Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 19:3 (2018) ► pp.439472
References

參考文獻

Bao, Shijie (鮑士杰)
1988 Hangzhou fangyan yu Beifanghua 杭州方言與北方話 [Hangzhou dialect and Mandarin]. In Fudan University Chinese Wu Lab (復旦大學中文所吳語研究室) (ed.), Wuyu Luncong 吳語論叢 [Essays on Wu], 282–288. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
1998 Hangzhou fangyan cidian 杭州方言詞典 [Dictionary of the Hangzhou dialect]. Nanjing: Jiangsu Education Press.Google Scholar
Campbell, Lyle
2004Historical linguistics: An introduction. 2nd edn. Cambridge: The MIT Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘)
2006 Zhejiangsheng de Hanyu fangyan 浙江省的漢語方言 [An introduction of the Chinese dialects in Zhejiang Province]. Fangyan 方言 [Dialect] 2006(3). 255–263.Google Scholar
(ed.) 2008a Hanyu fangyan dituji (Cihuijuan) 漢語方言地圖集(詞彙卷) [Linguistic atlas of Chinese dialects: Lexicon]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
(ed.) 2008b Hanyu fangyan dituji (Yufajuan) 漢語方言地圖集(語法卷) [Linguistic atlas of Chinese dialects: Grammar]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸) & Ōta, Itsuku (太田齋) & Zhao, Rixin (趙日新)
2000 Wuyu Chuqu fangyan yanjiu 吳語處衢方言研究 [Studies on the Chuqu subgroup of Wu dialect]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Cao, Zhiyun (曹志耘) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸)
(eds.) 2016 Wuyu Wuzhou fangyan yanjiu 吳語婺州方言研究 [A study on the Wuzhou Wu dialect]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Chao, Yuen Ren (趙元任)
1956 [1928] Xiandai Wuyu yanjiu 現代吳語的研究 [Studies in the Modern Wu-dialects]. Beijing: Science Press. (Originally published in 1928 by The Tsinghua Academy.)Google Scholar
Chao, Yuen Ren
1967Contrastive aspects of the Wu dialects. Language 43(1). 92–101. DOI logoGoogle Scholar
Chen, Gang (陳剛)
1988 Hangzhouhua li you “dong-jiang-qu” shi 杭州話裡有「動-將-趨」式 [The V-jiang-C construction in the Hangzhou dialect]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1988(3). 235.Google Scholar
Coblin, W. South
2008On the classification of the Yánzhōu dialects. Bulletin of Chinese Linguistics 2(2). 85–91. DOI logoGoogle Scholar
Deng, Jun (鄧軍)
2008 Weijin Nanbeichao daici yanjiu 魏晉南北朝代詞研究 [The research on the pronouns in Six Dynasties]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.Google Scholar
Dong, Shuhui (董淑慧)
2010 Fanyi yusu hecheng yiwen daici zai zhonggu jindai Hanyu zhong de yongfa jiqi yingxiang 反義語素合成疑問代詞在中古近代漢語中的用法及其影響 [The usage of contra-sememe interrogative pronouns in mediaeval and neoteric Chinese and their effect]. Hanyushi Xuebao 漢語史學報 [Journal of Chinese Language History] 91. 71–80.Google Scholar
Dong, Zhiqiao (董志翹)
1997 Jindai Hanyu zhidaici zhaji 近代漢語指代詞札記 [The notes on the demonstratives in Modern Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1997(5). 373–378.Google Scholar
Fang, Yixin (方一新) & Zeng, Dan (曾丹)
2007 “Duoshao” de yufahua guocheng jiqi renzhi fenxi 「多少」的語法化過程及其認知分析 [A cognitive approach to the grammaticalization duoshao (多少)]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 27(3). 76–81.Google Scholar
Feng, Chuntian (馮春田)
2000 Jindai Hanyu yufa yanjiu 近代漢語語法研究 [The research on Modern Chinese grammar]. Jinan: Shandong Education Press.Google Scholar
Guo, Li (郭麗) & Tao, Huan (陶寰)
2010 Xi’nan Guanhua Cong Xie bufen yu Nansong tongyu 西南官話從邪不分與南宋通語 [A relation between initial Xie (邪) and Cong (從) in Southwestern Mandarin and Southern Song Dynasty Mandarin]. Hanyushi Xuebao 漢語史學報 [Journal of Chinese Language History] 91. 103–108.Google Scholar
Heine, Bernd & Kuteva, Tania
2003On contact-induced grammaticalization. Studies in Language 27(3). 529–572. DOI logoGoogle Scholar
2005Language contact and grammatical change. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hong, Bo (洪波) & Yeshes Vodgsal A.tshogs (意西微薩·阿錯)
2007 Hanyu yu zhoubian yuyan de jiechu leixing yanjiu 漢語與周邊語言的接觸類型研究 [The investigation of the types of contacts between Chinese and neighbouring languages]. Nankai Yuyan Xuekan 南開語言學刊 [Nankai Linguistics] 2007(1). 23–35.Google Scholar
Iwata, Ray (岩田禮)
(ed.) 2009 Hanyu fangyan jieshi ditu 漢語方言解釋地圖 [The interpretative maps of Chinese dialects]. Tokoy: Hakuteisha.Google Scholar
Jia, Yanzi (賈燕子)
2015 {Qili} gainianyu chengyuan jiqi fenbu de lishi yanbian {起立}概念域成員及其分佈的歷史演變 [The diachronic change of the conceptual domain ‘stand’]. Ludong Daxue Xuebao (Zhesheban) 魯東大學學報(哲社版) [Ludong University Journal (Philosophy and Social Sciences Edition)] 32(2). 67–71.Google Scholar
Jiang, Shaoyu (蔣紹愚)
2005 Jindai Hanyu yanjiu gaiyao 近代漢語研究概要 [Summary on Modern Chinese studies]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Jin, Ying (金穎)
2008 “Chuan” keyi biaoshi “dai” ma?: “Zhuo,” “chuan,” “dai” lishi yanbian kaocha 「穿」可以表示「戴」嗎? – 「著」、「穿」、「戴」歷史演變考察 [Can the word chuan (穿) mean wearing a hat?: On the diachronic change of zhuo, chuan and dai ]. Hanyushi Yanjiu Jikan 漢語史研究集刊 [Studies on the History of Chinese Language] 111. 396–403.Google Scholar
Li, Qian (李倩)
2009 “Chuan” de chuanyi yi de laiyuan he yanbian 「穿」的穿衣義的來源和演變 [On origin and change of the “wear” meaning of Chuan (穿)]. Hanyushi Xuebao 漢語史學報 [Journal of Chinese Language History] 81. 208–215.Google Scholar
Liu, Danqing (劉丹青)
2002 Shanghai fangyan foudingci yu foudingshi de wenben tongji fenxi 上海方言否定詞與否定式的文本統計分析 [A text-based statistic analysis on negative words and sentences in Shanghainese dialect]. In Editorial Committee of Yuyanxue Luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心 《語言學論叢》 編委會) (ed.), Yuyanxue Luncong 語言學論叢 [Essays on Linguistics], vol. 261, 109–133. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2008 Weici chongdie yiwenju de yuyan gongxing jiqi jieshi 謂詞重疊疑問句的語言共性及其解釋 [Languagc universals of verb-reduplicating questions and their explanation]. In Editorial Committee of Yuyanxue Luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心 《語言學論叢》 編委會) (ed.), Yuyanxue Luncong 語言學論叢 [Essays on Linguistics], vol. 381, 144–164. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2015 Yuyan kucang de liebian: Wuyu “xu” de yinyi yufa fenhua 語言庫藏的裂變: 吳語 「許」 的音義語法分化 [Split in language inventory: A case study of phonological, semantic and grammatical diversification of xu (許) in Wu dialects]. In Editorial Committee of Yuyanxue Luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心 《語言學論叢》 編委會) (ed.), Yuyanxue Luncong 語言學論叢 [Essays on Linguistics], vol. 511, 1–32. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Liu, Shizhen (柳士鎮)
