Article published In:
Studies in Language
Vol. 44:4 (2020) ► pp.917963
References
Alvarez-Pereyre, Michael
2011Using film as linguistic specimen. In Roberta Piazza, Monika Bednarek & Fabio Rossi (eds), Telecinematic discourse: Approaches to the language of films and television series, 47–67. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Ball, James Dyer
1883Cantonese made easy. Hong Kong: China Mail Office.Google Scholar
1888Cantonese made easy. 2nd ed. Hong Kong: China Mail Office.Google Scholar
1902How to speak Cantonese. 2nd ed. Hong Kong: Kelly & Walsh.Google Scholar
Bridgman, Elijah Coleman
1841A Chinese chrestomathy in the Canton dialect. Macao: S. Wells Williams.Google Scholar
Bruce, Donald E.
1877Easy phrases in the Canton dialect of the Chinese language. 2nd ed. San Francisco: Bruce’s Printing House.Google Scholar
Carlson, Gregory Norman
1977Reference to kinds in English. Amherst: University of Massachusetts Amherst PhD dissertation.Google Scholar
Chang, Li-li (張麗麗)
2005 Cong shiyi dao zhishi 從使役到致使 [The causativisation of Chinese shi-yi constructions]. Taida Wenshizhe Xuebao 臺大文史哲學報 [Humanitas Taiwanica] 621. 119–151.Google Scholar
Chappell, Hilary M.
2015Linguistic areas in China for differential object marking, passive, and comparative constructions. In Hilary M. Chappell (ed.), Diversity in Sinitic languages, 13–52. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Cheung, Samuel Hung-nin
1992The pretransitive in Cantonese. In Chinese languages and linguistics, vol. 11, 241–303. Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica.Google Scholar
2006One language, two systems: A phonological study of two Cantonese language manuals of 1888. Bulletin of Chinese Linguistics 1(1). 171–199. DOI logoGoogle Scholar
Cheung, Samuel Hung-nin (張洪年)
2007Xianggang yueyu yufa de yanjiu 香港粵語語法的研究 [A grammar of Cantonese as spoken in Hong Kong]. Rev. ed. Hong Kong: The Chinese University Press.Google Scholar
Chin, Andy C. (錢志安)
2013 Yueyu yanjiu xin ziyuan: Xianggang ershi shiji zhongqi yueyu yuliaoku 粵語研究新資源:《香港二十世紀中期粵語語料庫》 [New resources for Cantonese language studies: A linguistic corpus of mid-20th century Hong Kong Cantonese ]. Zhongguo Yuwen Tongxun 中國語文通訊 [Newsletter of Chinese Language] 92(1). 7–16.Google Scholar
DeLancey, Scott
1997Mirativity: The grammatical marking of unexpected information. Linguistic Typology 11. 33–52. DOI logoGoogle Scholar
Dryer, Matthew S.
1992The Greenbergian word order correlations. Language 68(1). 81–138. DOI logoGoogle Scholar
2003Word order in Sino-Tibetan languages from a typological and geographical perspective. In Graham Thurgood & Randy J. LaPolla (eds.), The Sino-Tibetan languages, 43–55. London/New York: Routledge.Google Scholar
Evans, Nicholas & David Wilkins
2000In the mind’s ear: The semantic extensions of perception verbs in Australian languages. Language 76(3). 546–592. DOI logoGoogle Scholar
Feng, Chuntian (馮春田)
2000Jindai hanyu yufa yanjiu 近代漢語語法研究 [A study of the grammar of Modern Chinese]. Jinan: Shandong Education Press.Google Scholar
Fox, Anthony, Kang-Kwong Luke & Owen Nancarrow
2008Aspects of intonation in Cantonese. Journal of Chinese Linguistics 36(2). 321–367.Google Scholar
Francis, Elaine J. & Stephen Matthews
2005A multi-dimensional approach to the category ‘verb’ in Cantonese. Journal of Linguistics 411. 269–305. DOI logoGoogle Scholar
Fulton, Albert Andrew
1931Progressive and idiomatic sentences in Cantonese colloquial. 5th ed. Hong Kong/Shanghai/Singapore: Kelly & Walsh.Google Scholar
Gnutzmann, Claus
1975Some aspects of grading. English Studies 56(5). 421–433. DOI logoGoogle Scholar
Harris, Alice C. & Lyle Campbell
1995Historical syntax in cross-linguistic perspective. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
He, Liang (何亮)
2005 Fangyan zhong deng zi biao beidong de chengyin tanxi 方言中「等」字表被動的成因探析 [The contributing factor of the passive mark ‘deng’ in dialects]. Yuyan Kexue 語言科學 [Linguistic Sciences] 4(1). 40–45.Google Scholar
He, Zhong-dong (何忠東) & Chong-xing Li (李崇興)
2004 Hanyu shiyi beidong guilüxing yanbian de fangyan zuozheng: Hanshou fangyan zhong de deng zi beidongju 漢語「使役」「被動」規律性演變的方言佐證──漢壽方言中的「等」字被動句 [The regularity of the evolution of causative and passive constructions in Chinese: Evidence from the Changshou dialect]. Wuhan Ligong Daxue Xuebao (Shehui Kexue Ban) 武漢理工大學學報(社會科學版) [Wuhan University of Technology (Social Science Edition)] 17(2). 262–265.Google Scholar
Heine, Bernd
2002On the role of context in grammaticalization. In Ilse Wischer & Gabriele Diewald (eds.), New reflections on grammaticalization, 83–101. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd & Tania Kuteva
2002World lexicon of grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hopper, Paul J.
