Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 20:3 (2019) ► pp.387416
References

引用文獻

Anonymous
1908T’ou-wo tse-ne: Boussole du langage Mandarin traduit et romanisee en dialecte de Changhai 土話指南 [T’ou-wo tse-ne: Compass of Mandarin language translated and romanized in dialect of Changhai]. Shanghai: Tou-sè-wè.Google Scholar
1921Ali-Baba et les quarante voleurs (dialecte de Chang-hai) 阿裏排排逢盜記 [Ali Baba and the forty thieves (Shanghai dialect)]. Changhai: Imprimerie de L’orphelinat de T’ou-sè-wè.Google Scholar
Beavers, John & Levin, Beth & Tham, Shiao Wei
2010The typology of motion expressions revisited. Journal of Linguistics 46(2). 331–377. DOI logoGoogle Scholar
Benjamin Jenkins
1850Lessons in the Shanghai dialect. (Manuscript.)Google Scholar
Chen, Liang & Guo, Jiansheng
2009Motion events in Chinese novels: Evidence for an equipollently-framed language. Journal of Pragmatics 41(9). 1749–1766. DOI logoGoogle Scholar
Davis, David Herbert
1910Shanghai dialect exercises: In Romanized and character with key to pronunciation and English index. Shanghai: Xujiahui Tushanwan yin shu guan.Google Scholar
Edkins, Joseph
1853A grammar of colloquial Chinese: As exhibited in the Shanghai dialect. Shanghai: London Mission Press.Google Scholar
Fan, Jiyan (范繼淹)
1963Dongci he quxiangxing houzhi chengfen de jiegou fenxi 動詞和趨向性後置成分的結構分析 [A structural analysis of verbs and directional postposition]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 21. 136–160.Google Scholar
Feng, Shengli (馮勝利)
2000Hanyu shuangyinhua de lishi laiyuan 漢語雙音化的歷史來源 [The origin of disyllabic foot in Chinese]. Xiandai Zhongguoyu Yanjiu 現代中國語研究 [Contemporary Research in Modern Chinese] 11. 123–138.Google Scholar
He, Leshi (何樂士)
2005Shiji yufa tedian yanjiu 《史記》語法特點研究 [Study on grammatical features of Shiji ]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Hopper, Paul J.
1991On some principles of grammaticization. In Traugott, Elizabeth Closs & Heine, Bernd (eds.), Approaches to grammaticalization, 17–36. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Jiang, Shaoyu (蔣紹愚)
1999aLiangci fenlei – Zaitan cihui xitong jiqi bianhua 兩次分類—再談詞彙系統及其變化 [Double-classification: Further discussion on lexical system and its change]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 51. 323–330.Google Scholar
1999bHanyu dongjieshi chansheng de shidai 漢語動結式產生的時代 [The time of formation of verb-resultant construction in Chinese]. Guoxue Yanjiu 國學研究 [Sinological Research] 61: 327–348.Google Scholar
Kan, Zhehua (闞哲華)
2010Hanyu weiyi shijian cihuihua de yuyan leixing tanjiu 漢語位移事件辭彙化的語言類型探究 [Motion-event typology in Mandarin Chinese revisited]. Dangdai Yuyanxue 當代語言學 [Contemporary Linguistics] 21. 126–135.Google Scholar
Lamarre, Christine (柯理思)
2003Hanyu kongjian weiyishijian de yuyanbiaoda–Jian lunshu qushi de jige wenti 漢語空間位移事件的語言表達—兼論述趨式的幾個問題 [Expression of space motion events in Chinese: Discussion of several problems in verb-direction construction]. Xiandai Zhongguoyu Yanjiu 現代中國語研究 [Contemporary Research in Modern Chinese] 51. 1–18.Google Scholar
Lamarre, Christine
2008aThe linguistic categorization of deictic direction in Chinese – with reference to Japanese. In Dan, Xu (ed.), Space in languages of China: Cross-linguistic, synchronic and diachronic perspectives, 69–97. Dordrecht: Springer. DOI logoGoogle Scholar
2008bChūgokugo no ichihenkabun to boisu 中國語の位置変化文とヴォイス [Construction of position change and modality in Chinese]. In Ogoshi, Naoki (生越直樹) & Kimura, Hideki (木村英樹) & Washio, Ryuichi (鷹尾龍一) (eds.), Boisu no taisyōkenkyū: Tōajiasyogo kara no siten ヴォイスの対照研究――東アジア諸語からの視點 [Comparative study on modality from an East Asian language perspective], 109–142, Tokyo: Kurosio.Google Scholar
Li, Fengxiang
1993A diachronic study of V-V compound in Chinese. Buffalo: State University of New York at Buffalo. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
