References

Bibliografia

Estudis, diccionaris i tresors lexicogràfics

Aguiló Fuster, Marian
1914–1934Diccionari Aguiló, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Aguiló, Marià
1914–1934Diccionari Aguiló. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Alcover, Antoni M. & Moll, Francesc de B.
1930–1962Diccionari català-valencià-balear. Palma: Moll.Google Scholar
Antolí, Jordi Manuel
2013a “Canvi semàntic i gramaticalització en el sorgiment de marcadors evidencials. Evolució semàntica de parere i derivats en el llatí tardà i en el català antic (s. III–XVI)”. eHumanista/IVITRA 2: 41–84. [URL] (04/02/2019)
2013b “Variació funcional i expressió de l’evidencialitat en el català del s. XV: la traducció de Les paradoxa de Ferran Valentí”. Scripta 1: 82–104. [URL] (04/02/2019)
2014 “Recursos léxicos en la expresión de la evidencialidad: el verbo catalán veure en los Colloquis de la insigne ciutat de Tortosa ”. Revista Internacional d’Humanitats 31: 7–32. [URL] (04/02/2019)
2015 “De la percepció cognitiva a la percepció auditiva. L’evolució del verb entendre en català antic (segles XIII–XVI)”. Mirabilia 1: 46–71. [URL] (04/02/2019)
2016 “De l’expressió de la percepció sensorial auditiva a l’expressió del discurs reportat. El verb sentir en català medieval (s. XIII–XVI)”. Zeitschrift für Katalanistik 29: 167–190.Google Scholar
2017a “El verb semblar en català antic”. Caplletra 62: 205–229.Google Scholar
2017bEls verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII–XVI. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Babbi, Anna Maria
1988 “Ancore sul París e Vienna: le traduzioni italiane”. Quaderni di Lingua e Letteratura, 13: 5–13.Google Scholar
1991 “Paris e Vienna”: romanzo cavalleresco. Padova: Marsilio.Google Scholar
Badia, Lola
1986 “Per la presència d’Ovidi a l’Edat Mitjana catalana amb notes sobre les traduccions de les Heroides i de les Metamorfosis al vulgar”. Dins Studia in honorem prof. M. de Riquer. I. Barcelona: Quaderns Crema, 79–109.Google Scholar
1991 “Traduccions al català dels segles XIV–XV i innovació cultural i literària”. Estudi General 11: 31–50.Google Scholar
Barcelona, Antonio
2012 “La metonimia conceptual”. Dins Lingüística cognitiva. Ibarretxe, Iraide & Valenzuela, Javier (eds.). Barcelona: Anthropos, 123–146.Google Scholar
Bréal, Michel & Bailly, Anatole
1918Dictionnaire étymologique latin. París: Librairie Hachette et Cie.Google Scholar
BreveRos
cf. Ros, Carles 1739.Google Scholar
Calvo Rigual, Cesáreo
2013 “ Curial e Güelfa i Boccaccio: influències lingüístiques”. Scripta 2: 310–324. [URL] (04/02/2019)
Calvo, Cesáreo & Giordano, Anna
2014Curial e Guelfa. Traducció. Roma: Aracne.Google Scholar
Cátedra, Pedro M.
1986 “Estudi literari i tipogràfic”. Dins Història de París i Viana. Edició facsímil de la primera impressió catalana (Girona, 1495). Cátedra, Pedro M. & Prats, Modest (eds.). Girona: Diputació de Girona.Google Scholar
Coromines, Joan
1983–1991Diccionari Etimològic Complementari de la Llengua Catalana. Barcelona: Curial.Google Scholar
Cuenca, Maria J. & Marín, Maria J.
2012 “Discourse markers and modality in spoken Catalan: The case of (és) clar ”. Journal of Pragmatics 44. 15: 2211–2225. DOI logoGoogle Scholar
DAguiló
cf. Aguiló Fuster, Marian 1914–1934.Google Scholar
DBréal
cf. Bréal, Michel & Bailly, Anatole 1918.Google Scholar
DCVB
cf. Alcover, Antoni M. & Moll, Francesc de Borja 1930–1962.Google Scholar
DDLC
Rafel, Joaquim (dir.) Diccionari descriptiu de la llengua catalana. Institut Estudis Catalans. [URL] (25.012019)
DECat
cf. Coromines, Joan 1983–1991.Google Scholar
DEsteve-Bellvitges-Juglà
cf. Esteve, Joaquim & Bellvitges, Josep & Juglà, Antoni 1830–1805.Google Scholar
DFuster
cf. Fuster i Tarongí, Just P. 1827–1830.Google Scholar
DGarzanti Dizionari Garzanti Linguistica
. [URL] (25.012019)
dfm CNRS & Université de Lorraine
Dictionnaire du Moyen Français (1330–1500). [URL].
