References

Bibliografía

ADESSE = Base de datos de verbos, alternancias de diátesis y esquemas sintáctico-semánticos del español
Universidade de Vigo. [URL]
BdDTL = Equipo GLIFO (dir.)
2012– Base de datos do Dicionario de Termos Literarios. Versión 2.0.3 Setembro 2012 CRPIH. [URL]
Brea, Mercedes
1999 “Las ‘cantigas de romería’ de los juglares gallegos.” En Actes del VII Congrés de l’ Associació Hispànica de Literatura Medieval, ed. por S. Fortuño Llorens e T. Martínez Romero, 381–396. Castelló de la Plana: Publicacións de la Universitat Jaume I.Google Scholar
Cidrás, Francisco
2012 “On the concept of syntactic function in a functional grammar.” Functions of Language 19/2: 147–173.DOI logoGoogle Scholar
2015 “Sobre la categorización de las relaciones gramaticales.” Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana 26 (2): 145–169.Google Scholar
CMGP
= Lopes, Graça Videira e Manuel Pedro Ferreira et al. 2011– Cantigas Medievais Galego‑Portuguesas. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA. [URL]
Cohen, Rip
2016 “As cantigas de Martin Codax. Edición e comentario.” En Pergamino Vindel, coord. por Mariña Arbor Aldea, 183–204. Barcelona: M. Moleiro Editor.Google Scholar
Crego García, M.ª Victorina
1994 “Construcciones libres vs. Perífrasis verbales en los verbos de movimiento del español medieval.” Verba 21: 207–224.Google Scholar
García-Miguel, José María
1995Las relaciones gramaticales entre predicado y participantes. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
2012 “Lingüística de corpus y valencia verbal.” En Encoding the Past, Decoding the Future: Corpora in the 21st Century, ed. por Isabel Moskowich e Begoña Crespo, 29–57. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
2015 “Variable coding and object alignment in Spanish: A corpus-based approach.” Folia Linguistica 49/1: 205–256.DOI logoGoogle Scholar
GLOSSA
= Ferreiro, Manuel (dir.) 2014– Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. Universidade da Coruña. [URL]
Larson, Pär
2010 “Da un mare all’altro.” En Aproximacións ao estudo do vocabulario trobadoresco, ed. por Mercedes Brea e Santiago López Martínez-Morás, 75–90. Santiago de Compostela: CRPIH.Google Scholar
López Martínez, María Sol
1993 O complemento directo con preposición a en galego . Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
LPGP
= Brea López, Mercedes (coord.) 1996Lírica profana galego‑portuguesa. Corpus completo das cantigas medievais con estudio biográfico, análise retórica e bibliografía específica. 2 vols. Santiago de Compostela: CILLRP.Google Scholar
Meilán García, Antonio José
1991La oración simple en la prosa castellana del siglo XV. Oviedo: Universidad de Oviedo.Google Scholar
Montero Santalla, José-Martín
2000As rimas da poesia trovadoresca galego-portuguesa: catálogo e análise. Universidade da Coruña. Tese de doutoramento (inédita).Google Scholar
Mosteiro Louzao, Manuel
1999Las conjunciones de causa en castellano medieval. Origen, evolución y otros usos. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
2001Los esquemas causales en castellano medieval. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
RILG = Seminario de Lingüística Informática, Grupo TALG e Instituto da Lingua Galega
2006–2014Recursos Integrados da Lingua Galega. Universidade de Vigo. Deseño e programación web de Xavier Gómez Guinovart. [URL]
Rivas, Elena e M.ª José Rodríguez Espiñeira
1997La cláusula en castellano medieval: constituyentes funcionales. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
Rodríguez Guerra, Alexandre
2000 “A xerarquía da animación do latín ó galego e ó portugués.” En Actas del Congreso Internacional de Historia y Cultura en la Frontera – 1er Encuentro de Lusitanistas Españoles, Vol. II, ed. por Juan M. Carrasco González, M.ª Jesús Fernández García e M.ª Luísa Trindade Madeira Leal, 845–863. Cáceres: Universidad de Extremadura.Google Scholar
2001 “Os esquemas causais en galego medieval.” En X. L. Regueira e A. Veiga (eds.): Da gramática ó diccionario. Estudios de lingüística galega, 225–247. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
2004 “Verbo da orde relativa dos constituíntes oracionais non-clíticos do latín ó galego medieval.” Verba 31: 151–186.Google Scholar
2005 “Parámetros (co)implicados na ordenación de constituíntes oracionais en latín.” En Estudos em Homenagem ao professor Doutor Mário Vilela, Vol. I, coord. por Graça Maria Rio-Torto, Olívia Maria Figueiredo e Fátima Silva, 51–70. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto.Google Scholar
2008–2009 “ A oración en galego medieval (AOGM): O banco de datos sintácticos medievais do ILG.” Cadernos de Lingua 30/31: 123–150.Google Scholar
Rojo, Guillermo e Tomás Jiménez Juliá
1989Fundamentos del análisis sintáctico funcional. Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
Sousa Fernández, Xulio
1998Estudio diacrónico das construccións con mandar como verbo de orde en galego. Universidade de Santiago de Compostela. Tese de Doutoramento. Ed. en Teses de doutoramento 1999. Humanidades e Ciencias Sociais. Disco 2. [Santiago de Compostela]: Universidade 2000 CD-ROM.Google Scholar
TMILG
= Varela Barreiro, Xavier (dir.) 1992– Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega. Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. [URL]
Cited by

Cited by 2 other publications

Rodríguez Guerra, Alexandre
2022. Os suxeitos explícitos no galego medieval. Revista Galega de Filoloxía 23  pp. 144 ff. DOI logo
Rodríguez Guerra, Alexandre
2023. Prototipicidade, marcaxe prepositiva e suxeito no galego medieval. Revista Galega de Filoloxía 24 DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 23 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.