1991On some principles of grammaticization. In Elizabeth Closs Traugott & Bernd Heine (eds.), Approaches to grammaticalization, vol. 11, 17–35. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hopper, Paul J., & Elizabeth Closs Traugott
2003Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Ki, Mei Ying (祁美瑩)
2019 Yueyu shengjiang judiao yanjiu 粵語升降句調研究 [A study of the rising-falling intonation in Cantonese]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong MPhil thesis.Google Scholar
Kittilä, Seppo & Fernando Zúñiga
2010Introduction. Benefaction and malefaction from a cross-linguistic perspective. In Fernando Zúñiga & Seppo Kittilä (eds.), Benefactives and malefactives: Typological perspectives and case studies, 1–28. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lau, Chun Fat (劉鎮發)
2000 Xiandai yueyu yuanyu songmo yimin shuo 現代粵語源於宋末移民說 [The origin of Modern Cantonese in the migration of people into Guangdong in the Late Song Period]. In Chow Yiu Sin (單周堯) & Kang Kwong Luke (陸鏡光) (eds.), Diqijie guoji yuefangyan yantaohui lunwenji 第七屆國際粵方言研討會論文集 [Papers from the 7th International Conference on Cantonese and other Yue Dialects], 76–83. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Leung, Chung-sum (梁仲森)
2005Dangdai xianggang yueyu yuzhuci de yanjiu 當代香港粵語語助詞的研究 [A study of the utterance particles in Cantonese as spoken in Hong Kong]. Hong Kong: Language Information Sciences Research Centre, City University of Hong Kong.Google Scholar
Li, Xinkui (李新魁), Jiajiao Huang (黃家教), Qisheng Shi (施其生), Yun Mai (麥耘) & Dingfang Chen (陳定方)
1995Guangzhou fangyan yanjiu 廣州方言研究 [A study of the Guangzhou dialect]. Guangzhou: Guangdong People’s Publishing House.Google Scholar
Liu, Huali (劉華麗)
2014 Hanyu deng dai shiyi jiegou lishi kaocha 漢語「等/待」使役結構歷時考察 [The research on deng and dai causative construction in diachronic Chinese]. Dongya Wenxian Yanjiu 東亞文獻研究 [Journal of East Asian Philological Study] 141. 247–262.Google Scholar
Mai, Yun (麥耘)
2003 Guangzhouhua yi qu fuzhi shoushizhe de jushi 廣州話以「佢」複指受事者的句式 [Sentences in Cantonese with resumptive keoi5 referring to the patient]. In Bohui Zhan (詹伯慧) (ed.), Dibajie guoji yuefangyan yantaohui lunwenji 第八屆國際粵方言研討會論文集 [Papers from the 8th International Conference on Cantonese and other Yue Dialects], 515–524. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Matthews, Stephen & Virginia Yip
2011Cantonese: A comprehensive grammar. 2nd ed. London/New York: Routledge.Google Scholar
Morrison, Robert
1828A vocabulary of the Canton dialect. Macao: The Honorable East India Company’s Press.Google Scholar
Nedyalkov, Vladimir P. & Georgij G. Silnitsky
1973The typology of morphological and lexical causatives. In Ferenc Kiefer (ed.), Trends in Soviet theoretical linguistics, 1–32. Dordrecht: D. Reidel. DOI logoGoogle Scholar
Ōta, Tatsuo (太田辰夫)
1987Zhongguoyu lishi wenfa 中國語歷史文法 [A historical grammar of Modern Chinese]. Translated by Shaoyu Jiang (蔣紹愚) & Changhua Xu (徐昌華). Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Peng, Xiaochuan (彭小川)
2010Guangzhouhua zhuci yanjiu 廣州話助詞研究 [A study of particles in Cantonese]. Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Peng, Xiao-hui (彭曉輝)
2010 Deng de yufahua: Rouhe daozhi de chongxin fenxi 「等」的語法化:糅合導致的重新分析 [Grammaticalization of ‘deng’(等): Blending causing reanalysis]. Yuyan Yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics] 30(2). 82–85.Google Scholar
Peyraube, Alain (貝羅貝) & Huali Liu (劉華麗)