DGLC
cf. Fabra, Pompeu 1932.Google Scholar
DHoepli Dizionario Italiano
. [URL] (25.012019)
DIEC Institut d’Estudis Catalans
2007Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
DIIFV Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
1995Diccionari valencià. València: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/ Generalitat Valenciana/ Ed. Bromera.Google Scholar
DLabèrnia
cf. Labèrnia, Pere 1839.Google Scholar
DLacavalleria
cf. Lacavalleria Dulach, Joan 1696.Google Scholar
DLEnc
cf. Seva i Llinares, Antoni (dir.) 1993.Google Scholar
DLewis
cf. Lewis, Charlton T. & Short, Charles 1879.Google Scholar
DMagíFerrer
cf. Ferrer Pons, Magí 1839.Google Scholar
DManual Institut d’Estudis Catalans
2001Diccionari manual de la llengua catalana. Barcelona: Barcelona: Institut d’Estudis Catalans/ Enciclopèdia Catalana/ Ed. 62.Google Scholar
DMartíGadea
cf. Martí Gadea, Joaquim 1891.Google Scholar
DNouovo DiMauro Dizionario Internaziolnale. Il Nouvo di Mauro
. [URL] (25.012019)
DNV Acadèmia Valenciana de la Llengua
2014Diccionari Normatiu Valencià. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua. [URL] (25.012019)
DOrtogràfic
cf. Fabra, Pompeu 1917.Google Scholar
DRaynouard
cf. Raynouard, François 1842.Google Scholar
DSabatiniColetti Il Sabatini Coletti Dizionario della Lingua
. [URL] (25.012019)
DSapere Sapere. Dizionari di Lingua Italiana
. [URL] (25.012019)
DSaura
cf. Saura, Santiago À. 1859.Google Scholar
DTorra
cf. Torra, Pere 1653.Google Scholar
DTreccani Vocabolario Treccani
. [URL] (25.012019)
DZingarelli
Zingarelli, Nicola 2009Lo Zingarelli. Vocabulario della lingua italiana, Bolonya, Zanichelli. [URL] (25.012019)
EDSaleno
cf. Sanelo, Manuel J. 1802.Google Scholar
Escrig, Josep
1851Diccionario valenciano-castellano. València: Imprenta de Ferrer Orga.Google Scholar
Esteve, Joaquim & Bellvitges, Josep & Juglà, Antoni
1830–1805Diccionario catalán-castellano-latino. Barcelona: Tecla Pla viuda.Google Scholar
Evans, Nicholas & Wilkins, David
2000 “In the mind’s ear: The semantic extensions of perception verbs in Australian languages”. Language 76: 546–592. DOI logoGoogle Scholar
Fabra, Pompeu
1917Diccionari ortogràfic. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
1932Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia.Google Scholar
Fernández, Gerardo
1992 “La Misa, estudio histórico-antropológico”. Revista de antropología social 1: 167–192.Google Scholar
Ferrando Francés, Antoni
2007 “La traducció catalana de la «Història de les amors de París e Viana»”. Caplletra 42: 59–73.Google Scholar
Ferrando, Antoni
2018 “El model lingüístic de Curial e Güelfa ”. Revista valenciana de filologia, 2(2). 39–83.Google Scholar
Ferrer Pons, Magí
1839Diccionario catalán-castellano. Barcelona: Imprenta y librería de Pablo Riera.Google Scholar
FEW
cf. Wartburg, Walther von 1922–2002.Google Scholar
Fuster i Tarongí, Just P.
1827–1830 “Breve vocabulario valenciano y castellano de las voces mas obscuras ó anticuadas”. Dins Biblioteca valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días y de los que aún viven. Vol. I. València: Impremta de José Ximeno, 313–350.Google Scholar
GDLC Enciclopèdia Catalana
Gran diccionari de la llengua catalana. [URL].
