Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 24:2 (2023) ► pp.183215
References
Baxter, William H.
1992A handbook of Old Chinese phonology (Trends in Linguistics, Studies and Monographs 64). Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Baxter, William H. & Sagart, Laurent
1998Word formation in Old Chinese. In Packard, Jerome L. (ed.), New approaches to Chinese word formation: Morphology, phonology and the lexicon in modern and ancient Chinese, 35–76. Berlin: Mouton de Gruter. DOI logoGoogle Scholar
Chang, Jung-Im
2018Sanggo Haneo jeopsoksa “yeo” wa “keup” ui chai jaegochal (sang) [The origin and functional differences between yu and ji in Archaic Chinese (part 1)]. Jungguk Eomun Nonchong [Journal of Chinese Language and Literature] 2018(5). 135–161.Google Scholar
2019Sanggo Haneo jeopsoksa “yeo” wa “keup” ui chai jaegochal (ha) [The origin and functional differences between yu and ji in Archaic Chinese (part 2)]. Jungguk Eomun Nonchong [Journal of Chinese Language and Literature] 2019(1). 29–55.Google Scholar
2021Sangseo e natanan “wol” ui yongbeop yeongu [The usages of yue in The book of documents ]. Jungeo Jungmunhak [Korea Journal of Chinese Language and Literature] 2021(1). 295–319.Google Scholar
Chen, Chusheng
(ed.) 2004Jinwen changyong zidian [A dictionary of common Bronze graphs]. Xi’an: Shaanxi People’s Publishing House.Google Scholar
Chen, Guying
(annot.) 1983Zhuangzi jin zhu jin yi [Modern commentaries and translation of Zhuangzi ]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Chen, Mengjia
1988Yinxu buci zongshu [Outline of divining statments from the Yin ruins]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
(Song) Chen, Pengnian
1998Jiaozheng Songben Guangyun [Checked and corrected Broadened rhymes–the Song edition]. Taipei: Yee Wen Publishing Company.Google Scholar
Fang, Youguo
2015Xian Qin Hanyu shici yufahua yanjiu [Study on the grammaticalization of content words in pre-Qin Chinese]. Chengdu: Bashu Publishing.Google Scholar
Guo, Xiliang
1997Jieci “yu” de qiyuan he fazhan [The origin and the development of the preposition yu ]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1997(2). 131–138.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2004Coordinating constructions: An overview. In Haspelmath, Martin (ed.), Coordinating constructions (Typological Studies in Language 58), 3–39. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd & Kuteva, Tania
2002World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Jiang, Lansheng
2012Hanyu lian—jieci de laiyuan ji qi yufahua de lujing he leixing [Sources, paths, and types of the grammaticalization of Chinese conjunction-prepositions]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2012(4). 291–308.Google Scholar
Jiang, Zongxu
1990Binglie lianci “yu, ji” yongfa bianxi zhi yi [Questions regarding the analysis on the functions of a noun-phrase conjunction yu and ji ]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1990(2). 141–144.Google Scholar
Jin, Zhaozi
2010Shangshu quanyi [An annotation and translation of The book of documents ]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Karlgren, Bernhard
1950The book of documents. Göteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag. (Reprinted from the Museum of Far Eastern Antiquities, Bulletin 22, Stockholm 1950.)Google Scholar
König, Ekkehard
1991The meaning of focus particles: A comparative perspective. New York: Routledge.Google Scholar
Liu, Jian & Peyraube, Alain
1994History of some coordinative conjunctions in Chinese. Journal of Chinese Linguistics 22(2). 179–201.Google Scholar
Liu, Xiang & Chen, Kang & Chen, Chusheng & Dong, Kun
(eds.) 1989Shang Zhou gu wenzi duben [Reader of Shang-Zhou ancient characters]. Beijing: Language & Culture Press. (Examined and revised by Lin, Xueqin.)Google Scholar
Mei, Guang
2018Shanggu Hanyu yufa gangyao [An outline of Classical Chinese grammar]. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House.Google Scholar
Mithun, Marianne
1988The grammaticization of coordination. In Haiman, John & Thompson, Sandra A. (eds.), Clause combining in grammar and discourse (Typological Studies in Language 18), 331–359. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Ohori, Toshio
2004Coordination in Mentalese. In Haspelmath, Martin (ed.), Coordinating constructions (Typological Studies in Language 58), 41–66. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Onishi, Katsuya
1998Binglie lianci “ji” “yu” zai chutu wenxian zhong de fenbu ji Shanggu Hanyu fangyan yufa [The distribution of a noun-phrase conjunction ji and yu in excavated texts and Old Chinese dialectal grammar]. In Guo, Xiliang (ed.), Gu Hanyu yufa lunji: Di er jie guoji gu Hanyu yufa yantaohuiì lunwen xuanbian [Collections of essays on the Old Chinese grammar: Selected papers from the 2nd International Symposium on Ancient Chinese Grammar], 130–144. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Peyraube, Alain