1997Cross-linguistic lexicalization patterns: Diachronic evidence from verb-complement compounds in Chinese. Language Typology and Universals (STUF) 50(3). 229–252.Google Scholar
Li, Fuyin (李福印)
2017Dianxing weiyi yundong shijian biaozheng zhong de lujing yaosu 典型位移運動事件表徵中的路徑要素 [Path component in typical translocational motion events]. Waiyu Jiaoxue 外語教學 [Foreign Language Education] 38(4). 1–6.Google Scholar
Liang, Yinfeng (梁銀峰)
2007Hanyu quxiang dongci de yufahua 漢語趨向動詞的語法化 [Grammaticalization of Chinese directional verbs]. Shanghai: Academia Press.Google Scholar
Lin, Su’e (林素娥)
2015Yibaiduonian lai Wuyu jufa leixing yanbian yanjiu – Jiyu Xiru Wufangyan wenxian de kaocha 一百多年來吳語句法類型演變研究—基於西儒吳方言文獻的考察 [Study on the evolution of syntactic type in Wu dialects in more than one hundred years: Based on the investigation of the literatures written in Wu dialects by western missionaries]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Liu, Chenghui (劉承慧)
1999Shilun shichengshide laiyuan jiqi chengyin 試論使成式的來源及其成因 [Discussion of the origin and cause of causative construction]. Guoxue Yanjiu 國學研究 [Sinological Research] 61. 349–386.Google Scholar
Liu, Danqing (劉丹青)
2001aHanyu fangyan de yuxu leixing bijiao 漢語方言的語序類型比較 [A comparison among Chinese dialects in terms of word order type]. Xiandai Zhongguoyu Yanjiu 現代中國語研究 [Contemporary Research in Modern Chinese] 21. 24–38.Google Scholar
2001bFangsuo tiyuan de ruogan leixingxue canxiang 方所題元的若干類型學參項 [Parameters related to the locative and spatial theta roles and typological variations]. Zhongguo Yuwen Yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics] 11. 11–23.Google Scholar
2003Yuxu leixingxue yu jieci lilun 語序類型學與介詞理論 [Word order typology and preposition theory]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lu, Jianming (陸儉明)
2002Dongci hou quxiang buyu he binyu de weizhi wenti 動詞後趨向補語和賓語的位置問題 [Concerning the verbal complement of direction and the position of object]. Shijie Hanyu Jiaoxue 世界漢語教學 [Chinese Teaching in the World] 11. 5–17.Google Scholar
Macgowan, John
1862A collection of phrases in the Shanghai dialect: Systematically arranged. Shanghai: Presbyterian Mission Press.Google Scholar
Matsumoto, Yo
2003Typologies of lexicalization patterns and event integration: Clarifications and reformulations. In Chiba, Shuji et al. (eds.), Empirical and theoretical investigations into language: A festschrift for Masaru Kajita, 403–418. Tokyo: Kaitakusha.Google Scholar
Morrison, George Emest
1883Leçon ou exercices de langue chinoise: Dialecte de Song-kiang. [Vocabulary exercises of Song-kiang dialect]. Zi-ka-wei: Imprimerie de la Mission Catholique a l’orphelinat de T’ou-sè-wè.Google Scholar
Obata Masabumi (御幡雅文)
1892Gogobinsyō 滬語便商 [Business Shanghai dialect]. Shanghai: Nihondo.Google Scholar
Peyraube, Alain
2006Motion events in Chinese: A diachronic study of directional complements. In Maya, Hickmann & Stéphane, Robert (eds.), Space in languages: Linguistic systems and cognitive categories, 121–135. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Qian, Nairong (錢乃榮)
2003Shanghai yuyan fazhanshi 上海語言發展史 [History of language development in Shanghai]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.Google Scholar
2014Xifang chuanjiaoshi Shanghai fangyan zhuzuo yanjiu – 1847–1950 nian de Shanghaihua 西方傳教士上海方言著作研究—1847–1950年的上海話 [A study of Western missionaries’ works of Shanghai dialect – 1847–1950 years of Shanghai dialect]. Shanghai: Shanghai University Press.Google Scholar
Rokkaku, Tsunehiro (六角恒広)
2000Riben Zhongguoyu jiaoxue shuzhi 日本中国語教學書志 [Notes of Chinese language teaching books in Japan]. Beijing: Beijing language and Culture University Press. (Translated by Wang, Shunhon (王順洪).)Google Scholar
Shen, Jiaxuan (沈家煊)
2003Xiandai Hanyu “dongbu jiegou” de leixingxue kaocha 現代漢語「動補結構」的類型學考察 [The resultative construction in Chinese: A typological perspective]. Shijie Hanyu Jiaoxue 世界漢語教學 [Chinese Teaching in the World] 31. 17–23.Google Scholar
