Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 19:2 (2018) ► pp.333375
References

References

Abraham, Werner
1991The grammaticalization of the German modal particles. In Traugott, Elizabeth Closs & Heine, Bernd (eds.), Approaches to grammaticalization volume II: Types of grammatical markers (Typological Studies in Language 19:2), 331–380. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Akitani, Hiroyuki
2008Minbeiqu san xian shi fangyan yanjiu [Studies on Northern Min dialects: Shipi, Zhenqian, and Dikou] (Language and Linguistics Monograph Series A12-2). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Anderson, Henning
1973Abductive and deductive change. Language 49(4). 765–793. DOI logoGoogle Scholar
Ballard, William L.
1989Pig, tone sandhi and Wumin. Cahiers de Linguistique Asie Orientale 18(2). 163–182. DOI logoGoogle Scholar
Brinton, Laurel J. & Traugott, Elizabeth Closs
2005Lexicalization and language change (Research Surveys in Linguistics). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Campbell, Lyle
2013Historical linguistics: An introduction. 3rd edn. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun
1996Yanzhou fangyan yanjiu [Studies on the Yanzhou dialect]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
2008Hanyu fangyan dituji: Yufa juan [Linguistic atlas of Chinese dialects: Grammar]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun & Akitani, Hiroyuki & Ōta, Itsuku & Zhao, Rixin
2000Wuyu Chuqu fangyan yanjiu [A study of the Chuqu subgroup of Wu]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Chang, Song Hing
2004Lianzhou Tuhua yanjiu [Studies on Lianzhou Tuhua] (Yuebei Tuhua Yanjiu Congshu [Northern Yue Tuhua Research Series]). Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Chen, Hui
1999Lianyuan fangyan yanjiu [Studies on the Lianyuan dialect]. Changsha: Hunan Education Publishing House.Google Scholar
Chen, Xiaojin
2004Guangxi Yulinshi Kejia fangyan diaocha yanjiu [Investigation and research on Yulin Hakka in Guangxi]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Chen, Xiaojin & Chen, Tao
2005Guangxi Beihaishi Yue fangyan diaocha yanjiu [Investigation and research on Beihai Cantonese in Guangxi]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Cheung, Hung-nin Samuel
2007Xianggang Yueyu yufa de yanjiu (Zengding ban) [A grammar of Cantonese spoken in Hong Kong]. Revised edn. Hong Kong: The Chinese University Press.Google Scholar
Dai, Zhaoming
2003Tiantai fangyan chutan [Exploration of the Tiantai dialect]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Department of Linguistics and Modern Language Studies, The Education University of Hong Kong
2012A linguistic corpus of Mid-20th Century Hong Kong Cantonese. ([URL]) (Accessed 2017-03-26.)
Diller, Anthony V. N. & Edmondson, Jerold A. & Luo, Yongxian
(eds.) 2008The Tai-Kadai languages (Routledge Language Family Series). London: Routledge.Google Scholar
Enfield, N. J.
2005Areal linguistics and Mainland Southeast Asia. Annual Review of Anthropology 341. 181–206. DOI logoGoogle Scholar
Feng, Chengbao
1992Hainan Sheng Qionghai fangyan jilue [A study on the Qionghai dialect of Hainan Province]. Guangdong Minzu Xueyuan Xuebao (Shehui Kexue Ban) [Journal of Guangdong Institute for Nationalities (Social Sciences Edition)] 1992(2). 41–59, 821.Google Scholar
Feng, Li
2007Cong beibu Wuyu de “V kuai” kan zhongxin weiyu chengfen xuhua wei zhuci de xianxiang [From main predicate to aspect particle: A case study of “V kuai(快)” in the northern Wu dialects]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2007(3). 248–255.Google Scholar
Fischer, Hans Rudi
2001Abductive reasoning as a way of worldmaking. Foundations of Science 6(4). 361–383. DOI logoGoogle Scholar
Gan, Yu’en
2010Guangdong Siyi fangyan yufa yanjiu [A grammatical study of the Siyi dialect in Guangdong] (Nanfang Yuyanxue Congshu [Southern Linguistics Series]). Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Gao, Huanian
1980Guangzhou fangyan yanjiu [Studies on the Guangzhou dialect]. Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Ge, Benyi
2014Xiandai Hanyu cihuixue [Modern Chinese lexicology]. 3rd edn. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Hashimoto, Mantoro J.