1992 Weijin Nanbeichao lishi yufa 魏晉南北朝歷史語法 [The historical syntax of Six Dynasties]. Nanjing: Nanjing University Press.Google Scholar
Lü, Shuxiang (呂叔湘)
1985 Jindai Hanyu zhidaici 近代漢語指代詞 [Modern Chinese pronouns]. Shanghai: Academia Press. (Supplemented by Jiang, Lansheng (江藍生).)Google Scholar
Norman, Jerry
1988Chinese. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
1997Some thought on the early development of Mandarin. In Yue, Anne O. (余靄芹) & Endo, Mitsuaki (遠藤光曉) (eds.), Hashimoto Mantaro kinen Chuugoku gogaku ronshuu 橋本萬太郎紀念中国語学論集 [In memory of Mantaro J. Hashimoto], 21–28. Tokyo: Uchiyama Shoten.Google Scholar
Onishi, Hiroko (大西博子)
1999 Xiaoshan fangyan yanjiu 蕭山方言研究 [The research on Xiaoshan dialect]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Pan, Wuyun (潘悟雲)
2002 Hanyu foudingci kaoyuan: Jianlun xuci kaobenzi de jiben fangfa 漢語否定詞考源 – 兼論虛詞考本字的基本方法 [On the etymology of Chinese negatives]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2002(4). 302–309.Google Scholar
2010 Lishi cengci fenxi de ruogan lilun wenti 歷史層次分析的若干理論問題 [On some theoretical issues about historical strata analysis]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 30(2). 1–15.Google Scholar
Pan, Wuyun (潘悟雲) & Chen, Zhongmin (陳忠敏)
1995 Shi nong 釋儂 [On nong (儂)]. Zhongguo Yuyan Xuebao 中國語言學報 [Journal of Chinese Linguistics] 23(2). 129–147. Hong Kong: The Chinese University Press.Google Scholar
Pan, Wuyun (潘悟雲) & Tao, Huan (陶寰)
1999 Wuyu de zhidaici 吳語的指代詞 [The demonstratives of Wu dialects]. In Li, Rulong (李如龍) & Chang, Song-Hing (張雙慶) (eds.), Daici 代詞 [Demonstrative and personal pronouns], 25–67. Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Qian, Nairong (錢乃榮)
1992a Dangdai Wuyu yanjiu 當代吳語研究 [Studies of Contemporary Wu dialects]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
1992b Hangzhou fangyanzhi 杭州方言志 [The study on the Hangzhou dialect]. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
Sheng, Yimin (盛益民)
2010 Lun “bo” de laiyuan 論「脖」的來源 [The origin of bo (脖)]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 30(3). 111–114.Google Scholar
2014 Wuyu Shaoxing Keqiao fangyan cankao yufa 吳語紹興柯橋方言參考語法 [The reference grammar of the Shaoxing Keqiao Wu]. Tianjin: Nankai University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
2016 Wuyu Shaoxing Keqiaohua zhengfan wenju zhong foudingci jinsuo de guize 吳語紹興柯橋話正反問句中否定詞緊縮的規則 [The rule of dropping negation words in A-not-A questions in Shaoxing Keqiao dialect]. Yuyan Yanjiu Jikan 語言研究集刊 [Bulletin of Linguistic Studies] 161. 258–271.Google Scholar
Sheng, Yimin (盛益民) & Li, Xuping (李旭平)
2018 Fuyang fangyan yanjiu 富陽方言研究 [The study on the Fuyang dialect]. Shanghai: Fudan University Press.Google Scholar
Sheng, Yinhua (盛銀花)
2007 Anlu fangyan de teshu zhengfanwen geshi “you-bu-you” 安陸方言的特殊正反問格式「有不有」 [Special format “you-bu-you” (有不有) of positive and negative question of Anlu dialect]. Xiaogan Xueyuan Xuebao 孝感學院學報 [Journal of Xiaogan University] 27(1). 69–72.Google Scholar
Simmons, Richard VanNess (史瑞明/史皓元)
1989 Hangzhou fangyan li “er” wei de fayin 杭州方言裡兒尾的發音 [A note on the articulation of the 兒 (er) suffix in the Hangzhou dialect]. Fangyan 方言 [Dialect] 1989(3). 180–181.Google Scholar
Simmons, Richard VanNess
1992The Hangzhou dialect. Seattle: University of Washington. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
1995Distinguishing characteristics of the Hangzhou dialect. Xinya Xueshu Jikan 新亞學術集刊 [New Asia Academic Bulletin] 111. 383–398.Google Scholar
Simmons, Richard VanNess (史皓元)
1998 Nantonghua, Hangzhouhua gen Wu fangyan de bijiao 南通話、杭州話跟吳方言的比較 [Nantong and Harngjou compared to Wu]. Fangyan 方言 [Dialect] 1998(2). 89–103.Google Scholar
Simmons, Richard VanNess
1999Chinese dialect classification: A comparative approach to Harngjou, Old Jintarn, and Common Northern Wu (Current Issues in Linguistic Theory 188). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Sun, Kai (孫凱)
2014 Hanyu fanyan “bozi” cixing de dili fenbu jiqi jieshi 漢語方言「脖子」詞形的地理分佈及其解釋 [The geographical distribution and its explanation of the word forms of “neck” in Chinese dialects]. Tianjin: Nankai University. (Manuscript.)Google Scholar
Tao, Huan (陶寰)
2003 Wuyu yidengyun dai jieyin yanjiu: Yi Houyun weli 吳語一等韻帶介音研究 – 以侯韻為例 [The research on yidengyun having the glide in Wu dialects: The case of “Hou(侯)” rhyme]. In The Language Society of Shanghai City (上海市語文學會) & The Chinese Language Society of HK (香港中國語文學會) (eds.), Wuyu yanjiu: Dierjie Guoji Wu Fangyan Xueshu Yantaohui lunwenji 吳語研究:第二屆國際吳方言學術研討會論文集 [The study on Wu dialects: Proceedings of the Second International Conference on Wu Dialects], 15–21. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
Wang, Futang (王福堂)
1959 Shaoxinghua jiyin 紹興話記音 [The phonology of Shaoxing Wu]. In Editorial Committee of Yuyanxue Luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心 《語言學論叢》 編委會) (ed.), Yuyanxue Luncong 語言學論叢 [Essays on Linguistics], vol. 31, 73–126. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
1998 Hangzhou fangyan shangsheng zizhong Shengmu v, z de yibian 杭州方言上聲字中聲母v、z的音變 [Voiced initials v and z in rising tone characters of Hangzhou dialect]. In Editorial Committee of Yuyanxue Luncong, Center for Chinese Linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心 《語言學論叢》 編委會) (ed.), Yuyanxue Luncong 語言學論叢 [Essays on Linguistics], vol. 201, 166–174. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Wang, Hongjun (王洪君)
2008 Lishi bijiao he yuyan jiechu lilun yu Hanyu fangyan de cengci he fenlei yanjiu 歷史比較和語言接觸理論與漢語方言的層次和分類研究 [The stratum and classification of Chinese dialects from the perspectives of historical camparative and language contact]. In Shen, Yang (沈陽) & Feng, Shengli (馮勝利) (eds.), Dangdai yuyanxue lilun he Hanyu yanjiu 當代語言學理論和漢語研究 [Contemporary linguistic theories and related studies on Chinese], 394–405. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2009 Jiangu yanbian, tuiping he cengci de Hanyu fangyan lishi guanxi moxing 兼顧演變、推平和層次的漢語方言歷史關係模型 [A historical relation modal of Chinese dialects with multiple perspectives of evolution, level and stratum]. Fangyan 方言 [Dialect] 2009(3). 204–218.Google Scholar
Wang, Huayun (汪化雲)
2014 Cong yufa kan Hangzhou fangyan de xingzhi 從語法看杭州方言的性質 [On the nature of Hangzhou dialect from grammatical perspective]. Fangyan 方言 [Dialect] 2014(4). 356–364.Google Scholar
Wang, Li (王力)
1983 Zidian wenti zatan 字典問題雜談 [Notes on the problems with dictionaries]. Cishu Yanjiu 辭書研究 [Lexicographical Studies] 1983(2). 1–9, 144.Google Scholar
Wang, Weihui (汪維輝)
2000 Donghan-Sui changyongci yanbian yanjiu 東漢-隋常用詞演變研究 [The study on the change of the common words from Eastern Han Dynasty to Sui Dynasty]. Nanjing: Nanjing University Press.Google Scholar
2013 Shuo “niao” 說「鳥」 [On meanings and forms of the Chinese word niao “bird”]. In Editorial Committee of Chinese Linguistics Journal (中国語学論集刊行会) (ed.), Ōta Itsuku, Furuya Akihiro ryo kyoju kanreki kinen Chuugoku gogaku ronshu 太田斎・古屋昭弘両教授還暦記念中国語学論集 [Festschrift of Chinese linguistics in honor of Professors Itsuku Ōta and Akihiro Furuya on their 60th birthdays], 43–59. Tokyo: Kohbun.Google Scholar
2016 Shuo “bozi” 說「脖子」 [On meanings and forms of the Chinese word bozi “neck”]. In Zhu, Qingzhi (朱慶之) & Wang, Weihui (汪維輝) & Dong, Zhiqiao (董志翹) & He, Yuling (何毓玲) (eds.), Hanyu lishi yuyanxue de chuancheng yu fazhan: Zhang Yongyan congjiao liushiwu zhounian jinian wenji 漢語歷史語言學的傳承與發展:張永言從教六十五週年紀念文集 [The heritage and development of the Chinese historical linguistics: Festschrift in honor of Zhang Yongyan on his 65th anniversary of teaching], 183–215. Shanghai: Fudan University Press.Google Scholar
Wang, Weihui (汪維輝) & Akitani, Hiroyuki (秋谷裕幸)
2010 Hanyu “zhanli” yi ci de xianzhuang yu lishi 漢語「站立」義詞的現狀與歷史 [Synchronic distribution and diachronic development of the words with the meaning “to stand” in Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2010(4). 299–310.Google Scholar
2014 Hanyu “wen/xiou” yi ci de xianzhuang yu lishi 漢語 「聞/嗅」義詞的現狀與歷史 [Synchronic distribution and diachronic development of words encoding “to smell” in Chinese]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 15(5). 699–732.Google Scholar
Wang, Yizhi (王軼之)
2011Cong Xie mu zai Beiwu zhong de yanbian chutan 從邪母在北吳中的演變初探 [A preliminary study of the development of Cong initial and Xie initial in Northern Wu]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 5(1). 105–114.Google Scholar
Wei, Pei-chuan (魏培泉)
2004 Hanwei Liuchao chengdaici yanjiu 漢魏六朝稱代詞研究 [A study of pronouns in the Han and the Six Dynasties] ( Yuyan ji Yuyanxue Zhuankan Jia Zhong zhi Liu 《語言暨語言學》 專刊甲種之六 Language and Linguistics Monograph Series A6). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
2013 Jindai Hanyu dongqushi zhong de “jiang” 近代漢語動趨式中的「將」 [The particle jiang in Early Mandarin Chinese]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 14(5). 875–928.Google Scholar
Wu, Fuxiang (吳福祥)
1996 Dunhuang Bianwen yufa yanjiu 敦煌變文語法研究 [Studies on the grammar of the Dunhuang Bianwen]. Changsha: Yuelu Press.Google Scholar
2008 Nanfang yuyan zhengfan wenju de laiyuan 南方語言正反問句的來源 [The origin of the A-not-A question sentence in languages in Southern China]. Minzu Yuwen 民族語文 [Minority Languages of China] 2008(1). 3–18.Google Scholar
Wu, Songdi (吳松弟)
1997 Zhongguo yiminshi (Song Liao Jin Yuan shiqi) 中國移民史·宋遼金元時期 [History of Chinese immigration: From Song Dynasty to Yuan Dynasty]. Fuzhou: Fujian People’s Publishing House.Google Scholar
Xu, Shiyi (徐時儀)
2010 “Dongxi” chengci ji ciyi yanbian kao 「東西」成詞及詞義演變考 [A study on the meaning of “dongxi (東西)”]. Hanyu Xuebao 漢語學報 [Chinese Linguistics] 2010(2). 47–52.Google Scholar
Xu, Yue (徐越)
2005 Songshi nanqian he Hangzhouhua de xingcheng 宋室南遷和杭州話的形成 [The southern migration of the Song Dynasty and the formation of Hangzhou dialect]. Jiangxi Shehui Kexue 江西社會科學 [Jiangxi Social Sciences] 2005(2). 126–130.Google Scholar
2007 Zhebei Hangjiahu fangyan yuyin yanjiu 浙北杭嘉湖方言語音研究 [The phonetic study of Hangjiahu dialects in Northern Zhejiang Province]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Yang, Lin (楊琳)
2012 Wupin cheng “dongxi” tanyuan 物品稱「東西」探源 [The origin of dongxi meaning “thing”]. Changjiang Xueshu 長江學術 [Yangtze River Academic] 2012(1). 99–109.Google Scholar
You, Rujie (游汝杰)
1993 Wuyu de fanfu wenju 吳語的反復問句 [The A-not-A questions in Wu dialects]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1993(2). 93–102.Google Scholar
2005a Wuyu er weici de lishi: Jianlun Hanyu “er” yin chansheng de niandai 吳語兒尾詞的歷史 – 兼論漢語「兒」 [ɚ] 音產生的年代 [The history of er ending words in Wu dialects]. In Ting, Pang-Hsin (丁邦新) & Yue, Anne O. (余靄芹) (eds.), Hanyushi yanjiu: Jinian Li Fanggui Xiansheng bainian mingdan lunwenji 漢語史研究:紀念李方桂先生百年冥誕論文集 [Essays in Chinese historical linguistics: Festschrift in memory of Professor Fang-Kuei Li on his centennial birthday] ( Yuyan ji Yuyanxue Zhuankan Waibian zhi Er 《語言暨語言學》 專刊外編之二 Language and Linguistics Monograph Series W2), 293–306. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica & Seattle: University of Washington.Google Scholar
2005b Wuyu yufa de lishi cengci diezhi 吳語語法的歷史層次疊置 [Historical strata of Chinese Wu dialects grammar]. Yuyan Yanjiu Jikan 語言研究集刊 [Bulletin of Linguistic Studies] 21. 30–53.Google Scholar
2011 Hangzhouhua yuyin tedian jiqi gu Guanhua chengfen 杭州話語音特點及其古官話成分 [Phonetic and phonological features of Hangzhou dialect]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 5(1). 129–144.Google Scholar
2012 Fangyan qutong yu Hangzhou fangyan de “Keyinneyu” xingzhi 方言趨同與杭州方言的「柯因內語」性質 [The Koineization feature of the Hangzhou dialect]. Zhongguo Yuyan Xuebao 中國語言學報 [Chinese Linguistics: The Journal of Linguistic Society of China] 151. 13–26. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Yu, Liming (俞理明)
1993 Fojing wenxian yuyan 佛經文獻語言 [The language of the Buddhist scripture]. Chengdu: Bashu Publishing House.Google Scholar
Yue-Hashimoto, Anne O.