Shi, Wenlei (史文磊)
2010Leixingxue yu Hanyu yundong shijian cihua de lishi kaocha 類型學與漢語運動事件詞化的歷時考察 [Evolution of lexicalization pattern of motion events: A case study from Chinese]. Nanjing: Nanjing University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
2011aHanyu yundong shijian cihua leixing de lishi zhuanyi 漢語運動事件詞化類型的歷時轉移 [The pattern shift of the motion event integration in Chinese: A typological study based on morpho-syntactic features]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 61. 483–498.Google Scholar
2011bHanyu yundong shijian yaosu cihua moshi de lishi yanbian 漢語運動事件要素詞化模式的歷時演變 [On diachronic changes of lexicalization of semantic elements of motion events in Chinese history]. In Editorial Committee of Yuyanxue luncong, Center for Chinese linguistics PKU (北京大學漢語語言學研究中心《語言學論叢》編委會) (ed.), Yuyanxue luncong 語言學論叢 [Essays on linguistics], vol. 431, 281–312. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2014aHanyu yundong shijian cihua de lishi kaocha 漢語運動事件詞化的歷時考察 [Diachronic study of lexicalization of Chinese motor events]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2014bYuyan kucang xianhexing zhi lishi kuozhang jiqi xiaoying – Dongqushi zai Hanyushi shang de fazhan 語言庫藏顯赫性之歷時擴張及其效應—動趨式在漢語史上的發展 [Diachronic extension of linguistic inventory mightiness: Evolution of directional resultative-verb-compounds in Chinese]. International Journal of Chinese Linguistics 21. 293–324.Google Scholar
Shi, Wenlei & Wu, Yicheng
2014Which way to move: The evolution of motion expressions in Chinese. Linguistics 52(5). 1237–1292. DOI logoGoogle Scholar
Shi, Yuzhi (石毓智)
2003Gujin Hanyu dongci gainianhua fangshi de bianhua jiqi dui yufa de yingxiang 古今漢語動詞概念化方式的變化及其對語法的影響 [The change of conceptualization of verbs in the history of Chinese and its effect on grammar]. Hanyu Xuexi 漢語學習 [Chinese Language Learning] 41. 1–8.Google Scholar
1996aFrom “thought and language” to “thinking for speaking”. In Gumperz, John J. & Levinson, Stephen C. (eds.), Rethinking linguistic relativity, 70–96. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
1996bTwo ways to travel: Verbs of motion in English and Spanish. In Shibatani, Masayoshi & Thompson, Sandra A. (eds.), Grammatical constructions: Their form and meaning, 195–219. New York: Oxford University Press.Google Scholar
2000Verbalized events: A dynamic approach to linguistic relativity and determinism. In Niemeier, Susanne & Dirven, René (eds.), Evidence for linguistic relativity, 107–138. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2004The many ways to search for a Frog: Linguistic typology and the expression of motion events. In Strömqvist, Svan & Verhoeven, ludo (eds.), Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives, 219–257. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
2006What makes manner of motion salient: Explorations in linguistic typology, discourse, and cognition. In Hickmann, Maya & Robert, Stéphane (eds.), Space in languages: Linguistic systems and cognitive categories, 59–81. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Talmy, Leonard
1985Lexicalization patterns: Semantic structure in lexical forms. In Timothy, Shopen (ed.), Language typology and syntactic description: Grammatical categories and the lexicon, 57–149. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
1991Path to realization: A typology of event conflation. In Sutton, laurel A. & Johnson, Christopher & Shields, Ruth (eds.), Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society: General session and parasession on the Grammar of event structure, 480–519. Berkeley: Berkeley Linguistics Society.Google Scholar
2000aToward a cognitive semantics, volume 1: Concept structuring systems. Cambridge: The MIT Press.Google Scholar
2000bToward a cognitive semantics, volume 2: Typology and pocess in concept structuring. Cambridge: The MIT Press.Google Scholar
Tai, James H-Y.
2003Cognitive relativism: Resultative Construction in Chinese. Language and Linguistics 4(2). 301–316.Google Scholar
Wei, Pei-chuan (魏培泉)
2003Shanggu Hanyu dao Zhonggu Hanyu yufa de zhongyao fazhan 上古漢語到中古漢語語法的重要發展 [The important developments of grammar from Old Chinese to Middle Chinese]. In Ho, Dah-an (何大安) (ed.), Gujin tongsai: Hanyu de lishi yu fazhan 古今通塞:漢語的歷史與發展 [Historical development of Chinese langage], 75–106. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Wei, Zhaohui (魏兆惠)
2005Lun Lianghan shiqi quxiang liandongshi xiangdongqushi de fazhan 論兩漢時期趨向連動式向動趨式的發展 [The development of the change from directional verb-series to verb-direction construction in Han dynasties]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 11. 109–112.Google Scholar
Wu, Qitai & Zheng, Yongbang
1900Guanhua zhinan 官話指南 [Guidance to Mandarin]. Reprinted edn. Shanghai: Presbyterian Mission Press.Google Scholar
Xu, Dan
2006Typological change in Chinese syntax. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Yang, Defeng (楊德峰)
2005 “Shijian shunxu yuanze” yu “dongci + fuhe quxiang dongci” dai binyu xingcheng de jushi 「時間順序原則」與「動詞+復合趨向動詞」帶賓語形成的句式 [The principle of temporal sequence and the phrase verb-directional complement+object]. Shijie Hanyu Jiaoxue 世界漢語教學 [Chinese Teaching in the World] 31. 56–65.Google Scholar
Yiu, Carine Yuk-man
2014The typology of motion events: An empirical study of Chinese dialects. Berlin: De Gruyter Mouton.Google Scholar
Yiu, Carine Yuk-man (姚玉敏)
2015Chongou zaoqi Hanyu fangyan yufa: Weiyi shijian de leixing 重構早期漢語方言語法:位移事件的類型 [Reconstructing early dialectal grammar: Typology of motion events]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 81. 267–288.Google Scholar
Yoshihiro, Hino (氷野善寛)
2010Kanwashinan no tayōsei: Chūgokugokyōzai kara kokugokyōzai 《官話指南》の多様性―中国語教材から国語教材 [A multiplicity of Kuan Hua Chih Nan―Chinese textbooks intended for non-native’s use and native’s use]. Tōajiabunkakōsyōkenkyū 東アジア文化交渉研究 [Journal of East Asian Cultural Interaction Studies] 31. 237–259.Google Scholar
You, Rujie (游汝傑)
2004Fangyan jiechu he Shanghaihua de xingcheng 方言接觸和上海話的形成 [Dialect in contact and formation of the Shanghai dialect]. In Zou, Jiayan (鄒嘉彥) & You, Rujie (游汝傑) (eds.), Yuyan jiechu lunwenji 語言接觸論集 [Language contact essays], 319–346. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
Zhang, Bojiang (張伯江)
1991Guanyu dongqushi daibinyu de jizhong yuxu 關於動趨式帶賓語的幾種語序 [On the word order between the verb, the directional complement, and the object]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of Chinese Language] 31. 183–191.Google Scholar
Zhang, Meilan (張美蘭)
2016Changyongci de lishi yanbian zai gongshi cengmian de bupingheng duying fenbu – yi Guahua Zhinan jiqi Huyu Yueyu gaixieben weili 常用詞的歷時演變在共時層面的不平衡對應分佈—以《官話指南》及其滬語粵語改寫本為例 [Asymmetric distribution of diachronic common words in the synchronic language – A case study of the guide to Kuan Hua and its editions in Shanghai dialect and Cantonese]. Qinghua Daxue Xuebao (Zhexue Shehuikexue Ban) 清華大學學報(哲學社會科學版) [Journal of Tsinghua University (Philosophy and Social Sciences)] 61. 54–63.Google Scholar
Zhang, Meilan (張美蘭) & Zhan, Hao (戰浩)
2016Cong Guanhua Zhinan fangyan dui yiben kan Guanhua yu Huyu, Yueyu dongci de yiwen biaoda 從《官話指南》方言對譯本看官話與滬語、粵語動詞的異文表達 [The differences and similarities of verbs among Kuan Hua、Shanghainese and Cantonese viewed from The Guide to Kuan Hua and its dialectal translations]. Hefei Shifan Xueyuan Xuebao 合肥師範學院學報 [Journal of Hefei Normal University] 41. 1–7.Google Scholar
Zlatev, Jordan & Yangklang, Peerapat
2004A third way to travel: The place of Thai in motion-event typology. In Strömqvist, Sven & Verhoeven, ludo (eds.), Relating events in narrative: Typological and contextual perspectives, 159–190. Hillsdale: Lawrence Erlbaum.Google Scholar