Cited by

Cited by 1 other publications

Ghazaryan, Eliza
2022. ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԲԱՅԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ / THE USE OF FUNCTIONAL VERB-SET EXPRESSIONS IN GERMAN AND THEIR ARMENIAN EQUIVALENTS. Bulletin of Brusov State University  pp. 218 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 10 june 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.