References

Bibliografía

CdP
= Davies, Mark e Michael Ferreira 2006– Corpus do Português: 45 million words, 1300s-1900s. [URL]
CIPM
= Xavier, M. Francisca (dir.) 1993– Corpus Informatizado do Português Medieval. [URL]
Cohen, Rip
2016 “As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario.” En Pergamino Vindel, coord. por Mariña Arbor Aldea, 183–204. Barcelona: M. Moleiro Editor.Google Scholar
Cunha, Celso F. da
1999 [1956] “O cancioneiro de Martin Codax.” En Cancioneiros dos Trovadores do Mar, ed. por Elsa Gonçalves, 311–508. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
D’Heur, Jean Marie
1975Recherches internes sur la lyrique amoureuse des troubadours galiciens-portugais (XIIe-XIVe siècle): contribution à l’étude du “corpus des troubadours”. Liège: Université de Liège.Google Scholar
Fernández Rei, Francisco
1991 [1990]Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Xerais.Google Scholar
Ferreiro, Manuel
1999 [1995]Gramática Histórica Galega. I. Fonética e Morfosintaxe. Santiago de Compostela: Laiovento.Google Scholar
2013 “Uma anomalia na língua trovadoresca galego-portuguesa: sobre os casos de conservação de -L- intervocálico.” Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric 1. [URL]
GLOSSA
= Ferreiro, Manuel (dir.) 2014– Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. A Coruña: Universidade da Coruña. [URL]
Mettmann, Walter
(ed.) 1972Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa Maria. IV. Glossário. Coimbra: Universidade.Google Scholar
(ed.) 1986–1989Alfonso X el Sabio. Cantigas de Santa Maria. Madrid: Castalia.Google Scholar
Souto Cabo, José António
2003Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII. A Coruña: Universidade da Coruña.Google Scholar
Spaggiari, Barbara
1980 “Il canzoniere di Martim Codax.” Studi Medievali XXI (I): 367–409.Google Scholar
Stegagno Picchio, Luciana
1979A lição do Texto. Filologia e Literatura. I. Idade Média. Lisboa: Edições 70.Google Scholar
Tavani, Giuseppe
1967Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.Google Scholar
TILG
= Santamarina, Antón (coord) 1986– Tesouro informatizado da lingua galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. [URL]
TMILG
= Varela Barreiro, Xavier (dir.) 1992– Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. [URL]
Cited by

Cited by 1 other publications

Brea, Mercedes
2020. Lingua e tradición manuscrita. ArGaMed :02  pp. 37 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 22 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.