Geeraerts, Dirk
1997Diachronic Prototype Semantics: A Contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
2010Theories of Lexical Semantics. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Labèrnia, Pere
1839Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Estampa dels Hereus de la Vda. Pla.Google Scholar
Lacavalleria Dulach, Joan
1696Gazophylacium catalano-latinum, dictiones phrasibus illustratas, ordine literario comprehendens cui subjicitur irregularium verborum elenchus. Barcelona: Antoni Lacavalleria.Google Scholar
Lakoff, George & Johnson, Mark
1980Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Lakoff, George & Turner, Mark
1989More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Lewis, Charlton T. & Short, Charles
1879A Latin Dictionary. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Maldonado, Ricardo
2010 “Claro: de objeto perceptible a refuerzo pragmático”. Adjetivos en discurso. Sobre emociones, posibilidades, certezas y evidencias. Rodríguez Espineria, María, J. (ed.). Santiago de Compostel·la: Universidad de Santiago de Compostela, 61–107.Google Scholar
Martí Gadea, Joaquim
1891Diccionario General Valenciano-Castellano. València: Imprenta de José Canales Romá.Google Scholar
Martin, Robert
1977 “Réflexions sur la structure logique du dictionnaire”. Dins XIV Congresso Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Napoli, 15–20 Aprille 1974. Atti. Vol. IV. Varvaro, Alberto (ed.). Nàpols-Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 57–69. DOI logoGoogle Scholar
Martines, Josep
2012 “Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 941–997. DOI logoGoogle Scholar
2015 “Diacronia i neologia: canvi semàntic, subjectivació i representació del pensament. El català esmar, des de ‘taxar’ fins a ‘inferir’ i ‘imaginar’ i més enllà”. Caplletra 59: 221–248.Google Scholar
Martines, Josep & Montserrat, Sandra
2014 “Subjectivació i inferència en l’evolució semàntica i en l’inici de la gramaticalització de jaquir (segles XI–XII)”. Caplletra 56: 185–211.Google Scholar
Martínez Martínez, Caterina
2018La gramaticalització dels connectors de contrast: estudi de corpus i aproximació segons la Teoria de la Inferència Invitada del Canvi Semàntic. Tesi Doctoral. Direcció: Sandra Montserrat. Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
Martínez Martínez, Caterina
2020 “El lèxic popular en la prosa de Fabra: l’Epistolari ”. Dins Canvi lingüístic, estandardització i identitat en català / Linguistic Change, Standardization and Identity in Catalan. Radatz, Hans-Ingo (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. ISIC-IVITRA Research in Linguistics and Literature. 174–188.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
Martínez Martínez, Caterina
2021a). “Traducció i difusió de l’obra fabriana a principis del segle XX. El cas dels connectors contraargumentatius concessius”. Actes del XVIII Colloqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes/Institut d’Estudis Catalans.
2021b). “Norma fabriana i canvi lingüístic: el cas de malgrat ”. In De llengua i societat: de la proposat fabriana a la reforma normativa de l’IEC ed. by Miquel Àngel Pradilla Barcelona Institut d’Estudis Catalans 165 177
Mayans i Ciscar, Josep. A.
1787Vocabulari valencià-castellà. Dins TLV. Guardiola, Maria Isabel (ed.).Google Scholar
Meyer-Lübke, Wilhelm
1911–1920Romanisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg: C. Winter.Google Scholar
Miquel Planas, Ramon
1912Estudi històrich y crítich sobre la antiga novela catalana pera servir d’introducció al novelari català dels segles XIV a XVIII. Barcelona: Biblioteca Catalana.Google Scholar
1913Obres de J. Roiç de Corella. Barcelona: Biblioteca Catalana.Google Scholar
1915–1920Bibliofilia: Recull d’estudis, observacions, comentaris y noticies sobre llibres en general y sobre qüestions de llengua y literatura catalanes en particular. Vol. II. Barcelona.Google Scholar
Moncunill Martí, Noemí
2015 “Las Metamorfosis de Ovidio traducidas por Francesc Alegre (1494): algunas observaciones sobre la problemática de las Fuentes”. Dins Muñoz, María Teresa & Carrasco, Leticia (eds.). Miscellanea latina. Madrid: Sociedad de Estudios Latinos. Universidad Complutense de Madrid, 145–151.Google Scholar
Montserrat, Sandra
2012 “Els mots gramaticals en el Curial e Güelfa: el cas de pur ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 671–690. DOI logoGoogle Scholar
Nuyts, Jan
2005 “Modality: overview and linguistic issues”. Dins The expression of modality. Frawley, William (ed.). Berlín / New York: Mouton de Gruyter, 1–26.Google Scholar
2012 “Notions of (inter) subjectivity”. English Text Construction 5 (1): 53–76. DOI logoGoogle Scholar
2014 “Notions of (inter)subjectivity”, Dins Brems, Lieselotte et al. (eds.). Intersubjectivity and Intersubjectification in Grammar and Discourse. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 53–76. DOI logoGoogle Scholar
Orazi, Veronica
1998 “Il Somni recitant lo procés d’una qüestió enamorada di Francesc Alegre, cornice onirica per un’allegoria di sapore umanistico nella Barcellona della fine del XV sec.” Dins Sogno e scrittura nelle culture iberiche, Atti del XVII Convegno Associacione Ispanisti Italiani, I, Roma: Bulzoni, 289–304.Google Scholar
Par, Anfós
1928“Curial e Güelfa”: notes lingüístiques y d’estil. Barcelona: Biblioteca Balmes.Google Scholar
Peirsman, Yves & Geeraerts, Dirk
2006 “Metonymy as a prototypical category”. Cognitive Linguistics 17: 269–316. DOI logoGoogle Scholar
Pellisa Prades, Gemma
2013La ficció sentimental catalana de la segona meitat del s. XV. Tesi doctoral. Direcció: Lola Badia. Universitat de Barcelona. [URL]
