References

Bibliografía

ACS = Arquivo da Catedral de Santiago
Tombo B, Tombo C1, Tombo C2.
Álvarez Blázquez, Xosé María
1953Cancioneiro de Monfero. Vigo: Editorial Monterrey.Google Scholar
1975Escolma da poesia medieval (1198–1354). Pontevedra: Edicións Castrelos.Google Scholar
AHNL = Libro de aniversarios da Catedral de Lugo
Archivo Histórico Nacional de Madrid, Códices L 1040.
AHNMe = Monasterio de Santa María de Melón
sección de Clero Secular-Regular. Archivo Histórico Nacional de Madrid, carp. 1448; carp. 1456.
AHNMon = Santa María de Montederramo
sección de Clero Secular-Regular. Archivo Histórico Nacional de Madrid, carp. 1481, nº 16, nº 18; carp. 1482; carp. 1483; carp. 1484; carp. 1485; carp. 1486; carp. 1487.
AHNOia = Santa María de Oia
sección de Clero Secular-Regular. Archivo Histórico Nacional de Madrid, carp. 1796; carp. 1797; carp. 1802; carp. 1804; carp. 1806.
AHNPoio = San Xoán de Poio
sección de Clero Secular-Regular. Archivo Histórico Nacional de Madrid, carp. 1858.
Bascuas, Edelmiro
2006Hidronimia y léxico de origen paleoeuropeo en Galicia. Sada: Ediciós do Castro.Google Scholar
Beltran, Vicenç
1989 “Tipos y temas trovadorescos. ¿Pedr’ Amigo de Salamanca o Pedr’ Amigo de Sevilha?” En Cuadernos de Estudios Románicos I: 31–38.Google Scholar
1997 “A alba de Nuno Fernandez Torneol.” Revista Galega do Ensino 17: 89–109.Google Scholar
Caaveiro
= Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio, María Teresa González Balash e Juan Carlos de Pablos Ramírez 1996–1997 “El Tumbo de Caaveiro.” Cátedra 3 (1996): 267–437, 4 (1997): 221–385.Google Scholar
Catedral Ourense
= Duro Peña, Emilio 1996Documentos da Catedral de Ourense. A Coruña: Consello da Cultura Galega.Google Scholar
Diéguez González, Julio
2008 “Roy Queymado num documento notarial do século XIII.” En A mi dizen quantos amigos ey. Homenaxe ao profesor Xosé Luís Couceiro, ed. por Esther Corral Díaz, Lydia Fontoira Suris e Eduardo Moscoso Mato, 121–128. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
Diplomatario andaluz
= González Jiménez, Manuel 1991Diplomatario andaluz de Alfonso X. Sevilla: Fundación El Monte.Google Scholar
Documentos Portugueses
= Martins, Ana Maria 2001Documentos Portugueses do Noroeste e da região de Lisboa. Da produção primitiva ao século XVI. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda.Google Scholar
Don Rodrigo
= Fernández de Viana y Vieites, José Ignacio 1985 “Don Rodrigo Gomez y la sede compostelana.” En Actas II Congreso Galaico-Minhoto, Vol. I, 107–122. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.Google Scholar
Ermelo
= Romaní Martínez, Miguel e Pablo S. Otero Piñeyro Maseda 2005El antiguo monasterio de Santiago de Ermelo. Estudio, documentación e índices. Monografía 6 de Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela: CSIC – Xunta de Galicia.Google Scholar
Fernández Guiadanes, A. et al.
1998Cantigas do Mar de Vigo. Edición crítica das cantigas de Meendinho, Johan de Cangas e Martin Codax, Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.Google Scholar
Fontes USC
= Justo Martín, María José e Lucas Álvarez 1991Fontes documentais da Universidade de Santiago de Compostela. Pergameos da serie BENS do Arquivo Histórico Universitario (anos 1237–1537) (Edición Diplomática). Santiago de Compostela: Consello de Cultura Galega.Google Scholar
García Oro, José e María de los Ángeles Novoa Gómez
2000La Tierra de Deza en la Edad Media y en el Renacimiento. Del anonimato al pleito. Lalín: Concello de Lalín.Google Scholar
Gonçalves, Elsa
1976 “La Tavola Colocciana. Autori Portughesi .” Arquivos do Centro Cultural Português X: 387–448.Google Scholar
1989 “Filologia literária e terminologia musical Martin Codaz esta non acho pontada .” En Miscellanea di studi in onore di Aurelio Roncaglia a cinquant’anni dalla sua laurea, ed. por Roberto Antonelli, Vol. IV, 623–636. Modena: Mucchi Editore.Google Scholar
Gutiérrez García, Santiago
2008 “Sobre a posible orixe toponímica do apelido Codax.” En Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina, ed. por Mercedes Brea, Francisco Fernández Rei e Xosé Lois Regueira, 493–501. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico.Google Scholar
Inq. 1284
= Pizarro, José Augusto de Sotto Mayor (ed.) 2007Portugalia Monumenta Historica, Inquisitiones. Vol. III. Inquirições Gerais de D. Dinis. 1284. Lisboa: Academia das Ciências.Google Scholar
Lorenzo Gradín, Pilar e Simone Marcenaro
2010Il canzoniere del trovatore Roi Queimado. Alessandria: Edizioni dell’Orso.Google Scholar
Marroni, Giovanni
