References
Århammar, Nils R.
1968Die Herkunft des Inselnordfriesischen im Lichte der Wortgeographie. In Egidius G. A. Galema (ed.), Philologia Frisica anno 1966 (Fryske Akademy 319), 49–76. Grins: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Audring, Jenny
2020Number. Taalportaal. [URL] (28 July 2020).
Bakker, Peter & Yaron Matras
2003The study of mixed languages. In Peter Bakker & Yaron Matras (eds.), The Mixed Language Debate. Theoretical and Empirical Advances, 1–20. Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
BiZa, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
2014Wet gebruik Friese taal. [Wet.] [URL] (25 July 2020).
Bree, Cor van
2001“Stadtfriesisch” und andere nichtfriesische Dialekte der Provinz Fryslân. In Horst Haider Munske (ed.), Handbuch des Friesischen/Handbook of Frisian Studies, 129–138. Tübingen: Max Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
Bree, Cor van & Arjen Pieter Versloot
2008Oorsprongen van het Stadsfries. Ljouwert: Afûk.Google Scholar
Bree, Cor van
2012Een Fries substraat in Noord-Holland? Oftewel: Noord- Hollandse frisismen op de methodologische pijnbank. It Beaken 74(1/2). 173–205.Google Scholar
Breuker, Pieter
1993Noarmaspekten fan it hjoeddeiske Frysk. Groningen: Stifting FFYRUG.Google Scholar
Coetsem, Frans van
1988Loan phonology and the two transfer types in language contact. Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
Daan, Johanna Catharina
1969Dialektatlas van Noord-Holland. Antwerpen: De Sikkel.Google Scholar
Dyk, Siebren
2020Number. [Taalportaal.] [URL] (28 July 2020.)
Ehrentraut, Heinrich Georg
1849Friesisches Archiv: Eine Zeitschrift für friesische Geschichte und Sprache. Vol. I. Oldenburg: Rudolf Schwarz.Google Scholar
Emonds, Joseph E. & Jan Terje Faarlund
2014English: The language of the Vikings. Olomouc: Palacký University. [URL]
Fokkema, Klaas
1937Het stadsfries. Assen: Van Gorcum & Comp., N.V.Google Scholar
1960Hof en it ûntstean fan it Ljouwerters. In J. H. Brouwer, Klaes Dykstra & M. K. Scholten (eds.), Fryske stúdzjes oanbean oan Prof. Dr. J. H. Brouwer op syn sechstichste jierdei 23 augustus 1960, 137–143. Assen.Google Scholar
1970aDe invloed van het Stadfries op het Fries. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 292–301. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
1970bTaalverhoudingen in Leeuwarden. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 302–310. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
1970cHet Westfries en het Stadsfries in het defensief. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 280–291. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
1970dDe taal van een Bildtboer. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 318–336. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
1970eDe Friese woorden bij Kiliaan. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 65–83. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
1970fDe “Fries-Hollandse” woorden bij Kiliaan. In Nei wider kimen. Kar út syn forsprate skriften, 84–97. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Gooskens, Charlotte S. & Wilbert Heeringa
2004The Position of Frisian in the Germanic Language Area. In Dicky Gilbers & Maartje Schreuder (eds.), On the boundaries of phonology and phonetics, 61–87. Groningen: University of Groningen.Google Scholar
Gooskens, Charlotte S.
2007The contribution of linguistic factors to the intelligibility of closely related languages. Journal of Multilingual and Multicultural Development 28(6). 445–467. DOI logoGoogle Scholar
Gosses, G.
1933Yetris it Stedsk. It Heitlân 11. 270–274 & 303–308.Google Scholar
Haan, Germen J. de
1992Meertaligheid in Friesland. Dordrecht: ICG-Printing.Google Scholar
Haan, Germen J. de, Henk Bloemhoff & Arjen Pieter Versloot
2013Language varieties in the province of Fryslân. In Frans Hinskens & Johan Taeldeman (eds.), Language and Space / Dutch: An International Handbook on Linguistic Variation, 721–738. Berlin: De Gruyter Mouton.Google Scholar
Heeringa, Wilbert
2005Dialect variation in and around Frisia: classification and relationships. Us Wurk, tydskrift foar Frisistyk 3–4. 85–127.Google Scholar
Heeroma, Klaas
1935Hollandse dialektstudies: bijdrage tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands. Groningen & Batavia: J. B. Wolters.Google Scholar
Hoekstra, Eric
2012Fries substraat in de syntaxis van het West-Fries: oorsprong en implicatie van het onderscheid tussen infinitief en gerundium en hun syntactische distributie. It Beaken 74. 151–172.Google Scholar
Hof, Jan Jelles
1956Dit en dat oer it stedsk. Grins: Frysk Ynstitút oan de R.U. to Grins.Google Scholar
1933Friesche Dialectgeographie. Den Haag: Nijhoff.Google Scholar
Hofmann, Dietrich
1961Die k-Diminutiva im nordfriesischen und in verwandten Sprachen. (Niederdeutsche Studien 7). Köln & Graz: Böhlau Verlag.Google Scholar
Jansen, Mathilde
2010Language change on the Dutch Frisian island of Ameland: Linguistic and sociolinguistic findings. Utrecht: LOT. [URL]
Jansz, Dirck & Pieter Gerbenzon
(ed.) 1960Het aantekeningenboek van Dirck Jansz. Grins: Frysk Ynstitút oan de R.U. to Grins.Google Scholar
Jeltema, Anne
1768Het vermaak der slagterij, of Geschiedkundig verhaal van de hedendaagsche handelwijze, by zommige Friesche stedelingen gebruikelijk, aangaande het koopen en verzorgen van hun slagtvee, …: Alles vervat in eenen boertigen brief van den 19 november 1768, geschreven in eenen platte Leeuwarder taal. Leeuwarden: A. Jeltema.Google Scholar
Jonkman, Reitze J.
1993It Leewarders: In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.Google Scholar
Jonkman, Reitze J. & Arjen Pieter Versloot
2016Fryslân, lân fan talen: In skiedenis. Leeuwarden: Afûk.Google Scholar
Kiliaan, Cornelis
1599Etymologicum Teutonicae linguae, sive: Dictionarium Teutonico-Latinum. Antwerpen: Plantijn.Google Scholar
Kloeke, G. G.
1927De hollandsche expansie in de zestiende en zeventiende eeuw en haar weerspiegeling in de hedendaagsche nederlandsche dialecten; proeve eener historisch-dialect-geographische synthese, S̓-Gravenhage: M. Nijhoff.Google Scholar
König, Erich
1911Johannes Cadovius Müllers Memoriale linguae frisicae, nach der jeverschen Originalhandschrift. Norden; Leipzig: D. Soltau. [URL]
Lasch, Agathe
1914Mittelniederdeutsche Grammatik. Halle a/d S.: Max Niemeyer.Google Scholar
Matras, Yaron
2003Mixed languages: Re-examining the structural prototype. In Peter Bakker & Yaron Matras (eds.), The Mixed Language Debate. Theoretical and Empirical Advances, 151–176. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Provincie Fryslân
2014Streektalenatlas: Streektalen in beeld. Leeuwarden.Google Scholar
Schouten, P., J. de Groot, G. Warnars, S. Luchtmans, J. Luchtmans, A. Blusse & P. Blusse
1785Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; dertiende deel; vervattende eenen aanvang der beschryving van Friesland. Amsterdam […]: Tirion.Google Scholar
Schrijver, Peter
2014Language contact and the origins of the Germanic languages (Routledge Studies in Linguistics 13). New York: Taylor and Francis. [URL]
Sijs, Nicoline van der
(ed.) 2011Dialectatlas van het Nederlands. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
Sipma, Pieter
1927Oudfriesche Oorkonden (Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen 1–4). Den Haag: M. Nijhoff.Google Scholar
Sipma, Pieter & Oebele Vries
1927–1977Oudfriesche Oorkonden (Oudfriese Taal- en Rechtsbronnen 1–4). Den Haag: M. Nijhoff.Google Scholar
Sjölin, Bo
1976“Min Frysk” : een onderzoek naar het ontstaan van transfer en “code-switching in gesproken Fries. Grins: Frysk Ynstitut oan de Ryksuniversiteit.Google Scholar
Sluis, Paulus van, Eric Hoekstra & Hans Van de Velde
2016Bildts as a mixed language. International Journal of the Sociology of Language 242. 59–80.Google Scholar
Swarte, Femke, Nanna Haug Hilton & Charlotte Gooskens
2013Onderlinge verstaanbaarheid tussen Noord- en Westerlauwers Fries. Us Wurk 62(1–2). 21–46.Google Scholar
Thomason, Sarah Grey & Terrence Kaufman
1991Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Van de Velde, Hans, Duijff, Pieter, Siebren Dyk, Wilbert Heeringa & Eric Hoekstra
2019Fries-Nederlandse contactvariëteiten in Fryslân: Rapport voor de Nederlandse Taalunie. Ljouwert/Leeuwarden: Fryske Akademy.Google Scholar
Versloot, Arjen Pieter
2008Mechanisms of language change: vowel reduction in 15th century West Frisian. Utrecht: LOT. [URL]
2012Westgermaans *ē1 in het Noord-Hollands: Een Ingweoonse mythe? It Beaken 74(1/2). 100–121.Google Scholar
2014Die -ar-Plurale im Altwestfriesischen mit einem Exkurs über die sächlichen Plurale im Westfriesischen. Us Wurk 63. 93–114.Google Scholar
2017On the nature of mixed languages: The case of Bildts. International Journal of the Sociology of Language 248. 113–136. DOI logoGoogle Scholar
2018Frysk út Noard-Hollân út de 17e iuw? Us Wurk 67. 1–37.Google Scholar
2020Historical dialectology: West Frisian in seven centuries. In Brunn Stanley & Roland Kehrein (eds.), Handbook of the changing world language map, 405–422. Springer. [URL]. DOI logo
Vos, Stephan de
2013Woordenboek van de Derper taal. Egmond aan Zee: Vereniging Dorpsbelangen Egmond.Google Scholar
Walker, Alastair
1993Hü maning spräke jeeft et eentlik önj Fraschlönj – ån unti fiiw? Tydskrift foar Fryske Taalkunde (1–2). 138–143.Google Scholar
Warchoł, Stefan
2003Sur la soi-disant interférence “indirecte” dans les patois de la région frontalière polono-ukrainienne. In Abstracts of Scholarly Papers, 13–31. Riga: Latvian language institute, University of Latvia.Google Scholar
Wassenbergh, Everwijn
1802Taalkundige bydragen tot den frieschen tongval. D.v.d. Sluis.Google Scholar
Winkler, Johann
1874Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Vol. 1. Den Haag: Martinus Nijhoff. [URL]. DOI logo