Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 23:3 (2022) ► pp.451491
References

參考文獻

Brinton, Laurel J. & Traugott, Elizabeth Closs
2005Lexicalization and language change. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chang, Miao-Hsia
1998The discourse functions of Taiwanese Kong in relation to its grammaticalization. In Huang, Shuan Fan (ed.), Dierjie Taiwan Yuyan Guoji Yantaohui lunwen xuanji 第二屆台灣語言國際研討會論文選集 [Selected papers from the Second International Symposium on Language in Taiwan], 111–126. Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
Chappell, Hilary
2008Variation in the grammaticalization of complementizers from verba. dicendi in Sinitic languages. Linguistic Typology 12(1). 45–98. DOI logoGoogle Scholar
Cheung, Hung-Nin Samuel (張洪年)
1972Xianggang Yueyu yufa de yanjiu 香港粵語語法的研究 [Studies on Cantonese as spoken in Hong Kong]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong.Google Scholar
Chiang, Min-Hua (江敏華)
2018 Keyu chuanjiaoshi wenxian zhong suojian “hua” yu “jiang” de yufahua yu cihuihua 客語傳教士文獻中所見「話」與「講」的語法化與詞彙化 [Grammaticalization and lexicalization of hua and jiang in the Hakka archives of missionary]. In Ho, Dah-An (何大安) & Yiu, Yuk-man Carine (姚玉敏) & Sun, Jingtao (孫景濤) & Chen, Zhongmin (陳忠敏) & Cheung, Hung-Nin Samuel (張洪年) (eds.), Hanyu yu Hanzangyu qianyan yanjiu: Ding Bang Xin xiansheng bazhi shouqing lunwenj 漢語與漢藏語前沿研究:丁邦新先生八秩壽慶論文集 [Frontiers in the study of Sinitic and Sino-Tibetan languages: Festschrift in honor of Professor Ting Pang-Hsin on his 80th birthday], vol. 21, 711–724. Beijing: Social Sciences Academic Press.Google Scholar
Dong, Xiufang (董秀芳)
2002Cihuihua: Hanyu shuangyinci de yansheng he fazhan 詞彙化:漢語雙音詞的衍生和發展 [Lexicalization: The origin and evolution of Chinese disyllabic words]. Chengdu: Sichuan Nationalities Publishing House.Google Scholar
2003a “X shuo” de cihuihua 「X說」的詞彙化 [On the lexicalization of X shuo ]. Yuyan Kexue 語言科學 [Linguistic Sciences] 2003(2). 46–57.Google Scholar
2003b Lun “X zhe” de cihuihua 論「X著」的詞彙化 [On the lexicalization of “X zhe”] In Editorial Committee of Yuyanxue luncong (北京大學中國語言學硏究中心《語言學論叢》編委會) (ed.), Yuyanxue luncong 語言學論叢 [Essays on linguistics], vol. 281, 138–151. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
2004 “Shi” de jinyibu yufahua : You xuci dao cinei chengfen 「是」的進一步語法化:由虛詞到詞內成分 [Further grammaticalization of shi: From functional word to word-internal element] Dangdai Yuyanxue 當代語言學 [Contemporary Linguistics] 2004(1). 35–44.Google Scholar
2017 Cihuihua yu yufahua de lianxi yu qubie: Yi Hanyushi zhong de yixie cihuihua weili 詞彙化與語法化的聯繫與區別:以漢語史中的一些詞彙化為例 [The relations and differences between lexicalization and grammaticalization: on some examples of lexicalization in the history of the Chinese language]. In Dong, Xiufang (董秀芳) (ed.), Hanyu cihuihua he yufahua de xianxiang yu guilu 漢語詞彙化和語法化的現象與規律 [Phenomena and laws of lexicalization and grammaticalization of Chinese], 1–19. Shanghai: Xue Lin Chubanshe. (Originally published in 2006. 21 Shiji de Zhongguo yuyanxue 21世紀的中國語言學 [Chinese linguistics of the 21st century series], vol. 21. Beijing: The Commercial Press.)Google Scholar
2019 Hanyu yufahua xianxiang de yixie teshu zhichu 漢語語法化現象的一些特殊之處 [On some peculiarities of Chinese grammaticalization processes]. (Paper presented at International Conference on the Generalization and Changes of Chinese Grammaticalization and the 11th Cross-Strait Conference on the History of Chinese Grammar, Taipei, 6–7 September 2019.)