2017 “The Italian Sources of the Catalan Translation of Ovid’s Metamorphoses by Francesc Alegre (15th c.)”. Zeitschrift für romanische Philologie 133(2): 443–471.Google Scholar
Pérez Saldanya, Manuel & Rigau Oliver, Gemma
2012 “«L’é tengut baix e sota peu»: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Güelfa ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 691–714. Google Scholar
Quarti, Lara
2015 “II Somni recitant lo procés d’una qüestió enamorada di Francesc Alegre: il mito al servizio dell’allegoria”. eHumanista/IVITRA 7: 74–85.Google Scholar
Raynouard, François
1842Lexique roman ou dictionnaire de la langue des troubadours comparés avec les autres langues de l’Europe latine. París: Chez Silvestre, Libraire.Google Scholar
REW
cf. Meyer-Lübke, Wilhelm 1911–1920.Google Scholar
Rey-Debove, Josette
1971Étude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporanis. La Haia/ París: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Riquer, Martí de
1934L’humanisme català (1388–1494). Barcelona: Barcino.Google Scholar
1964Història de la literatura catalana. Vol. II. Barcelona: Ariel, 406–422.Google Scholar
Rofes, Xavier
2012a “Condicionals concessives i altres construccions de valor concessiu en el Curial e Güelfa ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 795–842. DOI logoGoogle Scholar
2012b “Les construccions concessives en el Curial e Güelfa ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 743–794. DOI logoGoogle Scholar
Ros, Carles
1739Breve diccionario valenciano-castellano. València: Joseph Garcia.Google Scholar
Sanchis Guarner, Manuel
1950Gramàtica valenciana. València: Ed. Torre.Google Scholar
Sanelo, Manuel J.
1802 Ensayo, Diccionario del Lemosino, y Valenciano antiguo y moderno, al Castellano . Dins El “Diccionario valenciano-castellano” de Manuel Joaquin Sanelo. Edición, estudio de fuentes y lexi-cología. Gulsoy, Joseph (ed.) 1964 Castelló de la Plana: Sociedad Castellonense de Cultura.Google Scholar
Seva i Llinares, Antoni
(dir.) 1993Diccionari llatí-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Soler i Bou, Joan
2006Definició lexicogràfica i estructura del diccionari. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Soler, Abel
2015 “El lèxic cortés i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals”. Anuario de Estudios Medievales 45/1: 109–142. DOI logoGoogle Scholar
2016La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de “Curial e Güelfa”. Tesi de doctorat dirigida per Antoni Ferrando. València. Departament de Filologia Catalana. Facultat de Filologia. Traducció i Comunicació: Universitat de València.Google Scholar
2017a “L’entorn valencià d’Enyego d’Àvalos i l’autoria de «Curial e Güelfa»”. eHumanista/IVITRA 11: 401–430.Google Scholar
2017bLa cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de “Curial e Güelfa”. València: Institució Alfons el Magnànim/ Institut d’Estudis Catalans/Universitat de València.Google Scholar
2017c “Le chevalier errant, els Saluzzo del Montferrat i l’autoria del Curial ”. Medioevi. Rivista di letterature e culture medievali 3: 231–263. [URL]
2018Enyego d’Àvalos i l’autoria del “Curial”. València: Institució Alfons el Magnànim/ Institut d’Estudis Catalans/Universitat de València.Google Scholar
TLIO Tesoro della Lingua Italiana delle Origini, Beltrami, Pietro G.
(dir.) Istituto Opera del Vocabolario Italiano. Consiglio nazionale delle ricerche. [URL] (25.012019)
TLV
Guardiola, Maria Isabel. Tresor lexicogràfic valencià (1543–1915). Alacant: Universitat d’Alacant.
Torra, Pere
1653Dictionarium seu Thesaurus Catalano-Latinus verborum ac phrasium. Barcelona: Antoni Lacavalleria.Google Scholar
Torró i Torrent, Jaume
1994 “Officium poetae est fingere: Francesc Alegre i la Faula de Neptuno i Dyana”. Dins Intel·lectuals i escriptors a la Baixa Edat Mitjana. Badia, Lola & Soler, Albert (eds.). Barcelona: Ed. Curial/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 221–241.Google Scholar
Traugott, Elizabeth C. & Dasher, Richard
2002Regularity in Semantic Change. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Traugott, Elizabeth C.
2010a “Revisiting Subjectification and Intersubjectification”. Dins Davidse, Kristin et al. (eds.). Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization. Berlín: De Gruyter Mouton, 29–70.Google Scholar
2010b “(Inter)subjectivity and (inter)subjectification: A reassessment”. Dins Davidse, Kristin & Vandelanotte, Lieven & Cuyckens, Hubert (eds.) Subjectification, Intersubjectification and Grammaticalization. Topics in English Linguistics. Berlin: De Gruyter Mouton, 29–71. DOI logoGoogle Scholar
2012 “Pragmatics and language change”. Dins Allan, K. & Jaszczolt, K. (eds.). The Cambridge Handbook of Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 549–566. DOI logoGoogle Scholar
VCrusca cf. Vocabolario dell’Accademia della Crusca
. [URL] (25.012019)
VMayans
cf. Mayans i Ciscar, Josep. A. 1787.Google Scholar
VResa
Resa, Joan de 1929Vocabulari valencià-castellà. Guinot, Salvador (ed.). València: L’Estel ( TLV )Google Scholar
Wartburg, Walther von
1922–2002Französisches Etymologisches Wörterbuch. Eine darstellung des galloromanischen sprachschatzes. 25 vols. Leipzig: Editions de Linguistique et de Philologie/Société de Linguistique Romane.Google Scholar
Wittlin, Curt
2012 “Expressions multinominals en Curial e Güelfa ”. Dins Estudis lingüístics i culturals sobre “Curial e Güelfa”, novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. Ferrando, Antoni (ed.). Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 941–997.
