Article published In:
Translation and Interpreting Studies
Vol. 10:2 (2015) ► pp.243262
References
Baer, Brian James
Baker, Mona, and Gabriela Saldanha
(eds) 2009Encyclopedia of Translation Studies (Second edition). New York and London: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Balcerzan, Edward
1968Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Balcerzan, Edward, and Ewa Rajewska
(eds) 2007Pisarze polscy o sztuce przekładu 1440–2005. Antologia. Poznań: Wydawnictwo poznańskie.Google Scholar
Barańczak, Stanisław
1974 “Przekład artystyczny jako „samoistny” i „związany” obiekt interpretacji (Na marginesie niektórych polskich tłumaczeń Gottfrieda Benna).” In Z teorii i historii przekładu artystycznego. Materiały z konferencji naukowej w Szczawnicy (17–19 March 1972), ed. by Jacek Baluch, 47–74. Kraków: Nakład Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
1990 “Mały, lecz maksymalistyczny manifest translatologiczny albo: Tłumaczenie się z tego, że tłumaczy się wiersze również w celu wytłumaczenia innym tłumaczom, iż dla większości tłumaczeń wierszy nie ma wytłumaczenia.” Teksty drugie 31: 7–66.Google Scholar
Bogusławski, Andrzej
1976 “Zagadnienia jednostek przekładowych.” In Problemy językoznawstwa porównawczego, ed. by M. Bobran, 41–62. Rzeszów: Wydawnictwo Uczelniane.Google Scholar
1978 “Uwagi o przekładzie i jego wartościowaniu.” Przegląd Humanistyczny 21: 39–52.Google Scholar
Ceccherelli, Andrea, Lorenzo Costantino, and Cristiano Diddi
(eds) 2015Translation Theories in the Slavic Countries. Salerno: E.C.I.Google Scholar
Cheung, Martha
(ed) 2006An Anthology of Chinese Discourse on Translation. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Doroszewski, Witold
1968 “O idiomatyczności języków.” Prace filologiczne. XIX. Poświęcony VI międzynarodowemu kongresowi slawistów w Pradze: 5–22.Google Scholar
Filipowicz-Rudek, Maria
2000 “Przekład jako seria.” In Mała encyklopedia przekładoznawstwa, ed. by U. Dąbska-Prokop, 182–184. Częstochowa: Educator.Google Scholar
Finkel’, Oleksandr
1929Teoriia i praktyka perekladu. Kharkiv: Ukrains’ke Vidavnictvo.Google Scholar
1962 “Ob avtopierievodie (Na materiale avtorskich pierievodov G. F. Kvitki-Osnowyanienko).” In Teoriya i kritika perevoda, ed. by B.A. Larin, 104–125. Leningrad: Izd.vo LGU.Google Scholar
Gentzler, Edwin
2001Contemporary Translation Theories (Second edition). Clevedon: Multilingual Matters.Google Scholar
Grucza, Franciszek
1979 “Uwagi o translatoryce.” Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 951: 68–70.Google Scholar
1981a “Zagadnienia translatoryki.” In Glottodydaktyka a translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 9–27. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1981bGlottodydaktyka a translatoryka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1985Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1986Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
(ed) 1992Język, kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Zaborów, 5–8 listopada 1987 r. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Hejwowski, Krzysztof
2004Translation. A Cognitive-Communicative Approach. Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.Google Scholar
Hermans, Theo
(ed) 2006Translating Others, Vols. 1 and 21. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Holmes, James S
1970 “Preface.” In The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation, ed. by James S. Holmes, Frans de Haan, and Anton Popovič, vii–xvi. The Hague: Mouton.Google Scholar
Holmes, James S., Frans de Haan, and Anton Popovič
(eds) 1970The Nature of Translation. Essays on the Theory and Practice of Literary Translation. The Hague: Mouton.Google Scholar
Hung, Eva, and Judy Wakabayashi
(eds) 2005Asian Translation Traditions. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
Ingarden, Roman
1931Das literarische Kunstwerk. Eine Untersuchung aus dem Grenzgebeit der Ontologie. Logik und Literaturwissenschaft. Halle: Max Niemeyer Verlag.Google Scholar
1955 “O tłumaczeniach.” In O sztuce tłumaczenia, ed. by Michał Rusinek, 127–190. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Inggs, Judith, and Libby Meintjes
(eds) 2009Translation Studies in Africa. London and New York: Continuum.Google Scholar
Jarniewicz, Jerzy
2012Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim. Kraków: Wydawnictwo Znak.Google Scholar
Jettmarová, Zuzana
2008 “Czech and Slovak Translation Theories: The Lesser-Known Tradition.” In Tradition versus Modernity: from the Classic Period of the Prague School to Translation Studies at the Beginning of the 21st Century, ed. by Jana Králová and Zuzana. Jettmarová, 15–46. Charles University: Prague.Google Scholar
2011 “Editor’s Introduction to the English Edition.” In The Art of Translation, ed. by Jiri Levy (trans. Patrick Corness), ix–xiv. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Karcz, Andrzej
2002The Polish Formalist School and Russian Formalism. Rochester, NY: University of Rochester Press.Google Scholar
Karpowicz, Tomasz
2006 “Językoznawstwo.” In Humanistyka polska. W latach 1945–1990, ed. by Urszula Jakubowska and Jerzy Myśliński, 183–205. Warszawa: IBL.Google Scholar
Kielar, Barbara Zofia
1977Language of the Law in the Aspect of Translation. Warszawa: Wydawnictwa UW.Google Scholar
1988Tłumaczenie i koncepcje translatoryczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.Google Scholar
Kittel, Harald. et al.
(eds) 2011An International Encyclopedia of Translation Studies, Vol. III1. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Klemensiewicz, Zenon
1955 “Przekład jako zagadnienia językoznawstwa.” In O sztuce tłumaczenia, ed. by Michał Rusinek, 85–98. Wrocław: OssolineumGoogle Scholar
Kopczyński, Andrzej
1980Conference Interpreting. Some Linguistic and Communicative Problems. Poznań: WN UAM.Google Scholar
Kothari, Rita, and Judy Wakabayashi
2009Introduction. In Decentering Translation Studies: India and Beyond, ed. by Rita Kothari and Judy Wakabayashi, 1–5. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kraskowska, Ewa
1985 “Dwujęzyczność a problemy przekładu.” In Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej, ed. by Edward Balcerzan and Seweryna Wysłouch, 182–204. Warszawa: PWN.Google Scholar
1989Twórczość Stefana Themersona. Dwujęzyczność a literatura. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
2011 “Culture and Translation in Poland.” In An International Encyclopedia of Translation Studies, ed. by Harald Kittel. et al., 2127–2133. Berlin: Walter de Gruyter.Google Scholar
Krzeszowski, Tomasz Paweł
1981 “Tłumaczenie jako czynność pragmatyczna.” In Glottodydaktyka a translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 31–42. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Legeżyńska, Anna
1986Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Na materiale powojennich tłumaczeń A. Puszkina, W. Majakowskiego, I. Krylowa i A. Błoka. Warszawa: PWN.Google Scholar
Lewicki, Roman
1993Konotacja obcości w przekładzie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
Levý, Jiří
2011The Art of Translation. Translated by Patrick Corness. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Lukszyn, Jurij
(ed) 1993Tezaurus terminologii translatorycznej. Warszawa: PWN.Google Scholar
Marchwiński, Adam
1985 “Pragmatyczne aspekty tłumaczenia.” In Lingwistyka, glottodydaktyka, translatoryka, ed. by Franciszek Grucza, 263–272. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
Rusinek, Michał
(ed) 1955O sztuce tłumaczenia. Wrocław: Ossolineum.Google Scholar
Sadkowski, Wacław
2002Odpowiednie dać słowu słowo. Zarys dziejów przekładu literackiego w Polsce. Warszawa: Prószyński i S-ka.Google Scholar
Sławek, Tadeusz
1991 “Kalibanizm. Filozoficzne dylematy tłumaczenia.” In Przekład artystyczny. Problemy teorii i krytyki przekładu, ed. by Piotr Fast, 7–18. Katowice: UŚ.Google Scholar
Steiner, George
1976After Babel: Aspects of Language and Translation. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Święch, Jerzy
1976 “Przekład a problemy poetyki historycznej.” In Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa, ed. by Henryk Markiewicz and Janusz Sławiński, 360–383. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Tabakowska, Elżbieta
1990 “Językoznawstwo kognitywne i poetyka przekładu.” Teksty drugie 31: 97–113.Google Scholar
1991 “Tłumaczenie gramatyki czy przekład kultury?.” In Język a komunikacja, Vol. 41, ed. by Jerzy Bartmiński and R. Grzegorczykowa, 7–79. Krakow: Tertium.Google Scholar
1993Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Tübingen: Naar.Google Scholar
2002 “Bariery kulturowe są zbudowane z gramatyki.” In Przekład – Język – Kultura, ed. by Roman Lewicki, 25–34. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
2009 “Polish Tradition.” In Encyclopedia of Translation Studies. Second edition, ed. by Mona Baker and Gabriela Saldanha, 501–509. New York and London: Routledge.Google Scholar
Tomkowski, Jan
2006 “Nauka o literaturze.” In Humanistyka polska, w latach 1945–1990, ed. by Urszula Jakubowska and Jerzy Myśliński, 156–182. Warszawa: IBL.Google Scholar
Tymoczko, Maria
1999Translation in a Postcolonial Context. Manchester: St. Jerome.Google Scholar
van Doorslaer, Luc, and Peter Flynn
2011 “On Constructing Continental Views on Translation Studies: An Introduction.” Translation and Interpreting Studies 6 (2): 113–120. DOI logoGoogle Scholar
Wawrzyniak, Zdzisław
1991Praktyczne aspekty translacji literackiej na przykładzie języków niemeckiego i angielskiego. Warszawa: PWN.Google Scholar
Wilczek, Piotr
2005(Mis)translation and (Mis)interpretation: Polish Literature in the Context of Cross-Cultural Communication. Frankfurt am Main: Peter Lang.Google Scholar
Wierzbicka, Anna
1972Semantic Primitives. Frankfurt am Main: Athenäum Verlag.Google Scholar
Wojtasiewicz, Olgierd Adrian
1957Wstęp do teorii tłumaczenia. Wrocław: Ossolineum-PAN.Google Scholar
Ziomek, Jerzy
1965Staff i Kochanowski. Próba zastosowania teorii informacji w badaniach nad przekładem. Poznań: UAM.Google Scholar
1975 “Kto mówi?.” Teksty 61: 44–55.Google Scholar
Zlateva, Palma
(ed) 1993Translation as Social Action: Russian and Bulgarian Perspectives. London and New York: Routledge.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Kalnychenko, Oleksandr
2021. Scholarly introduction. Translation and Interpreting Studies 16:1  pp. 149 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 9 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.