1991Stratification in comparative dialectal grammar: A case in Southern Min. Journal of Chinese Linguistics 19(2). 172–201.Google Scholar
Zhang, Min (張敏)
1990 Hanyu fangyan fanfu wenju de leixingxue yanjiu: Gongshi fenbu jiqi lishi yunhan 漢語方言反復問句的類型學研究:共時分佈及其歷史蘊含 [A typological study of yes-no questions in Chinese dialects: Chronological distribution and diachronic implications]. Beijing: Peking University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
Zhang, Min
2000Syntactic change in Southeastern Mandarin: How does geographical distribution reveal a history of diffusion? In Ting, Pang-Hsin (丁邦新) & Yue, Anne O. (余靄芹) (eds.), Yuyan bianhua yu Hanyu fangyan: Li Fanggui Xiansheng jinian lunwenji 語言變化與漢語方言-李方桂先生紀念論文集 [In memory of Professor Li Fang-Kuei: Essays of linguistic change and the Chinese dialects] ( Yuyan ji Yuyanxue Zhuankan Waibian zhi Yi 《語言暨語言學》 專刊外編之一 Language and Linguistics Monograph Series W1), 197–242. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica (Preparatory Office) & Seattle: University of Washington.Google Scholar
Zhao, Rixin (趙日新)
2003 Huiyu zhong de jige benzi 徽語中的幾個本字 [The etymology of some words in Hui dialects]. In The Language Society of Shanghai City (上海市語文學會) & The Chinese Language Society of HK (香港中國語文學會) (eds.), Wuyu yanjiu: Dierjie Guoji Wu Fangyan Xueshu Yantaohui lunwenji 吳語研究:第二屆國際吳方言學術研討會論文集 [The study on Wu dialects: Proceedings of the Second International Conference on Wu Dialects], 362–366. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
2009 Huizhou fangyan “wu/wushi” de liangji yongfa 徽州方言「物/物事」的量級用法 [Scalar expression of wu (物)/wushi (物事) in the Huizhou dialect]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2009(3). 248–254.Google Scholar
Zhao, Yong (趙庸)
2006 Hangzhouhua de wenbai yidu 杭州話的文白異讀 [The literary colloquial readings of Hangzhou dialect]. Hangzhou: Zhejiang University. (Master’s thesis.)Google Scholar
Zheng, Wei (鄭偉)
2010 Wuyu Taihupian Zeng-Geng shezi de duyin jiqi yanbian 吳語太湖片曾梗攝字的讀音及其演變 [Different pronunciations of Zeng-Geng groups and its strata in Taihu Lake Wu dialects]. Nankai Yuyan Xuekan 南開語言學刊 [Nankai Linguistics] 2010(2). 72–82.Google Scholar
2011 Cong bijiao yinyun lun Hangzhou yuyin de lishi cengci 從比較音韻論杭州語音的歷史層次 [Phonological traits of Hangzhou dialect from the perspective of comparative phonology]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 5(1). 145–163.Google Scholar
Zhengzhang, Shangfang (鄭張尚芳)
2007a Wuyu zhong Guanhua cengci fenxi de fangyanshi jiazhi 吳語中官話層次分析的方言史價值 [Analysis of the phonological traits of Mandarin in Wu dialects and its historical value]. In Ting, Pang-Hsin (丁邦新) (ed.), Lishi cengci yu fangyan yanjiu 歷史層次與方言研究 [Historical strata and the study of Chinese dialects], 219–226. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
2007bDongxi tanyuan santi 東西探源三題 [Three proposals for seeking for the origin of “east-west”]. Nanyang Shifan Xueyuan Xuebao 南陽師範學院學報 [Journal of Nanyang Normal University] 2007(10). 22–24.Google Scholar
Zhou, Zhenhe (周振鶴) & You, Rujie (游汝杰)
1986 Fanyan yu Zhongguo wenhua 方言與中國文化 [The Chinese dialects and Chinese culture]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.Google Scholar
Zhu, Dexi (朱德熙)
1991 “V-neg-VO” yu “VO-neg-V” liangzhong fanfu wenju zai Hanyu fangyan li de fenbu 「V-neg-VO」與「VO-neg-V」兩種反復問句在漢語方言裡的分佈 [The geographical distribution of V-neg-VO and VO-neg-V interrogative sentence patterns in Chinese dialects]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 1991(5). 321–332.Google Scholar
Zhu, Minche (祝敏徹) & Shang, Chunsheng (尚春生)
1984 Dunhuang Bianwen zhong de jige xingwei dongci: Chuan, zou, xingli, qu 敦煌變文中的幾個行為動詞 – 穿、走、行李、去 [Some action verbs in Dunhuang Bianwen: Wear, walk, travel and go]. Yuwen Yanjiu 語文研究 [Linguistic Research] 1984(1). 32–34.Google Scholar