CrossRef DOI logo with hyperlink to permanent DOI
Google Scholar

Fonts documentals

Adlert, Miquel
1953I la pau. València: Ed. Torre.Google Scholar
Alberti, Leon Battista
1909 Ecathonfilea . Dins Novelari Catala dels segles XIV a XVIII. 3, Miquel i Plana, Ramon (ed.). Barcelona: Nova Biblioteca Catalana.Google Scholar
1973Opere volgari. Grayson, Cecile (ed.). Vol III. Bari: Laterza.Google Scholar
Alegre, Francesc
1909 Somni . Dins Novelari Catala dels segles XIV a XVIII. 3, Miquel i Plana, Ramon (ed.). Barcelona: Nova Biblioteca Catalana.Google Scholar
Almunia, Josep Lluís
1930La glòria del poble. València: Cercle de Belles Arts de València.Google Scholar
Antiquitats
cf. Martí i Mestre, Joaquim 1994.Google Scholar
Artolà, Bernat
1947Llàntia viva: planys i cançons. Castelló de la Plana.Google Scholar
Bajet, Montserrat
1998Aspectes del comerç de Catalunya en el s. XVI segons els llibres dels mostassàs. Lleida: Universitat de Lleida.Google Scholar
BíbCat
cf. Riera, Jaume et al. 2004.Google Scholar
BíbInterconfes Bíblia valenciana interconfessional
1998 València: Editorial Saó.Google Scholar
Boccaccio, Giovanni
1951–1952Decameron. Branca, Vittore (ed.). 2 vols. Florència: Le Monnier.Google Scholar
1910 [1964]Decameron: traducció catalana publicada, segons l’unic manuscrit conegut (any 1429). Massó Torrents, Jaume (ed.). Nova York: The Hispanic Society of America.Google Scholar
Bofarull, Manuel de
1847Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 2. Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
1851Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 8. Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
1857Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 13. Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
1858Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 15. Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
1862 “Levantamiento y guerra de Cataluña en tiempo de don Juan II”. Dins Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 23, Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
1868Proceso contra el último conde de Urgel y su família. Vol. 1. Barcelona: Imprenta del Archivo.Google Scholar
1910 “Gremios y cofradías de la antigua Corona de Aragón”. Dins Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, 41. Barcelona: Imprenta del Archivo de la Corona de Aragón.Google Scholar
Bolòs, Jordi
2006Diplomatari del monestir de Santa Maria de Serrateix (segles X–XV). Barcelona: Fundació Noguera.Google Scholar
Boluda Perucho, Alfred
1999Els manuals de consells medievals de Xàtiva (1376–1380). València: Diputació de València.Google Scholar
Brescia, Albertano da
2012Il Trattato della Dilezione d’Albertano da Brescia: nel codice II IV 111 della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Castellani, Arrigo (ed.). Florència: Accademia della Crusca.Google Scholar
Bringué Portella, Josep M. et al.
2010Cort General de Montsó. Barcelona: Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Cahner, Max
1987L’obra catalana de Joan Baptista Anyes. Barcelona: Curial.Google Scholar
Capitoli della Compagnia di San Gilio cf. Schiaffini, Alfredo
1926.Google Scholar
Cardó, Carles
1926Diàlegs a Serè. De la clemència a Neró Cèsar de Sèneca. Barcelona: Fundació Bernat Metge.Google Scholar
Carner, Josep
1917Meditacions de la Sagrada Passió de N. Sr. Jesucrist. Barcelona: Foment de la Pietat Catalana.Google Scholar
1918L’elefant blanc, robat. Mark Twain. Barcelona: Editorial Catalana. Biblioteca literària.Google Scholar
CBibIt Biblioteca Italiana
. Dipartimento di Italianistica. Facoltà di Lettere e Filosofia. Università di Roma La Sapienza. [URL] (25.012019)
Cerimoniós
cf. Coroleu, Josep 1885.Google Scholar
CICA
Torruella, Joan & Pérez Saldanya, Manuel & Martines, Josep & Martines, Vicent (dirs.) Corpus Textual Informatitzat del Català Antic. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. [URL] (25.012019)
CIGMod
Martines, Josep & Martines, Vicent (dirs.) Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Modern. Alacant: Universitat d’Alacant/ ISIC–IVITRA (25.012019)Google Scholar
CIMTAC
Martines, Josep & Martines, Vicent & Antolí, Jordi & Sánchez, Elena (dirs.) Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis. Alacant: Universitat d’Alacant/ISIC–IVITRA (25.012019)Google Scholar
CIVAL Acadèmia Valenciana de la Llengua
. Corpus Informatitzat del Valencià. [URL] (09122018)
Coma, Pedro M.
