References

Bibliografía

Alvar, Carlos
1977La poesía trovadoresca en España y Portugal. Madrid: Cupsa.Google Scholar
Asensio, Eugenio
1974Estudios portugueses. Paris: Centro Cultural Português / Fundação Calouste-Gulbenkian.Google Scholar
Brea, Mercedes
1994 “A voltas con Raimbaut de Vaqueiras e as orixes da lírica galego-portuguesa.” En Estudios galegos en homenaxe ó profesor Giuseppe Tavani, ed. por Elvira Fidalgo e Pilar Lorenzo Gradín, 41–56. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro.Google Scholar
2000 “As Cantigas de Santa María.” En Galicia. Literatura. A Idade Media, ed. por Mercedes Brea, 317–361. A Coruña: Hércules de Ediciones.Google Scholar
Catalán, Diego
1997De la silva textual al taller historiográfico alfonsí. Códices, crónicas, versiones y cuadernos de trabajo. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid / Fundación Ramón Menéndez Pidal.Google Scholar
Correa Arias, José Francisco
2004Fernán Pérez de Andrade, o Bóo: mentalidade e realidade social. Noia: Toxosoutos.Google Scholar
Fernández Fernández, Laura
2011 “ ‘Este livro, com’ achei, fez á onr’ e á loor da virgen santa maria’. El proyecto de las Cantigas de Santa María en el marco del escritorio regio. Estado de la cuestión y nuevas reflexiones.” En Alfonso X el Sabio, Las Cantigas de Santa María: Códice Rico, Ms. T-I-1, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Edición facsimilar, Vol. 3, 43–78. Madrid: Testimonio Editorial – Patrimonio Nacional.Google Scholar
Fidalgo, Elvira e Mercedes Brea
2003 “Versiones iberorrománicas de los Milagros de Santiago.” En Tipología de las formas narrativas breves románicas medievales (III), ed. por Juan Manuel Cacho Blecua e María Jesús Lacarra, 183–211. Zaragoza / Granada: Universidad de Zaragoza / Universidad de Granada.Google Scholar
López Martínez-Morás, Santiago
2007 “Aparición e florecemento da prosa medieval galega.” En Na nosa lyngoage galega. A emerxencia do galego como lingua escrita na Idade Media, ed. por Ana Isabel Boullón Agrelo, 447–472. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.Google Scholar
Lorenzo, Ramón
1975–1977La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. 2 vols., Vol. 1: Introducción, texto anotado e índice onomástico 1975; Vol. 2: Glosario 1977 Ourense: Instituto de Estudios Orensanos Padre Feijoo.Google Scholar
(ed.) 1985Crónica troiana. Introducción e texto. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.Google Scholar
2002 “La interconexión de Castilla, Galicia y Portugal en la confección de las crónicas medievales y en la transmisión de textos literarios.” Revista de Filología Románica 19: 93–123.Google Scholar
2004 “Introducción.” En Miragres de Santiago = Milagres de Santiago = Milagros de Santiago, ed. por Ramón Lorenzo, Vol. 2, 5–17. [Valencia]: Scriptorium Ediciones Limitadas.Google Scholar
Miranda, José Carlos Ribeiro
2004Aurs mesclatz ab argen. Sobre a primeira geração de trovadores galego-portugueses. [Porto]: Guarecer.Google Scholar
2012 “A primitiva conclusão da versão galego-portuguesa da Crónica de Castela (A2d).” Cahiers d’études hispaniques médiévales 35: 123–140. <DOI logo>
Monteagudo, Henrique
2008Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica e a emerxencia do galego escrito. [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza.Google Scholar
2013a “Nas orixes da lírica trobadoresca galego-portuguesa.” En O século de Xelmírez, ed. por Fernando López Alsina et al., 387–437. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. <DOI logo>
2013b “ En cadea sen prijon .” Cancioneiro de Afonso Paez. Poesía galega postrobadoresca (1380–1430 ca.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.Google Scholar
Oliveira, António Resende de
2001O Trovador galego-português e o seu mundo. Lisboa: Notícias.Google Scholar
Pena, Xosé Ramón
2013Historia da Literatura Galega I. Das orixes a 1853. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.Google Scholar
Pérez Pascual, José Ignacio
1990Crónica General de 1404. Tese de doutoramento (inédita). Universidad de Salamanca.Google Scholar
Pichel, Ricardo
2013 A Historia Troiana (BMP ms. 558). Edición e estudo histórico-filolóxico. 2 tomos [Tomo I: Estudo histórico-filolóxico; Tomo II: Edición]. Tese de doutoramento (inédita). Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
2014 “Nuno Freire de Andrade, Maestre de Cristo. Tradición e vínculos dos Andrade co reino portugués.” Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 17: 99–113.DOI logoGoogle Scholar
2017 “La Historia troyana de Pedro I y su proyección en la Galicia atlantista.” La Corónica 45/2: 209–240.Google Scholar
Pichel, Ricardo e Xavier Varela Barreiro
2017 “O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica.” Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 20: 159–214.DOI logoGoogle Scholar
Simões, Manuel
1993 “Pedro de Portugal, conde de Barcelos.” En Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa, ed. por Giuseppe Tavani e Giula Lanciani, 521–523. Lisboa: Caminho.Google Scholar
Souto Cabo, José António
2012aOs cavaleiros que fizeram as cantigas. Aproximação às origens socioculturais da lírica galego-portuguesa. Niterói: Universidade Federal Fluminense.Google Scholar
Souto Cabo, José Antonio
2012b “ En Santiago, seend’ albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas.” Verba 39: 273–298.Google Scholar
Souto Cabo, José António
2014 “Rui Vasques e a Crónica de Íria .” Verba 41: 303–335.DOI logoGoogle Scholar
2016a “ En cas da Ifante. Figuras femininas no patrocínio da lírica galego-portuguesa (I).” En Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, ed. por Esther Corral Díaz, Elvira Fidalgo Francisco e Pilar Lorenzo Gradín, 857–870. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
2016b “A Crónica dos ministros gerais da Ordem dos Fraires Menores (BN 94 IL) e o seu antígrafo galego.” En Lingüística histórica e dialectoloxía: coordenadas do cambio lingüístico, ed. por Alexandre Rodríguez Guerra, 273–298. Vigo: Universidade de Vigo.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1986A poesía lírica galego-portuguesa. Vigo: Galaxia.Google Scholar
Vasconcelos, Carolina Michaëlis de
1904Cancioneiro da Ajuda. 2 vols. Halle: Max Niemeyer. Reimpresión de 1990: Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
Vasques, Rui
2001Crónica de Santa María de Íria. Estudo e edizón de José António Souto Cabo. Santiago de Compostela: Cabido da S.A.M.I. Catedral / Seminario de Estudos Galegos.Google Scholar
Vieira, Yara Frateschi
1999En cas dona Maior. Os trovadores e a corte senhorial galega do século XIII. Santiago de Compostela: Laiovento.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Esther Corral Díaz, Ricardo Pichel Gotérrez, Marina Aurora Garzón Fernández, Tania Vázquez García & Miguel García-Fernández
2020. Guía para o estudo da prosa galega medieval. ArGaMed :03  pp. 1 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 23 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.