Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 20:3 (2019) ► pp.361386
References (15)

參考文獻

Chen, Shilin (陳士林) & Bian, Shiming (邊仕明) & Li, Xiuqing (李秀清) & Luohong, Waku (羅洪瓦苦)
2012 Liangshan yiyu de shidong fanchou 涼山彝語的使動範疇 [The causative category in Liangshan Yi language]. In Dai, Qingxia (ed.), Zhongguo shaoshu minzu yuyan wenzi yanjiu (1) 中國少數民族語言文字研究(一) [Studies on ethnic languages in China], 283–319. Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
Goldberg, Adele E.
1992The inherent semantics of argument structure: The case of the English ditransitive construction. Cognitive Linguistics 3(1). 37–74. DOI logoGoogle Scholar
2007[1995]Goushi:Lunyuan jiegou de goushi yufa yanjiu 構式︰論元結構的構式語法研究 [Constructions: A construction grammar approach to argument structure]. Translated by Haibo Wu. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2015Ditransitive constructions in the world's languages. Annual Review of Linguistics 1(1). 19–41. DOI logoGoogle Scholar
Hu, Suhua (胡素華)
2002Yiyu jiegou zhuci yanjiu 彝語結構助詞研究 [Research on Yi structural particles]. Beijing: The Ethnic Publishing House.Google Scholar
2015 Zangmianyu gebiaoji yu yuxu, huati jiegou he shuangjiwu jiegou de guanxi 藏緬語格標記與語序、話題結構和雙及物結構的關係 [The correlation between case marking and word order, topic structures, ditransitive constructions in Tibeto-Burman languages]. (Paper presented at ICSTLL 48, Santa Barbara, 20 August 2015.)
2019Yizu shishi “Lewe Teyi” yizhu ji yuyanxue yanjiu 彝族史詩《勒俄特依》譯注及語言學研究 [Interpretation and linguistic study of the Yi epic Lewo Teyi ]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Hu, Suhua (胡素華) & Zhou, Tingsheng (周廷升)
2018 Yiyu fangyan shoushige biaoji ji xiaoju yuxu leixing bijiao 彝語方言受事格標記及基本語序類型比較 [Typological comparison of patient marking and the basic word orders of Yi dialects]. Yuyan Kexue 語言科學 [Linguistic Sciences] 17(2). 160–172.Google Scholar
Liu, Danqing (劉丹青)
2001 Hanyu jiyulei shuangjiwuju jiegou de leixingxue kaocha 漢語給予類雙及物句結構的類型學考察 [A typology study of giving-type ditransitive patterns in Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 51. 387–398.Google Scholar
2003Yuxu leixingxue yu jieci lilun 語序類型學與介詞理論 [Word order typology and adposition theory]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Luohong, Aqie/ Luo, Jiaxiu (羅洪阿且/ 羅家修)
(ed.) 1985hmatmu tepyy 瑪牧特衣 [Books of education] (in Yi traditional characters). Chengdu: Sichuan Ethnic Press.Google Scholar
Malchukov, Andrej L. & Haspelmath, Martin & Comrie, Bernard
2010Ditransitive constructions: A typological overview. In Malchukov, Andrej L., & Haspelmath, Martin & Comrie, Bernard (eds.), Studies in ditransitive constructions: A comparative handbook, 1–64. Berlin: De Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Margetts, Anna & Austin, Peter
2007Three-participant events in the languages of the world: Towards a cross-linguistic typology. Linguistics 45(3). 393–451. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Niina Ning
1998Argument interpretations in the ditransitive construction. Nodic Journal of Linguistics 21(2). 179–209. DOI logoGoogle Scholar
Zhang, Min (張敏)
2011 Hanyu fangyan shuangjiwu jiegou nanbei chayi de chengyin: Leixingxue yinfa de xinwenti 漢語方言雙及物結構南北差異的成因:類型學研究引發的新問題 [Revisiting the alignment typology of ditransitive constructions in Chinese dialects]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 4(2). 87–270.Google Scholar