòries literàries. Història dels meus llibres. Pròleg de Gaziel. Barcelona: Editorial Aedos.Google Scholar
Pons, Damià
2012 “Identitat, creativitat i universalitat en tres escriptors mallorquins de l’inici del segle xx”. Dins Mitologia, simbologia i literatura, Magí Sunyer i Montserrat Corretger (eds.), 23–46. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Prats, Modest
1995 “La llengua catalana al segle xviii. Possibles pautes d’estudi”. Dins La llengua catalana al segle xviii, Pep Valsalobre i Joan Gratacós (eds.), 15–73. Barcelona: 
Quaderns Crema.Google Scholar
Rafanell, August, i Francesc Feliu
2001 “La llengua abans de la lingüística, arran d’unes Notes d’Antoni de Bastero”. Caplletra 31: 151–172.Google Scholar
Roca, Rafael
2011 “La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana”. Caplletra 50: 209–236.Google Scholar
Rubió i Ors, Joaquim
1841Lo Gayté del Llobregat. Poesias. Barcelona: Estampa de Joseph Rubió. Cito el pròleg de Joaquim Molas, Manuel Jorba i Antònia Tayadella (eds.) 1984, 75–84.Google Scholar
Schlegel, Friedrich
1843Historia de la literatura antigua y moderna. Vol. ii. Barcelona/
Madrid: Librería de J. Oliveres y Gavarró/Librería de Cuesta.Google Scholar
Sunyer, Magí
2006Els mites nacionals catalans. Vic: Eumo Editorial/Societat Verdaguer.Google Scholar
Tayadella, Antònia
1983Els cent-cinquanta anys de la Renaixença. Edició commemorativa de la publicació de La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Google Scholar
2012Sobre literatura del segle xix. Josep M. Domingo (ed.). Barcelona: Universitat de Barcelona/Societat Verdaguer.Google Scholar
Tomàs, Margalida
2009L’obra literària i crítica d’Antoni Aulèstia i Pijoan. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.Google Scholar
Trudgill, Peter
2012 “On the sociolinguistic typology of linguistic complexity loss”. Dins Potentials of Language Documentation: Methods, Analyses, and Utilization, Frank Seifart, Geoffrey Haig, Nikolaus P. Himmelmann, Dagmar Jung, Anna Margetts i Paul Trilsbeek (eds.), 90–95. Honolulu: University of Hawaii Press.Google Scholar
Valls, Xavier
1996Antoni de Bofarull. Poemes. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.Google Scholar
Vega, Xavier
1991 “Herder i els orígens del catalanisme”. Miscel·lània 8 (del Centre d’Estudis Comarcals de la Ribera d’Ebre): 59–72.Google Scholar
Verdaguer, Jacint
1995Canigó. Narcís Garolera (ed.). Barcelona: Quaderns Crema.Google Scholar
Watts, Richard J
2011Language Myths and the History of English. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Woolard, Kathryn
2008 “Les ideologies lingüístiques: una visió general d’un camp des de l’antropologia lingüístic”. Revista de Llengua i Dret 49: 179–199.Google Scholar
Yxart, Josep
1979 “Teatro catalá. Ensaig histórich-crític”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxi de llur restauració, 155–241 Barcelona: Estampa de la Renaixensa.Google Scholar
1885 “Memoria del Sr. Secretari del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxvii de llur restauració, 53–59. Barcelona: Estampa “La Renaixensa”.Google Scholar
1886 “Del uso del castellano en Cataluña”. Dins El año pasado. Letras y artes en Barcelona. Barcelona: Establecimiento Tipográfico / Editorial Daniel Cortezo y Cia. Reproduït a Obra completa. Vol. i 1995 Rosa Cabré (ed.), 153–171. Barcelona: Proa / Ajuntament de Tarragona.Google Scholar
1891 “La literatura catalana en Madrid ii”. La Vanguardia, any xi, 3084 (3 de desembre de 1891): 4–5. Reproduït a José Yxart: crítica dispersa (1883–1893) 1996 Rosa Cabré (ed.), 325–330. Barcelona: Lumen.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Jansen, Silke, Sonja Higuera del Moral, Jessica Stefanie Barzen, Pia Reimann & Markus Opolka
2021. National Narratives as Language Myths. In Demystifying Bilingualism,  pp. 81 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 21 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.