2013 Hanyu dengdaiyi dongci lishi kaocha 漢語「等待」義動詞歷時考察 [Historical investigation of the ‘waiting’ verbs in Chinese]. In Historical Linguistic Studies Editorial Board, Institute of Linguistics, Chinese Academy of Social Sciences (中國社會科學院語言研究所《歷史語言學研究》編輯部) (eds.), Lishi yuyanxue yanjiu 歷史語言學研究 [Historical linguistic studies], vol. 61, 23–39. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Qiu, Liyuan (邱麗媛) & Xiufang Dong (董秀芳)
2014 Cong dengdaiyi dao shijian zhishi gongneng de yanbian 從等待義到時間指示功能的演變 [One way of semantic change: From waiting to time referring]. Hanyu Xuebao 漢語學報 [Chinese Linguistics] 471. 55–64.Google Scholar
Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech & Jan Svartvik
1985A comprehensive grammar of the English language. London/New York: Longman.Google Scholar
Shibatani, Masayoshi
1976The grammar of causative constructions: A conspectus. In Masayoshi Shibatani (ed.), The grammar of causative constructions, 1–40. New York: Academic Press. DOI logoGoogle Scholar
Talmy, Leonard
1976Semantic causative types. In Masayoshi Shibatani (ed.), The grammar of causative constructions, 43–116. New York: Academic Press. DOI logoGoogle Scholar
Tang, Sze-Wing (鄧思穎)
2015Yueyu yufa jiangyi 粵語語法講義 [Lectures on Cantonese grammar]. Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Traugott, Elizabeth Closs
1999The role of pragmatics in semantic change. In Jef Verschueren (ed.), Pragmatics in 1998: Selected papers from the 6th International Pragmatics Conference, vol. 21, 93–102. Antwerp: International Pragmatics Association.Google Scholar
Traugott, Elizabeth Closs & Richard B. Dasher
2002Regularity in semantic change. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Traugott, Elizabeth Closs & Ekkehard König
1991The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited. In Elizabeth Closs Traugott & Bernd Heine (eds.), Approaches to grammaticalization, vol. 11, 189–218. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Van Valin, Robert D. Jr. & Randy J. LaPolla
1997Syntax: Structure, meaning and function. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Wang, Chunling (王春玲)
2011Xichong fangyan yufa yanjiu 西充方言語法研究 [A study of the grammar of the Xichong dialect]. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Wang, Huayun (汪化云)
2017 Huangxiao fangyan zhong deng de yufahua 黃孝方言中「等」的語法化 [Grammaticalization of [ten] 等 in dialects of Huangxiao cluster of Jianghuai Mandarin]. Fangyan 方言 [Dialect] 2017(2). 210–215.Google Scholar
Wang, Ying (王鍈)
1986Shi ci qu yuci lishi 詩詞曲語辭例釋 [A dictionary of classical poetry]. Rev. ed. Beijing: Zhonghua Book Company.Google Scholar
Xu, Dan (徐丹)
2003 Shiziju de yanbian: Jian tan shi zi de yufahua 「使」字句的演變──兼談「使」字的語法化 [The development of shi-sentences: With a discussion on grammaticalization of shi]. In Fuxiang Wu (吳福祥) & Bo Hong (洪波) (eds.), Yufahua yu yufa yanjiu 語法化與語法研究 [Grammaticalization and grammar studies], vol. 11, 224–238. Beijing: Commercial Press.Google Scholar
Yue, Anne O.
2004Materials for the diachronic study of the Yue dialects. In Feng Shi & Zhongwei Shen (eds.), The joy of research: A festschrift in honor of Professor William S-Y. Wang on his seventieth birthday, 246–271. Tianjin: Nankai University Press.Google Scholar
Zhang, Cheng (張赬)
2002Hanyu jieci cizu cixu de lishi yanbian 漢語介詞詞組詞序的歷史演變 [The historical evolution of the word-order of prepositional phrases in Chinese]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar