References

Bibliografía

Arbor Aldea, Mariña
2016 “El arte de la poesía y sus denominaciones técnicas. De la poesía provenzal a la castellana: la lírica gallego-portuguesa.” En Historia de la métrica medieval castellana, dir. por Fernando Gómez Redondo, 940–970. San Millán de la Cogolla: Cilengua.Google Scholar
2017 “ Variae lectiones en la tradición manuscrita gallego-portuguesa: ¿Divergencias solo textuales?” En I confini della lirica. Tempi, luoghi, tradizione della poesia romanza, ed. por A. Decaria e C. Longomarsini, 193–217. Firenze: FEF-Edizione del Galuzzo.Google Scholar
Asensio, Eugenio
1957 “Ferreira da Cunha, Celso. – O Cancioneiro de Martin Codax, Rio de Janeiro, 1956, p. 198, 10 láminas.” Revista de Filología Española XLI: 429–434.Google Scholar
Beltran, Vicenç
1993 “Leixa-pren.” En Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa, org. e coord. por Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani, 386–387. Lisboa: Caminho.Google Scholar
Castro, Rosalía de
2013 [1863]Cantares Gallegos. Estudo, notas e edición de Anxo Angueira. Vigo: Xerais.Google Scholar
Cohen, Rip
2016 “As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario.” En Pergamino Vindel, coord. por Mariña Arbor Aldea, 183–204. Barcelona: M. Moleiro Editor.Google Scholar
Cunha, Celso F. da
1956O cancioneiro de Martin Codax. Rio de Janeiro: [Tese policopiada].Google Scholar
1986 “Sobre o texto e a interpretação das cantigas de Martin Codax.” En Critique textuelle Portugaise. Actes du Colloque (Paris 20–24 octobre 1981), 65–83. Paris: Fondation Calouste Gulbenkian/Centre Culturel Portugais.Google Scholar
D’Heur, Jean-Marie
1975Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XII-XIIIe siècles): contribution à l’étude du “corpus des troubadours.” Liège: Université de Liège.Google Scholar
Fernández Guiadanes, Antonio et al.
1998Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.Google Scholar
Ferrari, Anna
2001 “Sbagliando (loro), s’impara (noi): tipologia e interesse dell’incipiens error nel Colocci Brancuti.” En Canzonieri iberici, ed. por Patrizia Botta, Carmen Parrilla e Ignacio Pérez Pascual, 107–123. Noia: Università di Padova/Toxosoutos SL/Universidade da Coruña.Google Scholar
Ferreira, Manuel P.
1986O som de Martin Codax. Sobre a dimensão musical da lírica galego-portuguesa (séculos XII-XIV). Lisboa: UNISYS / Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
Gonçalves, Elsa e Maria Ana Ramos
1983A lírica galego-portuguesa (textos escolhidos). Lisboa: Comunicação.Google Scholar
Larson, Pär
2014 “No ano hũa vez dũ dia: sul ruolo di <h> iniziale nei manoscritti della lirica galego-portoghese.” Zeitschrift für Romanische Philologie 130(2): 452–473.DOI logoGoogle Scholar
Lopes, Graça Videira e Manuel Pedro Ferreira et al.
2011- Cantigas Medievais Galego Portuguesas [base de dados online]. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais/FCSH/NOVA.Google Scholar
Oviedo y Arce, Eladio
1916–1917 “El genuino ‘Martin Codax’, trovador gallego del siglo XIII.” Boletín de la Real Academia Gallega 109: 1–16, 111: 57–73, 112: 89–104 (1916); 113: 121–135, 114: 153–162, 117: 233–257 (1917).Google Scholar
Spaggiari, Barbara
1980 “Il canzoniere di Martim Codax.” Studi Medievali XXI (I): 367–409.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1988Ensaios portugueses. Filologia e Linguística. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
2014 “Martin Codax. Cantigas. Lectura de Giuseppe Tavani.” En Martin Codax. Bañarnos emos nas ondas! As sete cantigas / O Pergamiño Vindel, ed. por Henrique Monteagudo, 34–49. [Galicia]: Xunta de Galicia – Real Academia Galega – Parlamento de Galicia.Google Scholar
Vasconcelos, Carolina Michaëlis de
1915 “A propósito de Martin Codax e das suas cantigas de amor.” Revista de Filología Española II: 258–273.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Brea, Mercedes
2020. Lingua e tradición manuscrita. ArGaMed :02  pp. 37 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 23 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.