1568Directorium curatorum. Barcelona: C. Bornat.Google Scholar
Concessió del grau de Batxiller en Arts cf. Febrer Romaguera, Manuel
2003.Google Scholar
Constitucions y altres drets de Cathalunya
1588–1589 Barcelona: Hubert Gotard.Google Scholar
CORDE Real Academia Española
. Corpus diacrónico del español. [URL] (29.012019)
Coroleu, Josep
(ed.) 1885Crónica del rey d’Aragó en Pere IV lo Ceremoniós, ó del punyalet. Barcelona: Imprenta La Renaixensa.Google Scholar
Cort de Justícia cf. Diéguez, Maria À.
2001.Google Scholar
Cort General de Montsó cf. Bringué i Portella, Josep M. et al.
2010.Google Scholar
Cortés, Josepa
2001Liber Privilegiorum Civitatis et Regni Valencie I. Jaume I (1236–1276). València: Universitat de València.Google Scholar
Costums
cf. Massip, Jesús 1996.Google Scholar
CTILC
Rafel, Joaquim (dir.) Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. [URL] (25.012019)
Curial e Güelfa
2007Ferrando, Antoni (ed.). Toulouse: Anacharsis.Google Scholar
DÉAF Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français
Heidelberger Akademie der Wissenschaften Romanisches Seminar der Universität Heidelberg. [URL]
Decameron
Boccaccio, Giovanni. Decameron: traducció catalana.
Desclot, Bernat
1949–1950Crònica. Coll, Miquel (ed.). 5 vols. Barcelona: Barcino.Google Scholar
Diéguez, Maria À.
2001Clams i crims en la València medieval segons el Llibre de Cort de Justícia (1279–1321). Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
Dietari de la pesta cf. Parets, Miquel et al.
1989.Google Scholar
Dietaris de la Generalitat de Catalunya cf. Sans i Travé, Josep Maria
(dir.) 1999–2007.Google Scholar
Diplomatari de la vall d’Andorra cf. Vela, Susanna
2002.Google Scholar
DMF CNRS & Université de Lorraine
. Dictionnaire du Moyen Français. [URL] (09122018)
Documentació de Joan I cf. Roca, Josep M.
1929.Google Scholar
DOM Dictionnaire de l’occitan médiéval
. Bayerische Akademie der Wissenschaften. [URL] (09122018)
DTCA Diccionari de textos catalans antics
. URL: [URL] (09122018)
Duran i Sanpere, Agustí & Josep Sanabre
1930Llibre de les solemnitats de Barcelona. I (1424–1526). Barcelona: Institució Patxot.Google Scholar
Ecatonfila
cf. Alberti, Leon Battista 1973.Google Scholar
El cavaller i l’alcavota cf. Riera i Sans, Jaume
1973.Google Scholar
El procés de Sueca cf. Rubio Vela, Agustín
1988.Google Scholar
Epistolari
cf. Rubio Vela, Agustín 1998.Google Scholar
Epistolari de Ferran I d’Antequera cf. Rodríguez López, Carlos
2004.Google Scholar
Epistolari Jaume II cf. Masià, Àngels
1989.Google Scholar
Ernest Martínez Ferrando, Ernest
1919El farsant i l’enamorada. Barcelona: Obradors gràfics Verdaguer.Google Scholar
1927El desig de la superiora. València: Taula de Lletres Valencianes.Google Scholar
Establiments de l’orde de l’Hospital cf. Miret y Sans, Joaquín
1910.Google Scholar
Estelrich, Joan
1932L’autonomia en perill. Barcelona: Llibreria Catalònia.Google Scholar
Fabra, Pompeu
1920 “Evolució del català escrit des del Renaixement”. Dins OCPF. Vol. 9 2013.Google Scholar
Febrer Romaguera, Manuel
2003Ortodoxia y humanismo: El Estudio General de Valencia durante el rectorado de Joan de Salaya (1525–1558). València: Universitat de València.Google Scholar
Fenollar, Bernat & Moreno, Joan
1911 Lo procés de les olives . Dins Cançoner Satírich Valencià. Miquel i Planas, Ramon. (ed.). Barcelona: Biblioteca Catalana.Google Scholar
Fernández de Heredia
2003Juan. Traducción de Tucídides, BNM, ms. 10801 (1384–1396). Cacho Blecua, Juan Manuel & Sanz Julián, María (ed.). Saragossa: Universidad de Zaragoza.Google Scholar
2000Juan. Traducción de Vidas paralelas de Plutarco (1379–1384). III. Cacho Blecua, Juan Manuel (ed.). Saragossa: Universidad de Zaragoza.Google Scholar
Ferrando, Antoni
(ed.) 2010Història de les amors de París e Viana. Universitat de València (edició no publicada: CICA ).Google Scholar
Ferrer, Vicent
1975 (III) 1977 (IV) 1988 (VI). Sermons. Schib, Gret (ed.). Barcelona: Barcino.Google Scholar
Filippo, Rustico di
1971Sonetti. Mengaldo, Pier Vincenzo (ed.). Torí: Einaudi.Google Scholar
Freixas, Joan
1916Un cas notable diagnosticat de cranc gástric. Malaltia de Glènard. Barcelona: Badía Cantenys.Google Scholar
Fuster, Joan
1954La poesia catalana fins a la Renaixença. Mèxic: Edicions catalanes de Mèxic.Google Scholar
Garcia Sempere, Marinela
2002Lo passi en cobles (1493). Barcelona / València: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/ Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
Gremis
cf. Bofarull, Manuel de 1910.Google Scholar
Joan II cf. Bofarull, Manuel de
1862.Google Scholar
La Veu de Mallorca. Publicació setmanal
1917Palma de Mallorca.Google Scholar
Latini, Brunetto
1960 Il Tesoretto . Dins Poeti del Duecento. II. Contini, Gianfranco (ed.). Milà-Nàpols: Ricardo Ricciardi, 175–277.Google Scholar
Les Memòries del cavaller valencià cf. Martí Mestre, Joaquim
1997.Google Scholar
Lletra de batalla cf. Bofarull, Manuel de
1851.Google Scholar
Lo Passi en cobles cf. Garcia Sempere, Marinela
2002.Google Scholar
López-Picó, Josep M.
1912–1917Moralitats i pretextos. Barcelona: La revista.Google Scholar
Malla, Felip de. Memorial del pecador remut
1981Balasch, Manuel (ed.). 3 vols. Barcelona: Barcino.Google Scholar
Manual de consells de Xàtiva cf. Boluda Perucho, Alfred
1999.Google Scholar
Marc, Ausiàs
2005Poesies. Bohigas, Pere (ed.). Barcelona: Barcino.Google Scholar
Martí i Mestre, Joaquim
1994El Libre de Antiquitats de la Seu de València, I. Barcelona/València: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
Martí Mestre, Joaquim
1997 “Les Memòries del cavaller valencià Gaspar Antist (s. XVI)”. Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 73: 235–272.Google Scholar
Martorell, Joanot. Tirant lo Blanch
1990Hauf, Albert & Escartí, Vicent Josep (eds.). 2 vols. València: Generalitat Valenciana.Google Scholar
Martos, Josep L.
2001Les proses mitològiques de Joan Roís de Corella. Barcelona/Alacant: Publicacions de l’Abadia de Montserrat/ Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
Mas Casellas i Enrich, Josep M.
1801 [2000]Comèdia nova, en dos actes, de la resurrecció del canonge Molet. Pep Vila (ed.). Barcelona: Biblioteca de Catalunya.Google Scholar
Masià, Àngels
1989Jaume II: Aragó, Granada i Marroc. Barcelona: CSIC.Google Scholar
Massip, Jesús
1996Costums de Tortosa. Barcelona: Fundació Noguera.Google Scholar
Mateu i Llopis, Felip
1934Les relacions del Principat de Catalunya i els regnes de València i Mallorca amb Anglaterra i el parallelisme monetari d’aquests països durant els segles XIII, XV i XV. (Notes per a un assaig). Castelló de la Plana: S. Armengot.Google Scholar
Miret Sans, Joaquín
1910Les Cases de Templers y Hospitalers en Catalunya. Barcelona: Imp. Casa Provincial de Caritat.Google Scholar
Mostassaf de Barcelona cf. Bajet, Montserrat
1998.Google Scholar
Mostassaf de Mallorca cf. Pons, Antonio
1949.Google Scholar
Muntaner cf. Aguilar Àvila, Josep A.
2015La “Crònica” de Ramon Muntaner: edició i estudi. 2 vols. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Mutgé i Vives, Josepa
1988 “L’abastament de peix i carn a Barcelona”. Dins Alimentació i societat a la Catalunya medieval. Barcelona: CSIC, Institució Milà i Fontanals.Google Scholar
OCPF
Fabra, Pompeu 2005–2013Obres completes. Mir, Jordi & Solà, Joan (eds.). 9 vols. Barcelona/ València/ Palma de Mallorca: ECSA/ Edicions 62/ Edicions 3i4/ Moll.Google Scholar
Oller, Narcís
1892La febre d’or. Barcelona: Ilustració Catalana.Google Scholar
Ordinacions del consell
cf. Mutgé i Vives, Josepa 1988.Google Scholar
Parets, Miquel et al.
(ed.) 1989Dietari d’un any de pesta: Barcelona 1651. Vic: EUMO.Google Scholar
París e Viana cf. Ferrando, Antoni
2010.Google Scholar
Poe, Edgar Allan
2014a “The Black cat”. Dins The Complete Tales & Poems of Edgar Allan Poe. Daniel Stachower (ed.). Nova York: Race Point Publishing.Google Scholar
2014b “William Wilson”, The Complete Tales & Poems of Edgar Allan Poe, Daniel Stachower (ed.). Nova York: Race Point Publishing.Google Scholar
Pompeu Fabra
1920Converses filològiques. Dins OCPF. Vol. 7.Google Scholar
Pons, Antonio
1949Libre del Mostassaf de Mallorca. Palma de Mallorca: CSIC.Google Scholar
Privilegis de València cf. Cortés, Josepa
2001.Google Scholar
Procés del comte d’Urgell cf. Bofarull, Manuel de
1868.Google Scholar
Rabella i Ribas, Joan A.
1998Un matrimoni desavingut i un gat metzinat. Procés criminal barceloní del segle XIV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Reventós, Manuel
1917La política contemporània (1848–1900). Barcelona: Consell de Pedagogia.Google Scholar
Riba, Carles
1915 “El gat negre”. Dins Històries extraordinàries d’Edgar Allan Poe. Barcelona: Societat Catalana d’Edicions.Google Scholar
Riera i Sans, Jaume
1973El cavaller i l’alcavota: un procés medieval. Barcelona: Club Editor.Google Scholar
Riera, Jaume et al.
2004Bíblia del segle XIV: Èxode. Levític. Barcelona: Associació Bíblica de Catalunya/ Abadia de Montserrat.Google Scholar
Riquer, Martí de
1968Lletres de batalla: cartells de deseiximents i capítols de passos d’armes. Vol. III. Barcelona: Barcino.Google Scholar
Roca, Josep M.
1929Johan I d’Aragó. Barcelona: Institució Patxot.Google Scholar
Rodríguez López, Carlos
2004Epistolari de Ferran d’Antequera amb els infants d’Aragó i la reina Elionor. València: Universitat.Google Scholar
Roís de Corella, Joan cf. Martos, Josep L.
2001.Google Scholar
Rubio Vela, Agustín
1988El procés de Sueca. La mala vida en una comunitat rural del trescents. Alzira: Bromera.Google Scholar
1998Epistolari de la València Medieval. Vol. 1. València/ Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Sans i Travé, Josep Maria
(dir.) 1999.–2007Dietaris de la Generalitat de Catalunya. Vols. V (1689–1701), IX (1689–1701), X (1701–1703). Barcelona: Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Saura, Santiago À.
1859Novíssim diccionari manual de las llenguas catalana-castellana. Barcelona: Llibreria d’Esteve Pujal, Editor.Google Scholar
Schiaffini, Alfredo
1926Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento. Florència: Sansoni.Google Scholar
Segarra, Josep Maria de
1919Paulina Buxareu. Barcelona: Editorial Catalana.Google Scholar
Sermons
Ferrer, Vicent.
Serra Vilaró, Joan
1927Civilització megalítica a Catalunya: contribució al seu estudi. Solsona: Musaeum Archaeologicum Dioecesanum.Google Scholar
Serrateix
cf. Bolòs, Jordi 2006.Google Scholar
Simon, Mateu Lluís
1997 “Algarese”. Dins “La introducció de la poesia archdica a l’Alguer (1778–1790)”. Armangué, Joan (ed.). Els Marges 59: 81–100.Google Scholar
Solemnitats
cf. Duran i Sanpere, Agustí & Josep Sanabre 1930.Google Scholar
Sureda Blanes, Josep
1958Mallorca i la tradició tècnica. Palma de Mallorca: Moll.Google Scholar
Tagell, Francesc
2000 “Relació de la mort de Climent XII i de l’elecció de Benet XIV”. Dins El Pensament i l’activitat literària del Setcents català. Campabadal i Bertran, Mireia (ed.). Vol. II. Bacelona: Universitat de Barcelona.Google Scholar
TLF CNRS & Université de Lorraine
Le Trésor de la Langue Française Informatisé. [URL]
Un matrimoni desavingut
cf. Rabella i Ribas, Joan A. 1998.Google Scholar
Vela, Susanna
2002Diplomatari de la vall d’Andorra. Segle XV. Andorra: Govern d’Andorra.Google Scholar
Vida dels gloriosos sants Abdon y Senén, e Ponç cf. Cahner, Max
1987.Google Scholar
Vilanova, Arnau de
1947 “Raonament d’Avinyó”. Dins Obres catalanes. I. Escrits religiosos. Batllori, Miquel (ed.). Barcelona: Barcino, 167–221.Google Scholar
Weber, Robert & Gryson, Roger
2007Biblia sacra vulgata. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Montserrat Buendia, Sandra

This list is based on CrossRef data as of 29 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.