Part of
Formal Studies in Slovenian Syntax: In honor of Janez Orešnik
Edited by Franc Lanko Marušič and Rok Žaucer
[Linguistik Aktuell/Linguistics Today 236] 2016
► pp. 5568
References (13)
Aljović, Nadira
2002Long adjectival inflection and specificity in Serbo-Croatian. Recherches Linguistiques de Vincennes 31: 27-42. DOI logoGoogle Scholar
Bošković, Željko
2013Adjectival escapades. In Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Third Indiana Meeting 2012 [FASL 21], Steven Franks, Markus Dickinson, George Fowler, Melisa Witcombe & Ksenia Zanon (eds), 1-25. Ann Arbor MI: Michigan Slavic Publications.Google Scholar
Browne, Wayles
1981Relativna rečenica u hrvatskom ili srpskom jeziku u poređenju s engleskom situacijom. PhD thesis, University of Zagreb.Google Scholar
1986Relative Clauses in Serbo-Croatian in Comparison with English, translation of Browne 1981 [New Studies 4]. Zagreb: Institute of Linguistics, Faculty of Philosophy, University of Zagreb.Google Scholar
Despić, Miloje
2011Syntax in the absence of determiner phrase. Ph.D. thesis, University of Connecticut.Google Scholar
Jesenšek, Marko
1998Deležniki in deležja na -č in -ši: Razširjenost oblik v slovenskem knjižnem jeziku 19. stoletja [Zora 5]. Maribor: Slavistično društvo.Google Scholar
2005The Slovene Language in the Alpine and Pannonian Language Area: The History of the Slovene Language. Kraków: Universitas.Google Scholar
Larson, Richard & Marušič, Franc
2004On indefinite pronoun structures with APs: Reply to Kishimoto. Linguistic Inquiry 35(2): 268-287. DOI logoGoogle Scholar
Marušič, Franc
2007Slovenian clitics have no unique syntactic position. In Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Stony Brook Meeting 2007 [FASL 16], Andrei Antonenko, John F. Bailyn & Christina Y. Bethin, 266-281. Ann Arbor MI: Michigan Slavic Publications.Google Scholar
Marušič, Franc & Žaucer, Rok
2007O določnem ta v pogovorni slovenščini (z navezavo na določno obliko pridevnika). Slavistična Revija 55(1-2): 223-247.Google Scholar
Orožen, Martina
1996Poglavja iz zgodovine slovenskega knjižnega jezika (od Brižinskih spomenikov do Kopitarja). Ljubljana: Filozofska fakulteta.Google Scholar
Savić, Svenka
1969Sintaksičke konstrukcije s pridevima u srpskohrvatskom književnom jeziku. Prilozi Proučavanju Jezika (Novi Sad) 5: 81-110.Google Scholar
Siewierska, Anna & Uhlířová, Ludmila
1998An overview of word order in Slavic languages. In Constituent Order in the Languages of Europe, Anna Siewierska (ed.), 105-149. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar