References

Bibliografia

Anònim
1882a “Crónica mensual.” Revista de Valencia (1-3-1882): 145–160.Google Scholar
1882b “Crónica mensual.” Revista de Valencia (1-3-1882): 186–189.Google Scholar
Archilés, Ferran
2007 “La Renaixença al País Valencià i la construcció de la identitat regional.” Anuari Verdaguer 15: 483–519.Google Scholar
Archilés, Ferran i Manuel Martí
2001 “Satisfaccions gens innocents. Una reconsideració de la Renaixença valenciana.” Afers 38: 157–178.Google Scholar
2004 “La construcció de la regió com a mecanisme nacionalitzador i la tesi de la dèbil nacionalització espanyola.” Afers 48: 265–308.Google Scholar
Ariño, Antonio
1992La ciudad ritual. La fiesta de las Fallas. Barcelona: Anthropos.Google Scholar
Balaguer, Víctor
1866Esperansas y recorts. Barcelona: Jaume Jepús.Google Scholar
Blasco, Ricard
1980 “ ‘Lo Rat Penat: Periódich lliterari quincenal’ (1884–1885).” Estudis Romànics xvi: 185–232.Google Scholar
Bofarull, Antoni de
1854 “La lengua catalana.” Diario de Barcelona (1-8-1854): 5506–5508.Google Scholar
Cucó, Alfons
1999 [1a ed. 1971] El valencianisme polític 1874-1939. Catarroja: Afers.Google Scholar
Ferrer i Bigné, Rafael
1866a “Poesía lemosina”. El Museo Literario (23-2-1866): 62a–63a.Google Scholar
1866b “La crehuada dels poetes.” Calendari Catalá per a 1867: 76–77.Google Scholar
1881Discurs llegit per lo President D. Rafael Ferrer Bigné al inaugurar els treballs del any 1881 a 1882. València: Emili Pasqual.Google Scholar
Fradera, Josep M.
1992Cultura nacional en una societat dividida. Barcelona: Curial.Google Scholar
Labaila, Jacint
1866 “A en Francesch Pelay Briz.” Calendari Catalá per a 1867: 40–42.Google Scholar
1868Flors del Túria. Barcelona: I. Lopez.Google Scholar
1882Flors del meu hort. València: Casa de la Beneficencia.Google Scholar
Liern i Cerach, Rafael Maria
1885 “Dos cartas. i.” La Moma 10: 83ab.Google Scholar
Llombart, Constantí
1878Excel·lencies de la llengua Llemosina. Discurs panegirich llegit en la solemne sesió inaugurativa de Lo Rat-Penat. València: Emili Pasqual.Google Scholar
1879 “Revista de l’any passat.” Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1880: 11–16.Google Scholar
Llorente, Teodor
1865a “Literatura catalana. Calendari catalá pel any 1865. Col-leccionat y publicat per Francesch Pelayo Briz.” El Museo Literario (5-2-1865): 42c–43c.Google Scholar
1865b “Als poetes de Catalunya.” Calendari Catalá del any 1866: 33–37.Google Scholar
1885Llibret de versos. València: Doménech.Google Scholar
Martí-Badia, Adrià
2019 “Els postulats de la filologia romànica internacional sobre l’origen, la identitat i el nom de la llengua catalana (1806–1906).” Scripta 13: 60–80. [Disponible en línia: [URL] Consulta: 5-7-2019] DOI logo
2020La consciència lingüística dels valencians (1854–1906). València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Milà i Fontanals, Manuel
1858 “Documentos literarios en antigua lengua catalana.” Diario de Barcelona (13-1-1858, edició del matí): 347–350.Google Scholar
1859Memoria acerca de los dialectos de la lengua de Oc, es decir, del galo meridional y del catalán. [Manuscrit, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona]Google Scholar
1861De los trovadores en España. Estudio de lengua y poesía provenzal. Barcelona: Imprenta de Magriñá y Subirana.Google Scholar
Nicolás, Miquel
1994 “La literatura de costums i la Renaixença valenciana: el cas de Joaquim Martí i Gadea.” Dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, vol. ii, 309–317. Barcelona: Curial.Google Scholar
Puig i Torralva, Josep Maria
1899Lliris y carts. València: Doménech.Google Scholar
Rafanell, August
1991Un nom per a la llengua. El concepte de llemosí en la història del català. Vic: Eumo.Google Scholar
Rat Penat, Lo
1878Sesió inaugural de Lo Rat Penat. Discursos y Poesíes que se lligqueren y pronunciaren en aquell acte. València: Emili Pascual.Google Scholar
Roca, Rafael
2011a “La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana.” Caplletra 50: 209–236.Google Scholar
2011b El valencianisme de la Renaixença. Alzira: Bromera.Google Scholar
Simbor, Vicent
1988 “La Renaixença al País Valencià.” Caplletra 4: 9–44.Google Scholar
Torres Orive, Manuel
1885 “Dos cartas. ii.” La Moma 10: 83b–84a.Google Scholar
Tubino, Francisco M.
1880Historia del Renacimiento literario contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia. Madrid: M. Tello.Google Scholar