1996Recent issues in Chinese historical syntax. In Huang, C.-T. James & Li, Y.-H. Audrey (eds.), New horizons in Chinese linguistics (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 36), 161–213. Dordrecht: Kluwer. DOI logoGoogle Scholar
Qiu, Xigui
2010Tantan Yinxu jiagu buci zhong de “yu” [Discussion on yu in the oracle-bone divining statements from the Yin ruins]. In Coblin, W. South & Yue, Anne O. (eds.), Luo Jierui xiansheng qizhi jin san shouqing lunwen ji [Studies in honor of Jerry Norman], 421–449. Hong Kong: T.T. Ng Chinese Language Research Center, Institute of Chinese Studies, The Chinese University of Hong Kong.Google Scholar
Qu, Wanli
(annot. and trans.) 1975Shangshu jin zhu jin yi [Modern commentaries and translation of The book of documents ]. Taipei: The Commercial Press.Google Scholar
Schuessler, Axel
2007ABC etymological dictionary of Old Chinese. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
Stassen, Leon
2000AND-languages and WITH-languages. Linguistic Typology 4(1). 1–54. DOI logoGoogle Scholar
Takashima, Ken-ichi
1985Yinxu wenzi bingbian tongjian [A concordance to fascicle three of inscriptions from the Yin ruins]. Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica.Google Scholar
1989Jiaguwen zhong de binglian mingci leyu [The noun-phrase conjunctions in Old Chinese]. Guwenzi Yanjiu [The Research of the Ancient Written Language] 171. 338–356.Google Scholar
(ed.) 2010Studies of fascicle three of inscriptions from the Yin ruins, volume I: General notes, texts, and translatiions. Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica. (With translations up to plastron #259 by Serruys, Paul L-M.)Google Scholar
Tao, Hongyin
1991NP coordination in Medieval Chinese: A discourse approach. Cahiers de Linguistique-Asie Orientale 20(1). 85–106. DOI logoGoogle Scholar
van den Berg, Helma
2004Coordinating constructions in Daghestanian languages. In Haspelmath, Martin (ed.), Coordinating constructions (Typological Studies in Language 58), 197–226. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Waley, Arthur
(trans.) 1996The book of songs: The ancient Chinese classic of poetry. New York: Grove Press. (Edited with additional translations by Allen, Joseph R.)Google Scholar
Wang, Jin-hui
2011Shanggu Hanyu bansui dongci de yufahua tanjiu [An examination of the grammaticaliztation of comitative verb in the Early Ancient Chinese]. Guowen Xuebao [Bulletin of Chinese] 501. 117–142.Google Scholar
Wang, Shishun
1982Shangshu yizhu [Translation and commentaries on The book of documents ]. Chengdu: Sichuan People’s Publishing House.Google Scholar
(Qing) Wang, Yinzhi
2014Jingzhuan shici [Explanation of words in the classics]. Shanghai: Shanghai Ancient Books Publishing House.Google Scholar
Wu, Fuxiang
2003Hanyu bansui jieci yufahua de leixingxue yanjiu—jianlun SVO lei yuyan zhong bansui jieci de liangzhong yanhua moshi [A typological study of grammaticalization of the comitative adposition in Chinese language—also discuss the two-way development pattern of the comitative adpositions in SVO-type languages]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2003(1). 43–58.Google Scholar
(Later Han) Xu, Shen
1963Shuowen jiezi [‘Explaining graphs and analyzing characters’]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Xu, Xiaofu
1981Gu Hanyu zhong de “yu” he “ji” [ Yu and ji in Old Chinese]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1981(5). 374–383.Google Scholar
Yang, Bojun
1981Chunqiu Zuozhuan zhu [Annotations of Zuo commentary for Spring and autumn annals ]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Yu, Jiang
1996Xuci “yu, ji, bing, he” de lishi fazhan [Historical development of function words yu, ji, bing, he ]. Shanghai Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) [Journal of Shanghai University (Social Sciences Edition)] 1996(1). 34–40.Google Scholar
Yu, Suisheng
2013Jiaguwen “ji” lianci yongfa shuo [On the conjunction usage of ji in the oracle-bone inscriptions in Shang Dynasty]. Gu Hanyu Yanjiu [Research in Ancient Chinese Language] 2013(4). 64–68.Google Scholar
Zhang, Yujin
2012Chutu Zhanguo wenxian zhong xuci “yu” he “ji” de qubie [Differences between yu and ji in the excavated texts during the Warring States period]. Yuwen Yanjiu [Linguistic Research] 2012(1). 32–39.Google Scholar
Zhou, Fa-kao
1961Zhongguo gudai yufa: Zaoju pian (shang) [A historical grammar of Ancient Chinese, part I: Syntax] (Institute of History and Philology, Academia Sinica Special Publications 39). Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica.Google Scholar
Zhou, Shengya
1989Binglie lianci “yu, ji” yongfa bianxi [Analysis of the usages of noun-phrase conjunctions yu and ji ]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1989(2). 137–142.Google Scholar