1968 “Le poesie di Pedr’ Amigo de Sevilha.” Annali dell’Istituto Universitario Orientale X: 189–340.Google Scholar
Mosteiro Montederramo
= Lorenzo, Ramón 2016Colección documental do mosteiro de Montederramo. 3 vols. Coa colaboración de Maka Pérez. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.Google Scholar
Nieto Cumplido, Manuel
1979Corpus Mediaevale Cordubense, I (1106–1255). Córdoba: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.Google Scholar
Notariais
= Diéguez González, Julio 2007Corpus de documentos notariais medievais (1250–1350). Santiago de Compostela: Universidade.Google Scholar
Nunes, José Joaquim
1973Cantigas d’amigo dos trovadores galego-portugueses. Edição crítica acompahada de introdução, comentário, variantes e glossário, Vol. I. Lisboa: Centro do Livro Brasileiro.Google Scholar
Obispado de Tui
= Portela Silva, Ermelindo 1975 “La región del obispado de Tuy en los siglos XII a XV.” Separata de Compostellanum XX. Santiago de Compostela.Google Scholar
Oliveira, António Resende de
1988 “Do Cancioneiro da Ajuda ao ‘Livro das Cantigas’ do conde D. Pedro. Análise do acrescento à secção das cantigas de amigo de ω.” Revista de História das Ideias 10: 691–751.DOI logoGoogle Scholar
1994Depois do Espectáculo trovadoresco. Lisboa: Colibri.Google Scholar
2001O trovador galego-português e o seu mundo. Lisboa: Notícias.Google Scholar
Oseira I
= Romaní Martínez, Miguel (ed.) 1989Colección diplomática do mosteiro cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense). 1025–1310, Vol. 2. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións.Google Scholar
Oseira II
= Romaní Martínez, Miguel (ed.) 1993Colección diplomática do Mosteiro Cisterciense de Santa María de Oseira (Ourense). 1310–1399, Vol. 3. Santiago de Compostela: Tórculo Edicións.Google Scholar
Pardo de Guevara y Valdés, Eduardo
2009 “Identidad y memoria genealógica: Una aportación al estudio de la antroponimia medieval gallega.” Anuario de Estudios Medievales 39/1: 27–45.Google Scholar
Relación Monfero
= López Sangil, Jose Luís 2000 “Relación de la documentación del monasterio de Santa María de Monfero.” Estudios Mindonienses 18: 279–740.Google Scholar
Ron Fernández, Xabier
2005 “Carolina Michaëlis e os trobadores representados no Cancioneiro da Ajuda .” En Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe, coord. por M. Brea, 121–188. Santiago de Compostela: CRPIH / Xunta de Galicia.Google Scholar
2015A fenomenoloxía do don na lírica románica das primeiras xeracións. Tese de doutoramento (inédita). Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
2016 “ Documentatio nomina tropatorum (I). Unha nova hipótese sobre o trobador Johan Nunez Camanez e sobre o apelido de Martin Codax.” En Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea, ed. por Esther Corral Díaz, Elvira Fidalgo Francisco e Pilar Lorenzo Gradín, 769–778. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.Google Scholar
San Clodio
= Lucas Álvarez, Manuel e Pedro Lucas Domínguez 1996El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: estudio y documentos. Santiago de Compostela: Seminario de Estudios Galegos.Google Scholar
Sanz Fuentes, María Josefa
2016 “Documentos del archivo del monasterio de Monfero en el Museo de Pontevedra.” Nalgures 12: 559–578.Google Scholar
Souto Cabo, José António
2010 “O eco das primeiras vôzes.” VOZ. VIII Colóquio Internacional da Secção Portuguesa da AHLM, org. por Elisa Maria Oliveira Gomes da Torres (org.), 3–54. Vila Real: UTAD.Google Scholar
2012 “ En Santiago, seend’ albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas.” Verba 39: 273–298.Google Scholar
Souto Cabo, José António e Yara Frateschi Vieira
2004 “Para um novo enquadramento histórico-literário de Airas Fernández, dito ‘Carpancho’.” Revista de Literatura Medieval XVI: 221–277.Google Scholar
Valdevez
= Aguiar, A. e L. Krus (coord.) 2000Valdevez Medieval. Documentos I. 950–1299. Transcr. de F. Melo e J. L. Fontes. Arcos de Valdevez: Câmara Municipal de Arcos de Valdevez.Google Scholar
Vasconcelos, Carolina Michaëlis de
1915 “A propósito de Martim Codax e das suas cantigas de amor.” Revista de Filología Española II (3): 258–273.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Arbor Aldea, Mariña
2023. Da Italorromania dos séculos IX-X á Iberromania do século XII: escritura e reescritura do motivo Fui eo, madre... na cantiga de amigo. Revista Galega de Filoloxía 24 DOI logo
Brea, Mercedes
2020. Lingua e tradición manuscrita. ArGaMed :02  pp. 37 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 22 april 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.