2008[1978]Yuyan dili leixingxue [Linguistic geographical typology]. Beijing: World Books. (Translated by Yu, Zhihong from Hashimoto (1978) Gengo ruikei chiriron [Linguistic geographical typology]. Tokyo: Kobundo.)Google Scholar
Heine, Bernd
2008Contact-induced word order change without word order change. In Siemund, Peter & Kintana, Noemi (eds.), Language contact and contact languages (Hamburg Studies on Multilingualism 7), 33–60. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd & Kuteva, Tania
2002World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
2003On contact-induced grammaticalization. Studies in Language 27(3). 529–572. DOI logoGoogle Scholar
2005Language contact and grammatical change (Cambridge Approaches to Language Contact). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
2006The changing languages of Europe (Oxford Linguistics). Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hirata, Shoji
1998Huizhou fangyan yanjiu [A study of the Huizhou dialects]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Hong Kong University of Science and Technology
2012Early Cantonese colloquial texts: A database. ([URL]) (Accessed 2017-03-26.)
2012Early Cantonese tagged database. ([URL]) (Accessed 2017-03-26.)
Hopper, Paul J. & Traugott, Elizabeth Closs
2003Grammaticalization (Cambridge Textbooks in Linguistics). 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Huang, Xing & Daobu
(eds.) 2012Zhongguo yuyan ditu ji: Shaoshu minzu yuyan juan [Language atlas of China: Minority languages], vol. 21. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Kwok, Bit-Chee & Chin, Andy C. & Tsou, Benjamin K.
2016Grammatical diversity across the Yue dialects. Journal of Chinese Linguistics 44(1). 109–152. DOI logoGoogle Scholar
Li, Jinfang
1990Lun Zhuangtongyu dui Yueyu de yingxiang [The influences of Tai-Kadai languages on Cantonese]. Guizhou Minzu Yanjiu [Guizhou Ethnic Studies] 1990(4). 60–65.Google Scholar
Li, Rulong & Chang, Song Hing
1992Kegan fangyan diaocha baogao [A survey report of the dialects of Hakka and Gan]. Xiamen: Xiamen University Press.Google Scholar
Liang, Weihua & Lin, Yi
2009Guangxi Chongzuo Xinhe Zheyuanhua yanjiu [Studies on the Zheyuan dialect in Xinhe, Chongzuo of Guangxi]. Guilin: Guangxi Normal University Press.Google Scholar
Lin, Lunlun
2006Yuexi Minyu Leizhouhua yanjiu [Studies on Leizhou Min in West Guangdong]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Lin, Su’e
2008Hanyu nanfang fangyan daozhi shuangbin jiegou chutan [A study on inverted double object construction in Chinese southern dialects]. Yuyan Kexue [Linguistic Sciences] 2008(3). 308–319.Google Scholar
Liu, Cunhan
1995Liuzhou fangyan cidian [The dictionary of the Liuzhou dialect] (Xiandai Hanyu Fangyan Dacidian: Fenjuan [Modern Chinese Dialects Dictionary: Separate Volume]). Nanjing: Jiangsu Education Publishing House.Google Scholar
Liu, Danqing
2000Yueyu jufa de leixingxue tedian [Typological characteristics of Cantonese syntax]. Yatai Yuwen Jiaoyu Xuebao [Asian Pacific Journal of Language in Education] 3(2). 1–30.Google Scholar
Liu, Mei-chun
1993Discourse, grammar, and grammaticalization: Synchronic and diachronic analysis of Mandarin adverbial markers Jiu and Cai. Boulder: University of Colorado at Boulder. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
Lü, Shuxiang
(ed.) 1999Xiandai Hanyu babai ci (Zengding ben) [Eight hundred words in Modern Chinese]. Revised edn. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lucas, Alain & Xie, Honghua
1994“There is practically one universal Chinese grammar”: A propos de xian1先 en mandarin et sin1 en cantonais [About xian1 先 in Mandarin and sin1 in Cantonese]. Cahiers de Linguistique Asie Orientale 23(1). 189–206. DOI logoGoogle Scholar
Luo, Xinru
1998Xinhua fangyan yanjiu [Studies on the Xinhua dialect]. Changsha: Hunan Education Publishing House.Google Scholar
Mai, Yun
1993Guangzhouhua “xian” de zai fenxi [Revisiting “xian” in the Guangzhou dialect]. In Cheng, Ting Au & Zhou, Xiaobin (eds.), Guangzhouhua yanjiu yu jiaoxue [Research and teaching of the Guangzhou dialect], 63–73. Guangzhou: Sun Yat-sen University Press.Google Scholar
Mao, Zongwu & Meng, Chaoji & Zheng, Zongze
(eds.) 1982Yaozu yuyan jianzhi [A sketch of the languages of the Yao people]. Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
Matisoff, James A.
1991Sino-Tibetan linguistics: Present state and future prospects. Annual Review of Anthropology 201. 469–504. DOI logoGoogle Scholar
Matthews, Peter H.
2007The concise Oxford dictionary of linguistics (Oxford Paperback Reference). 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Matthews, Stephen & Yip, Virginia
1994Cantonese: A comprehensive grammar. London: Routledge.Google Scholar
Ouyang, Jueya
1998Cunyu yanjiu [A study of Cun]. Shanghai: Shanghai Yuandong Press.Google Scholar
Ouyang, Jueya & Cheng, Fang & Yu, Cuirong
1984Jingyu jianzhi [A sketch of Jing]. Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
Peng, Rui
2014The diachronic development of zaishuo in Chinese: A case of polygrammaticalization chains. Journal of Chinese Linguistics 42(2). 351–387.Google Scholar
Sun, Hongkai & Hu, Zengyi & Huang, Xing
(eds.) 2007Zhongguo de yuyan [The languages of China]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Sybesma, Rint
2013Cantonese sin先 and the question of microvariation and macrovariation. In Cao, Guangshun & Chappell, Hilary & Djamouri, Redouane & Wiebusch, Thekla (eds.), Breaking down the barriers: Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond, vol. 21 (Language and Linguistics Monograph Series 50), 971–994. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Tang, Sze-Wing
2006Yueyu yiwen ju mo “xian” zi de jufa tedian [Syntactic properties of sin in Cantonese interrogatives]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2006(3). 225–232.Google Scholar
2012Yanyu de jufa fenxi: Yi Yueyu “xian” wei li [A syntactic analysis of the speech act domain (言域): Evidence from sin (先) in Cantonese]. Yuyan Kexue [Linguistic Sciences] 2012(1). 9–14.Google Scholar
2015Yueyu yufa jiangyi [Lectures on Cantonese grammar]. Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Traugott, Elizabeth Closs
1982From propositional to textual and expressive meanings: Some semantic-pragmatic aspects of grammaticalization. In Lehmann, Winfred P. & Malkiel, Yakov (eds.), Perspectives on historical linguistics: Papers from a conference held at the meeting of the Language Theory Division, Modern Language Assn., San Francisco, 27–30 December 1979 (Current Issues in Linguistic Theory 24), 245–272. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Traugott, Elizabeth C. & Dasher, Richard B.
2001Regularity in semantic change (Cambridge Studies in Linguistics 97). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Feng
2015Multisyllabication and phonological simplification throughout Chinese history. Journal of Chinese Linguistics 43(2). 714–718. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Jun & Zheng, Guoqiao
1980Mulaoyu jianzhi [A sketch of Mulam] (Zhongguo Shaoshu Minzu Yuyan Jianzhi Congshu [Chinese Minority Languages Outline Series]). Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
Wang, Li & Qian, Xun
1951Hainandao Baisha Liyu chutan [A preliminary study on Baisha Li in Hainan]. Lingnan Xuebao [Lingnan Journal of Chinese Studies] 11(2). 253–300.Google Scholar
Wei, Jingyun & He, Shuang & Luo, Yongxian
2011Yanqi Zhuangyu cankao yufa [A reference grammar of Yanqi Zhuang]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Xing, Gongwan
1985Sanjiang Dongyu [Sanjiang Kam]. Tianjin: Nankai University Press.Google Scholar
Xu, Liu
1990Lun tongyi fuci [On synonym compound words]. Guhanyu Yanjiu [Research in Ancient Chinese Language] 1990(4). 12–17.Google Scholar
Zhang, Yuansheng & Ma, Jialin & Wen, Mingying & Wei, Xinglang
1985Hainan Lingaohua [Lingao of Hainan]. Nanning: Guangxi Nationalities Publishing House.Google Scholar
Zheng, Yiqing
1997Huihuihua yanjiu [Studies on Huihui] (Zhongguo Xin Faxian Yuyan Yanjiu Congshu [Chinese New Discovery Language Study Series]). Shanghai: Shanghai Yuandong Press.Google Scholar
2013Jingxi Zhuangyu yanjiu [Studies on Jingxi Zhuang]. Nanning: Guangxi Nationalities Publishing House.Google Scholar