Fang, Mei (方梅)
2006 Beijinghua li “shou” de yufahua: Cong yanshuo dongci dao congju biaoji 北京話裡「說」的語法化—從言說動詞到從句標記 [Grammaticalization of “shuo” (說, say) in Beijing Mandarin: From lexical verb to subordinator]. Zhongguo Fangyan Xuebao 中國方言學報 [Journal of Chinese Dialects] 2006(1). 107–121.Google Scholar
Givón, Talmy
1979On understanding grammar. New York: Academic Press.Google Scholar
Heine, Bernd
2002On the role of context in grammaticalizaton. In Wischer, Ilse & Diewald, Gabriele (eds.), New reflections on grammaticalization, 83–101. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd & Kuteva, Tania
2002World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Himmelmann, Nikolaus P.
2004Lexicalization and grammaticalizaton: Opposite or orthogonal? In Bisang, Walter & Himmelmann, Nikolaus P. & Wiemer, Björn (eds.), What makes grammaticalizaton? A look from its fringes and components, 21–42. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Hopper, Paul J. & Traugott, Elizabeth Closs
2003Grammaticalization. Cambridge: Cambridge. University Press. DOI logoGoogle Scholar
Huang, Yanxuan (黃燕旋)
2016 Jieyang fangyan yanshuo dongci “da” de yufahua 揭陽方言言說動詞「呾」的語法化 [Grammaticalization of the say verb da in the Jieyang dialect]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2016(6). 686–694.Google Scholar
Klamer, Marian
2000How report verbs become quote markers and complementisers? Lingua 110(2). 69–98. DOI logoGoogle Scholar
Kuo, WeiJu (郭維茹)
2018 Yanshuodongci “yun” de yufahua: Lun guhanyu yige yantan biaoji de xingcheng 言說動詞「云」的語法化——論古漢語一個言談標記的形成 [On the grammaticalization of Yun: A formation of discourse marker in classical Chinese] Taida Zhongwen Xuebao 臺大中文學報 [Bulletin of the Department of Chinese Literature] 621. 203–238.Google Scholar
Li, Ming (李明)
2003 Shi tan yanshuo dongci xiang renzhi dongci de yinshen 試談言說動詞向認知動詞的引申 [The extension from speech verbs to cognitive verbs]. In Wu, Fuxiang (吳福祥) & Hong, Bo (洪波) (eds.), Yufahua yu yufa yanjiu 語法化與語法研究 [Grammaticalization and grammar study], vol. 11, 350–370. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lin, Huayong (林華勇) & Ma, Zhe (馬喆)
2007 Lianjiang fangyan yanshuoyi dongci “jiang” de yufahua 廉江方言言說義動詞「講」的語法化 [Grammaticalization of the speech verb jiang in the Lianjiang dialect of Guangdong Province]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2007(2). 151–159.Google Scholar
Liu, Danqing (劉丹青)
2004 Hanyu lide yige neirong binyu biaojuci: Cong “shuodao” de “dao” shuoqi 漢語裡的一個內容賓語標句詞——從「說道」的「道」說起 [On the complementizer in Chinese: Starting from dao of shuodao ]. In Editorial Committee of Zhongguo Yuwen, Institute of Linguistics, CASS (中國社會科學院語言研究所《中國語文》編輯部) (ed.), Qingzhu“Zhongguo Yuwen”chuangkan 50 zhounian xueshu lunwenji 慶祝《中國語文》創刊50周年學術論文集 [Essays in celebration of the 50th anniversary of Zhongguo Yuwen ], 110–119. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Ministry of Education, Republic of China (Taiwan)
2015Jiaoyubu Chongbian Guoyu Cidian. Xiudingben 教育部《重編國語辭典》修訂本 [Revised Mandarin Chinese dictionary]. ([URL]) (Accessed 2020-9-3).
Ota, Tatsuo (太田辰夫)
2003Zhongguoyu lishi wenfa 中國語歷史文法 [A historical grammar of modern Chinese]. Revised edn. Beijing: Peking University Press. (Translated by Jiang, Shao Yu (蔣紹愚) & Xu, Chang Hua (徐昌華). First published in 1987.)Google Scholar
Peyraube, Alain (貝羅貝) & Chappell, Hilary M. (曹茜蕾)
2013 Lun Hanyu yanshuo dongci de lishi fazhan 論漢語言說動詞的歷史發展 [On the historical development of say verbs in Chinese]. In Xing, Xiangdong (邢向東) & Wu, Fuxiang (吳福祥) (eds.), Yufahua yu yufa yanjiu 語法化與語法研究 [Grammaticalization and grammar study], vol. 61, 1–13. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Shen, Jiaxuan (沈家煊)
1994 “Yufahua” yanjiu zongguan 「語法化」研究綜觀 [A survey of studies on grammaticalization]. Waiyu Jiaoxue Yu Yanjiu 外語教學與研究 [Foreign Language Teaching and Research] 1994(4). 17–24.Google Scholar
Shi, Yuzhi (石毓智)
2002 Hanyu fazhanshi shang de shuangyinhua qushi he dongbu jiegou de chansheng: Yuyin bianhua dui yufa fazhan de yingxiang 漢語發展史上的雙音化趨勢和動補結構的產生——語音變化對語法發展的影響 [The motivation of the disyllabification for the emergence of the resultative construction: The effect of phonological change on the evolution of Chinese grammar]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 2002(1). 1–14.Google Scholar
Sui, Lifang (隋利芳)
2007 Yufabiaoji “shuo” he “dao” 語法標記「說」和「道」 [ Shuo and dao as grammatical markers] Jiefangjun Waiguoyu Xueyuan Xuebao 解放軍外國語學院學報 [Journal of PLA University of Foreign Languages] 2007(4). 19–22.Google Scholar
Traugott, Elizabeth C. & Heine, Bernd
1991Introduction. In Traugott, Elizabeth C. & Heine, Bernd (eds.), Approaches to grammaticalization, vol.11, 1–14. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Tseng, Ming-hua (曾明樺)
2008Tantao Taiwan Minnanyu “jiang” de duogongnengxing 探討台灣閩南語「講」的多功能性 [The multifunction of Taiwanese Southern Min “kong2”]. Hsinchu: National Tsing Hua University. (Master’s thesis.)
Vygotsky, Lev Semenovich
1962Thought and language. Cambridge: The MIT Press. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Weihui (汪維輝)
2003 Hanyu “shuoleici” de lishi yanbian yu gongshi fenbu 漢語「說類詞」的歷時演變與共時分布 [Diachronic evolution and synchronic distribution of “shuo-type verbs” in Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2003(4). 329–342.Google Scholar
2008 Zhuanxie Hanyu 100 jibenci jianshi de ruogan wenti 撰寫《漢語100基本詞簡史》的若干問題 [A number of problems about the writing of The Brief History of the 100 Basic Words in Chinese ]. In Editorial Committee of Lishi Yuyanxue Yanjiu, Institute of Linguistics, CASS (中國社會科學院語言研究所《歷史語言學研究》編輯部) (ed.), Lishi Yuyanxue Yanjiu 歷史語言學研究 [Historical linguistics first series], vol. 11, 201–215. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Wei, Pei-chuan (魏培泉)
2012 Hanyushizhong “shuo”lei dongci de xingti 漢語史中「說」類動詞的興替 [On the rise and fall of saying verbs in the history of the Chinese language]. (Paper presented at The 4th International Conference on Sinology, Taipei, 20–22 June 2012.)
Wu, Fuxiang (吳福祥)
2005 Hanyu yufahua yanbian de jige leixingxue tezheng 漢語語法化演變的幾個類型學特徵 [Some typological features in the grammaticalization changes of Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2005(6). 483–494.Google Scholar
Xu, Huiling (許惠玲) & Matthews, Stephen (馬詩帆)
2007 Cong dongci dao ziju jiegou biaoji: Chaozhou fangyan he Taiwan Minnanhua “shuo” he “kan” de xuhua guocheng 從動詞到子句結構標記:潮州方言和臺灣閩南話「說」和「看」的虛化過程 [The grammaticalization of the verbs “say” and “see” in the Chaozhou dialect and Taiwanese Southern Min] Zhongguo Yuwen Yanjiu 中國語文研究 [Studies in Chinese Linguistics] 2007(1). 61–71.Google Scholar
Yeung, Ka-Wai
2006On the status of the complementizer WAA6 in Cantonese. Taiwan Journal of Linguistics 4(1). 1–48.Google Scholar
Zhang, Xiang (張相)
2009Shi ci qu yu ci hui shi 詩詞曲語辭匯釋 [Poetry interpretation of wording]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House. (First published in 1953.)Google Scholar
Zhang, Yisheng (張誼生)
2000 Lun yu Hanyu fuci xiangguan de xuhua jizhi 論與漢語副詞相關的虛化機制——兼論現代漢語副詞的性質、分類與範圍 [On grammaticalizational mechanisms of Chinese adverbs]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2000(1). 3–15.Google Scholar
2014Xiandai Hanyu fuci yanjiu 現代漢語副詞研究 [A study of adverbs in modern Chinese language]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar