References

Bibliografia

Beltran, Vicenç
1996 “Tipos y temas trovadorescos. XI. La corte poética de Sancho IV.” Em La literatura en la época de Sancho IV, ed. por C. Alvar e J. M. Lucía Mejías, 121–140. Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá de Henares.Google Scholar
2003 “Martin Codax o el poeta intemporal.” [URL]
Brea, Mercedes
1999 “Las ‘cantigas de romería’ de los juglares gallegos.” Em Actes del VII Congrés de l’ Associació Hispànica de Literatura Medieval (Castelló de la Plana, 22–26 de setembre de 1997), ed. por S. Fortuño Llorens e T. Martínez Romero, 381–396. Castelló de la Plana: Publicacións de la Universitat Jaume I.Google Scholar
2017 “Martin Códax como representante dun modelo específico de cantigas de amigo.” Em Pergamiño Vindel. Un tesouro en sete cantigas, coord. por Vicente Caramés Moreira, 75–85. Vigo: Xunta de Galicia / Universidade de Vigo.Google Scholar
Cohen, Rip
2016a “The Cantigas of Martin Codax – Edited with Commentary and Prolegomena.” Em Pergamino Vindel, coord. por Mariña Arbor Aldea, 285–309. Barcelona: M. Moleiro Editor.Google Scholar
2016baaBB Cantigas d’ Amigo. A Critical Edition with synopsis of strofic design and metrics. Washington: Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric.Google Scholar
Correia, Ângela
1993 “Sobre a especificidade da cantiga de romaria.” Revista da Biblioteca Nacional de Lisboa, Série 2, 8/2: 7–22.Google Scholar
Fernández Guiadanes, Antonio et al.
1998Cantigas do Mar de Vigo. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro.Google Scholar
Ferreiro, Manuel
(dir.) 2014- Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. Corunha: Universidade da Coruña. [URL]
Filgueira Valverde, Xosé
1992Estudios sobre lírica medieval. Traballos dispersos (1925–1987). Galaxia: Vigo.Google Scholar
Gaibrois de Ballesteros, Mercedes
1922Historia del reinado de Sancho IV de Castilla, Vol. III. Madrid: Tipografía de la revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.Google Scholar
Gonçalves, Elsa
2016De Roma ata Lisboa. Estudos sobre os cancioneiros galego-portugueses. Corunha: Real Academia Galega (coletânea de trabalhos publicados entre 1976 e 1216).Google Scholar
Gutiérrez García, Santiago
2008 “Sobre a posible orixe toponímica do apelido Codax.” Em Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, ed. por F. Fernández Rei, M. Brea e X. L. Regueira, 493–501. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.Google Scholar
Madoz, Pascual
1986Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar: Galicia. Madrid: Breogán (reprod. parcial do Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 1845–1870).Google Scholar
Medrano, Manuel José de
1729Historia de la provincia de España, de la Orden de Predicadores (Segunda Parte. Tomo Primero). Madrid: Gerónimo Roxo.Google Scholar
Menéndez Pidal, Ramón
1991 [1942]Poesía juglaresca y juglares. Orígenes de las literaturas románicas. Madrid: Espasa Calpe.Google Scholar
Monteagudo, Henrique
1998 “Cantores de santuario, cantares de romaría.” Em Ondas do Mar de Vigo. Actas do Simposio Internacional sobre a lírica galego-portuguesa, ed. por D. E. Flitter e P. Odber de Baubeta, 12–37. Birmingham: Seminario de Estudios Galegos – The University of Birmingham.Google Scholar
2008Letras primeiras. Corunha: Fundación Barrié de la Maza.Google Scholar
2013 “A personalidade histórica do trobador Johan Soayrez Somesso.” Em Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro, ed. por R. Álvarez et al., 421–452. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.Google Scholar
2014A nobreza miñota e a lírica trobadoresca na Galicia da primeira metade do século XIII. Noia: Toxosoutos.Google Scholar
Nunes, José Joaquim
1973Cantigas d’ Amigo dos trovadores galego-portugueses, 3 vols. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.Google Scholar
Oliveira, António R. de
1994Depois do espectáculo trovadoresco. A estrutura dos cancioneiros e as recolhas dos séculos XIII e XIV. Lisboa: Colibri.Google Scholar
Pardo de Neyra, Xulio
2005Martín de Padrozelos, o primeiro trobador da lírica galego-portuguesa?. Noia: Toxosoutos.Google Scholar
Rettore, Carlo
2016Le rime di Airas Paez. Edizione critica e commento. Tesina di Laurea. Università degli Studi di Padova.Google Scholar
Romaní Martínez, Miguel
1989Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira. Santiago de Compostela: Tórculo.Google Scholar
Romaní Martínez, Miguel e Pablo Otero Piñeyro Maseda
2005 “Macías, un juglar del s. XIII. Evidencia documental.” Museo de Pontevedra LIX: 29–37.Google Scholar
Ron Fernández, Xabier
2015A fenomenoloxía do don na lírica románica das primeiras xeracións. Tese de doutoramento (inédita). Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
Russo, Mariagrazia
1990 “Il personaggio storico di Pero de Veer.” Cultura Neolatina L: 165–194.Google Scholar
Souto Cabo, José António
2012a “ En Santiago, seend’ albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas.” Verba 39: 273–298.Google Scholar
2012bOs cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niteroi (RJ): Editora da Universidade Federal Fluminense.Google Scholar
2012c “Lopo Lias: entre Orzelhão e Compostela.” Diacrítica 25/1: 109–134.Google Scholar
2012d “Fernando Pais de Tamalhancos: trovador e cavaleiro.” Revista de Literatura Medieval 24: 231–267.Google Scholar
2016 “ En cas da Ifante. Figuras femininas no patrocínio de lírica galego-portuguesa (I).” Em Cantares de Amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, ed. por E. Corral Díaz, E. Fidalgo Francisco e P. Lorenzo Gradín, 857–870. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago.Google Scholar
Souto Cabo, José António e Yara F. Vieira
2003 “Para um novo enquadramento histórico-literário de Airas Fernandes, dito ‘Carpancho’.” Revista de Literatura Medieval 16: 221–277.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1967Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.Google Scholar
1995 “Os jograis galego-portugueses. Considerações sobre a censura.” Versants 28: 175–189.Google Scholar
Vasconcelos, Carolina Michaëlis de
1990Cancioneiro da Ajuda, Vol. II. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda (reimpressão da edição de Halle: Max Niemeyer, 1904, acrescentada de um prefácio de Ivo Castro e do glossário das cantigas, Revista Lusitana, XXIII).Google Scholar
Vasconcelos, José L. de
1931Opusculos. Volume III. Onomatologia, Coimbra: Imprensa da Universidade.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Arbor Aldea, Mariña
2023. Da Italorromania dos séculos IX-X á Iberromania do século XII: escritura e reescritura do motivo Fui eo, madre... na cantiga de amigo. Revista Galega de Filoloxía 24 DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 22 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.