References

Bibliografia

CIMTAC = Martines, Josep, and Vicent Martines
dirs.), Corpus Informatitizat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis. Alacant: ISIC-IVITRA.
CIGCA = Martines, Josep, and Vicent Martines
dirs. Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Antic In Corpus Informatitizat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis Alacant ISIC-IVITRA
Cuenca, Maria Josep
2002 “Els connectors textuals i les interjeccions.” In Gramàtica del català contemporani, ed. by Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, and Manuel Pérez Saldanya, III, 3175–3237. Barcelona: Empúries.Google Scholar
DECat = Coromines, Joan
1986Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial Edicions Catalanes.Google Scholar
DDLC = Institut d’Estudis Catalans
1985–Diccionari descriptiu de la llengua catalana [[URL]]
Dorta, Josefa, and Noemí Domínguez
2003 “Funciones discursivas y prosodia del marcador entonces .” Anuario de Letras: Lingüística y Filología 41: 65–84.Google Scholar
Ferrando, Antoni
2012a “Introducció.” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, I, 12–21. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2012b “Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del Curial e Güelfa.” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, I, 32–87. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2018 “El model lingüístic de Curial e Güelfa .“ Revista Valenciana de Filologia 11: 39–83. DOI logoGoogle Scholar
Garcia, Josep Vicent
2015 “L’article locatiu en les construccions de temps transcorregut amb haver: una panoràmica del fenomen”. Studia Iberica et Americana, Catalan Diachronic and Corpus Linguistics [monograph]: 30–46.Google Scholar
Garcia, Josep Vicent
2017 “La gramaticalització de temps ha: de la noció de ‘temps transcorregut’ als usos discursius (segles XVI–XX).” Zeitschrift für Katalanistik 30: 77–98.Google Scholar
2019Les construccions de temps transcorregut en el català de l’edat moderna i contemporània. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Martines, Josep
2012 “Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa .” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, II, 941–998. John Benjamins: Amsterdam/Philadelphia. DOI logoGoogle Scholar
En realització. “Les oracions temporals.” In Gramàtica del català antic ed. by Josep Martines, and Manuel Pérez Saldanya Barcelona Universitat de València/Institut d’Estudis Catalansun camp de grans possibilitats per
Móia, Telmo
2011 “Expressões Temporais com Haver: Gramaticalização e Interpretação Semântica.” In Textos seleccionados do XXVI Encontro da Associação Portuguesa de Lingüística, ed. by Armanda Costa, Pilar Barbosa, and Isabel Falé, 401–419. Lisboa: Associação Portuguesa de Lingüística.Google Scholar
Montserrat, Sandra
2008 “ Aplegar i arribar en el Curial e Güelfa: un parell sinonímic?Caplletra 45: 33–53.Google Scholar
2012 “Les perífrasis aspectuals en el Curial e Güelfa .” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, II, 649–670. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Peraire, Joan
1999 “Funcions discursives dels marcadors d’integració lineal en les Rondalles d’Enric Valor.” In Valoriana. Estudis sobre l’obra d’Enric Valor. ed. by Vicent Salvador, and Heike van Lawick, 139–164. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.Google Scholar
Pérez Saldanya, Manuel
2002 “Les relacions temporals i aspectuals.” In Gramàtica del català contemporani, ed. by Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, and Manuel Pérez Saldanya, III, 2567–2662. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Pérez Saldanya, Manuel, and Gemma Rigau
2012 “L’é tengut baix e sota peu: Alguns aspectes dels adverbis i les preposicions al Curial e Güelfa.” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, II, 691–714. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Piquer, Adolf
2000 “Pragmàtica en la fraseologia del relat.” In El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada, ed. by Vicent Salvador, and Adolf Piquer, 389–408. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I.Google Scholar
Rigau, Gemma
2001 “Temporal Existencial Constructions in Romance.” In Languages and Linguistic Theory 1999, ed. by Yves D’hulst, Johan Rooryck, and Jan Schroten, 307–334. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Solà i Pujols, Jaume
2002 “Modificadors temporals i aspectuals.” In Gramàtica del català contemporani, ed. by Joan Solà, Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró, and Manuel Pérez Saldanya, III, 2867–2936. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Soler, Abel
2017 “Enyego d’Àvalos, autor de Curial e Güelfa?Estudis Romànics 39: 137–165.Google Scholar
2018Enyego d’Àvalos i l’autoria del Curial. València: Institució Alfons el Magnànim.Google Scholar
Traugott, Elisabeth Closs, and Graeme Trousdale
2013Construccionalization and Constructional Changes. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Veny, Joan
2012 “Valencianitat del Curial.” In Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa. Novel·la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana, ed. by Antoni Ferrando, II, 1089–1126. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar